118/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 9ης/11.04.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 118/2017

Περίληψη : Σύμφωνη γνώμη για την κατασκευή στεγάστρου στη θέση «Αγ. Νικόλαος» της Τ.Κ. Γκούρας της Δ.Ε. Φενεού από τον Κυνηγητικό Σύλλογο Ξυλοκάστρου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου σικυωνίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4761/07.04.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων   7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Δομετίου Βασίλειος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
13. Κελλάρης Βασίλειος 14. Γεώργας Χρήστος 15. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Θελερίτης Γεώργιος 4. Κελλάρη Ιωάννα  
5. Πανάγου Αθανάσιος 6. Φιακάς Παναγιώτης   7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Καρακούσης Ευάγγελος 10. Ρουμπέκας Γεώργιος 11. Μπακόλιας Παναγιώτης 12. Λαλιώτης Γεώργιος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 10. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 13. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:
  • Κουτρέτσης Σπυρίδων, μετά την συζήτηση του 13ου θέματος της Η.Δ.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 11ο

     Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Σύμφωνη γνώμη για την κατασκευή στεγάστρου στη θέση «Αγ. Νικόλαος» της Τ.Κ. Γκούρας της Δ.Ε. Φενεού από τον Κυνηγητικό Σύλλογο Ξυλοκάστρου»,ο Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου:

Α. Το με αριθ. πρωτ.21/7-4-2017 αίτημα του Κυνηγητικού Συλλόγου Ξυλοκάστρου με το οποίο αιτούνται την έγκριση κατασκευής στεγάστρου για την προστασία των κυνηγών κατά την κυνηγητική περίοδο από δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην Τ.Κ. Γκούρας στη θέση «Αγ. Νικόλαος» της Δ.Ε. Φενεού.

Β. Την από 7-4-2017 Γνωμοδότηση του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Γκούρας με την οποία σύμφωνη ως προς την κατασκευή στεγάστρου για την προστασία των κυνηγών κατά την κυνηγητική περίοδο από δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην Τ.Κ. Γκούρας στη θέση «Αγ. Νικόλαος» …… με την προϋπόθεση η εν λόγω κατασκευή να ταιριάζει με το περιβάλλον και να τοποθετηθεί σε σημείο που να μην εμποδίζει την διέλευση των οχημάτων και την συντήρηση του οδικού δικτύου  

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  •    το με αριθ. πρωτ.21/7-4-2017 αίτημα του Κυνηγητικού Συλλόγου Ξυλοκάστρου ,
  •    την από 7-4-2017 Γνωμοδότηση του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Γκούρας -και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα             πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.Εγκρίνει, το αίτημα του Κυνηγητικού Συλλόγου Ξυλοκάστρου και συγκεκριμένα, την κατασκευή στεγάστρου, στην Τ.Κ. Γκούρας στη θέση «Αγ. Νικόλαος», της Δ. Ε. Φενεού , για την προστασία των κυνηγών κατά την κυνηγητική περίοδο, από δυσμενείς καιρικές συνθήκες με τους παρακάτω όρους :

  • το στέγαστρο θα κατασκευασθεί από τον Κυνηγητικό Συλλόγου Ξυλοκάστρου οποίος θα επιμελείται και την συντήρησή του,
  • η κατασκευή του στεγάστρου θα εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον.
  • το σημείο τοποθέτησης να μην εμποδίζει την ορατότητα, την διέλευση τον οχημάτων   και την

             συντήρηση του οδικού δικτύου,

  • να εξασφαλισθεί σχετική έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του Δασαρχείου .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 118 /2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11 Απριλίου 2017

OΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email