117/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/10-6-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  117/2020

Περίληψη: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 59 του Ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου.

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η  Ιουνίου  του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη  ώρα  έναρξης 20:00’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 4418/5-6-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  22 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Φιακάς Παναγιώτης 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Aλεξόπουλος Βασίλειος
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Λέγγας Μάρκος 11. Συριάνος Κων/νος 12.Γαλάνης Βασίλειος
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Μαστοράκης Δημήτριος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Μπακόλιας Παναγιώτης 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Χουσελάς  Ευάγγελος 22.Νανόπουλος Βασίλειος    
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
4. Σώκος Δημήτριος 5. Ρουμπέκας Γεώργιος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

4. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 23. Σκούπας Α. (Μποζικών)
24. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 25. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
28. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 29. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 30. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου). 31.Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
32. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 33. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
       

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 Θέμα  5ο

            Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 59 του Ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου» ,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

(στο σημείο αυτό αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλεξόπουλος Βασίλειος)

 1. Την αριθ.156/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου,  –  και

την αριθ. 673/2017  Απόφασης ΣτΕ (Τμήμα Ε’),

 1. Την από 18/5/2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως ακολούθως :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Γ. Γεννηματά 2

202 00, Κιάτο

Πληροφορίες: Κ. Πέππα

Τηλ. 27423-60104

Fax  27420-23562

Κιάτο, 18/05/2020

Αρ. Πρωτ.: Δ/Υ

             ΠΡΟΣ:

1.   Επιτρ. Ποιότητας Ζωής Δ. Σικυωνίων

 

2.   Κοινότητα Κιάτου

 

3.   Δημοτικό Συμβούλιο Σικυωνίων

Θέμα: «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 59 του Ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου.»

Σχετ: 1. Οι με αρ. πρωτ. 11945/04.10.2019 και 2205/06.03.2020 αιτήσεις.

 1. Η 156/2012 απόφαση του Τριμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου
 2. Η 673/2017 Απόφαση ΣτΕ (Τμήμα Ε’)
 3. Ο ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α/9-4-2012), όπως ισχύει
 4. Ο ν. 4315/2014, όπως ισχύει
 5. Η 2/2010 πράξη αναλογισμού αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών στο Ο.Τ. 59 στο Κιάτο (αρ. πρωτ. οικ. 4093/19.05.2010 της Δ/νσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ Ν. Κορινθίας)

Με την οικ. 9293/3-11-92 (ΦΕΚ 1345/Δ/92) απόφαση Νομάρχη Κορινθίας αναθεωρήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο Κιάτου και προβλέφθηκε μεταξύ άλλων δέσμευση οικοπέδου για κοινωφελή χρήση Τελωνείου και δημιουργία πεζοδρόμου στο Ο.Τ. 59. Μετά την παρέλευση 17 ετών, κατά τα οποία η αναγκαστική απαλλοτρίωση του εν λόγω ακινήτου δεν συντελέσθηκε, οι ιδιοκτήτες του ακινήτου άσκησαν αίτηση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου για την ακύρωση αυτής και την αποδέσμευση της ιδιοκτησίας τους. Με την 156/2012 απόφασή του, το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου δέχτηκε την προσφυγή και αναγνώρισε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υποχρεωτική άρση της επίδικης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και του επίδικου ρυμοτομικού βάρους. Η απόφαση κατέστη αμετάκλητη με την 673/2017 απόφαση ΣτΕ (Τμήμα Ε’).

Εν συνεχεία, με τις υπ’ αρ. 11945/07.11.2019 και 2205/06.03.2020 αιτήσεις τους προς το Δήμο Σικυωνίων, οι ιδιοκτήτες υπέβαλαν φακέλους δικαιολογητικών, ζητώντας την τροποποίηση του σχεδίου πόλης Κιάτου, στο Ο.Τ. 59, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης.

Στο άρ. 32 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α/9-4-2012) όπως ισχύει, προβλέπεται ότι: «Η τροποποίηση εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης γίνεται με υποβολή σχετικού αιτήματος στον οικείο δήμο ή την αρμόδια υπηρεσία από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου στο οποίο ανακλήθηκε ή ήρθη η απαλλοτρίωση ή δέσμευση, εφόσον αιτείται ο ιδιοκτήτης την τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής διαπιστωτικής απόφασης και συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα στοιχεία α’και β’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και από τη δικαστική απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.» Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι:

«Ο οικείος δήμος ή ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την απαλλοτρίωση φορέας κατ’ εξαίρεση δύναται να εισηγηθεί εκ νέου επιβολή της ανακληθείσας ή αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης του χώρου για τον ίδιο και μόνο σκοπό, μόνο εφόσον συντρέχει η πρόθεση και οικονομική δυνατότητα του οικείου δήμου ή άλλου αρμόδιου φορέα για την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους, η οποία αποδεικνύεται με την εγγραφή αυτής σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό του οικείου δήμου ή του εκάστοτε αρμόδιου φορέα, και μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις:

     α) το ακίνητο αποτελεί τμήμα και δεν καλύπτει ολόκληρη την απαιτούμενη έκταση του προβλεπόμενου κοινόχρηστου ή κοινωφελούς χώρου με αποτέλεσμα μέσω της άρσης να επέρχεται απώλεια του αρχικού σκοπού του χώρου, ή

   β) το ακίνητο δεσμεύτηκε για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου εκ της αρχικής εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου και όχι εκ μεταγενέστερης τροποποιήσεως αυτού ή ,
  

 γ) ο κοινόχρηστος χώρος προβλέπεται επιπρόσθετα στη θέση αυτή από ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ, ΕΧΣ ή άλλο ίδιου επιπέδου σχεδιασμό.»

