117/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

11/05.06.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

117/2020

  Θέμα: Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων της Κοινότητας ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 5η Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4256/01.06.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 6 – ήτοι,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Ζάρκος Δημήτριος 4. Λέγγας Μάρκος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Ρουμπέκας Γεώργιος

 

   
απόντες : 1.Μυττάς Ιωάννης      

4ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων

της Κοινότητας ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 22/05/2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα σύμφωνα με το οποίο, για τα αγροκτήματα της Κοινότητας ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ : α/θέση Παναγία με αριθμό αναδασμού 73 συνολικής έκτασης 8,505 στρεμμάτων και β/θέση Γωνιά με αριθμό αναδασμού 247 συνολικής έκτασης 12,225 στρεμμάτων, έγινε καθορισμός του τρόπου διάθεσης καλλιεργήσιμης γης για να ενοικιαστούν με δημοπρασία για τέσσερα χρόνια, δυνάμει της αριθμ. 51/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 • την 51/2020 (Ω0Ζ9Ω1Θ-ΝΘΚ) απόφαση ΔΣ,
 • το από 22/05/2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα,
 • Το γεγονός ότι η διάρκεια της εκμίσθωσης των αγρών λήγει την 1-12-2020 και την ανάγκη να ενοικιαστεί για την διάρκεια 2020-2024.
 • την 01/2020 απόφαση κοινότητας Καισαρίου,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 1. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αγροκτημάτων κοινότητας ΚΑΙΣΑΡΙΟΥγια αγροτική εκμετάλλευση  στις παρακάτω θέσεις:
 • α/θέση Παναγία με αριθμό αναδασμού 73 συνολικής έκτασης 8,505 στρεμμάτων και
 • β/θέση Γωνιά με αριθμό αναδασμού 247 συνολικής έκτασης 12,225 στρεμμάτων,

 

 1. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την 9η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα από :
 • ώρα 10:00’ μέχρι 11:00’ για το αγρόκτημα θέση Παναγία και
 • ώρα 11:00’ μέχρι 12:00’ για το αγρόκτημα στη θέση Γωνιά,

από την Επιτροπή στο γραφείο του Δημοτικού Καταστήματος στην Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας.

 

 

 

 1. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί πλειοδότης ή δεν υπάρξει επίτευξη της δημοπρασίας, αυτή θα επαναληφθεί στις 16 Νοεμβρίου 2020.
 2. Σε περίπτωση μη επίτευξής της και πάλι, αυτή θα επαναληφθεί στις 23 Νοεμβρίου  2020.
 3. Και στις δύο επαναληπτικές δημοπρασίες, ο τόπος και ο χρόνος που θα διενεργηθούν θα είναι ο ίδιος.

 

 1. Η διάρκεια της εκμίσθωσης του αγρού ορίζεται για τέσσερα χρόνια, από 1-12-2020 μέχρι 1-12-2024.
 2. Για το αγρόκτημα στη θέση:
 • Παναγία ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 320,00€/έτος,
 • Γωνιά ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 420,00€/έτος,
 1. Ο ενοικιαστής οφείλει να το διαχειρίζεται όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος και όταν λήξει η σύμβαση του αγρού να το παραδώσει στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβε , (όρια κ.λ.π.), άλλως υποχρεούται σε αποζημίωση, λόγω μη καλλιέργειας του αγρού.
 2. Επίσης ο ενοικιαστής οφείλει να διατηρεί ακέραια τα όρια της εκμισθωμένης έκτασης και γενικά η εκμίσθωση της έκτασης αυτής να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και να το προστατεύει από πάσα καταπάτηση, άλλως υποχρεούται σε αποζημίωση.
 3. Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή υποχρεούμενο αλληλέγγυα και αδιαίρετα και παραιτουμένου των ευεργετημάτων της διηζήσεως και διαιρέσεως για την εμπρόθεσμη καταβολή του μισθίου .
 4. Ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να καταθέσει ως εγγύηση συμμετοχής στην Επιτροπή δημοπρασίας, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού
 • (32,00) ευρώ ,
 • (42,00) ευρώ, αντίστοιχα για κάθε αγρόκτημα.
 1. Δεν γίνεται δεκτός κάποιος, στην δημοπρασία αν είναι οφειλέτης του Δήμου.
 2. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον τελευταίο πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
 3. Αυτός που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης οφείλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης της διοικητικής αρχής, περί νομιμοποίησης των πρακτικών της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του, και να καταθέσει γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού αξίας 10% επί του προκύψαντος ποσού από την δημοπρασία για την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που θα έχει κατατεθεί για την συμμετοχή του στη Δημοπρασία θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική απόφαση .
 4. Στη συνέχεια θα διενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και θα ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.
 5. Σε περίπτωση που δεν παρουσιασθεί πλειοδότης, θα ενέχονται και οι δύο για ολόκληρο το ποσό που έχει προκύψει από τη δημοπρασία.
 6. Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται στις 10 Μαρτίου εκάστου έτους.
 7. Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται το μίσθιον, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ο ίδιος ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας επί των κτημάτων του μισθίου υπό του μισθωτού απαγορεύεται απολύτως.
 8. Για κανένα λόγο και σε καμιά περίπτωση ο Δήμος δε φέρει ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στον τελευταίο πλειοδότη όπως και για τυχόν επιβράδυνση της νομιμοποίησης των πρακτικών της δημοπρασίας ή απόρριψής τους από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της Διοικητικής Αρχής.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 117/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 05.06.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email