117/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

10η/14 .04. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

117/2022

  5ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 14η Απριλίου 2022 και ώρα 13:30’μμ συνήλθε                                   σε –δια περιφοράς–  έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την                                       υπ’ αριθμ. 5410/14.04.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) σε συνδυασμό όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55/11.03.2020) όπως ισχύει σήμερα. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν -7- και αναλυτικά,

συμμετέχοντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεωργιος -Δομετίου Βασίλειος -Ζάρκος Δημήτριος
    -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δημ.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος υπενθύμισε ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως  και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης (§6) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 * για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τα (9) σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα του Τμ. Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας με τα οποία εισηγείται την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021 (Α’ 62),
  • τα σχετικά υπηρεσία σημειώματα που αναγράφονται στο αποφασιστικό μέρος,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. ΟΜΟΦΩΝΑ

Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.

Β. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Μειοψηφούντος του κ. Νικ. Ζαχαρόπουλου

Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021,  όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

α/α υπηρεσιακό

σημείωμα

αρ.

κυκλοφορίας

οδηγός/

ημερομηνία

προορισμός σκοπό

μετακίνησης

1. ΥΣ.401/08-04-22 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 11/4/22, 12/4/22, 14/4/22, 15/4/22, 16/4/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
2. ΥΣ.403/08-04-22 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 11/4/22, 12/4/22, 15/4/22, 16/4/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
3. ΥΣ.405/08-04-22 ΚΗΗ-5482 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ– 11/4/22, 12/4/22, 14/4/22,15/4/22, 16/4/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

μεταφορά απορριμμάτων
4. ΥΣ.407/08-04-22 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ– 11/4/22, 12/4/22, 14/4/22, 15/4/22, 16/4/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

5. ΥΣ.409/08-04-22 ΚΗΥ-2211 α) ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ– 12/4/22, 13/4/22, 15/4/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

μεταφορά απορριμμάτων
β) ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 14/4/22.
6. ΥΣ.411/08-04-22 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ– 11/4/22, 12/4/22, 13/4/22, 14/4/22,15/4/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
7. ΥΣ.413/08-04-22 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ– 11/4/22, 12/4/22, 13/4/22, 14/4/22,15/4/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
8. ΥΣ.415/08-04-22 ΚΗΥ-2216 ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ– 11/4/22, 12/4/22, 13/4/22, 14/4/22,15/4/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά υπολειμμάτων από ανακυκλώσιμα υλικά
9. ΥΣ.417/12-04-22 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 13/4/22, 14/4/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 117/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.04.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email