 

Πάγια θέση της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι η προστασία και διατήρηση των κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων, διότι διαφορετικά καταστρατηγείται ο πολεοδομικός σχεδιασμός, επιφέροντας άμεσες, αλλά και μακροπρόθεσμες δυσμενείς επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον και την ανάπτυξη της πόλης.

Παρά τη διαφωνία μας με την άρση του κοινοφελούς χαρακτήρα, οι προαναφερθείσες δικαστικές αποφάσεις αναγκάζουν το Δήμο Σικυωνίων στην άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του κοινοφελούς χώρου στο Ο.Τ. 59. Παρέχεται όμως νομοθετικά η δυνατότητα επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα του ανωτέρω ακινήτου, επιφάνειας 285,02 τ.μ., το οποίο από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο έχει χαρακτηριστεί ως πεζόδρομος. Για τη διατήρηση του πεζοδρόμου απαιτείται η καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου, το ποσόν της οποίας υπολογίζεται ως εξής:

 

Βάσει του Φύλλου Υπολογισμού Αξίας Ακινήτου που συντάχθηκε την 03.04.2020 από τη συμβολαιογράφο Σικυώνος Αγγελική Γιαμπουράνη – Ιωάννου (επισυνάπτεται), η αξία του όλου οικοπέδου, επιφάνειας 723,19 τ.μ., ανέρχεται σε 195.568,24 €. Ως εκ τούτου, η αξία ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται σε 195.568,24 / 723,19 = 270,42 € / τ.μ.

Η προσήκουσα αποζημίωση για τη διατήρηση του εν λόγω πεζοδρόμου ανέρχεται συνολικά σε 270,42 * 285,02 = 77.075,11 τ.μ.

Μέρος αυτής αφορά σε αυταποζημίωση της ιδιοκτησίας λόγω ρυμοτομίας. Σύμφωνα με την 2/2010 πράξη αναλογισμού αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών στο Ο.Τ. 59 στο Κιάτο (αρ. πρωτ. οικ. 4093/19.05.2010 της Δ/νσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ Ν. Κορινθίας),  η αυταποζημίωση της ιδιοκτησίας αφορά σε 50,36 + 71,04 = 121,40 τ.μ.

Η λοιπή επιφάνεια προς αποζημίωση ανέρχεται σε 163,62 τ.μ. Λαμβάνοντας υπόψη την ανά τετραγωνικό μέτρο αξία του οικοπέδου, όπως αυτή αναφέρθηκε παραπάνω, η προσήκουσα αποζημίωση που θα πρέπει να καταβληθεί στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου για τη διατήρηση του προβλεπόμενου από το σχέδιο πεζοδρόμου ανέρχεται σε 121,40 * 270,42 = 32.828,99 €.

Υπόχρεοι καταβολής της αποζημίωσης που αφορά στα 163,62 τ.μ. είναι οι όμοροι ιδιοκτήτες και τα τετραγωνικά προς αποζημίωση που αναλογούν στον καθέναν εξ αυτών αναφέρονται στην 2/2010 πράξη αναλογισμού. Για τη διατήρηση του πεζοδρόμου, ο Δήμος Σικυωνίων θα πρέπει να καταβάλει το σύνολο της αποζημίωσης στους δικαιούχους και, μετά την κύρωση της πράξης αναλογισμού, να διεκδικήσει τα χρήματα αυτά από τους υπόχρεους. Η υποχρέωση του Δήμου για την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους αναφέρεται στο προεκτεθέν άρ. 32 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α/9-4-2012), όπως ισχύει.

Με σχετικό έγγραφό της από 15/05/2020, η Τεχνική Υπηρεσία ζητά από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών να της γνωστοποιήσει εάν ο Δήμος Σικυωνίων δύναται να καταβάλει άμεσα την προσήκουσα αποζημίωση των 32.828,99 € στους ιδιοκτήτες του ανωτέρου ακινήτου, ώστε να επιβληθεί εκ νέου η αρθείσα ρυμοτομική απαλλοτρίωση.

Κατόπιν των παραπάνω

εισηγούμαστε:

Τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου στο Ο.Τ. 59 σε συμμόρφωση της 156/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και της 673/2017 Απόφασης ΣτΕ (Τμήμα Ε’), με παράλληλη επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στον προβλεπόμενο πεζόδρομο, εφόσον ο Δήμος Σικυωνίων έχει τη δυνατότητα άμεσης καταβολής της προσήκουσας αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του εν λόγω ακινήτου.

Συνημμένα:

 1. Η 156/2012 δικαστική απόφαση
 2. Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ3

 

 1. Την αριθ.12/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου η οποία έχει ως ακολούθως :

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 06 / 25-05-2020 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου.

 

Αριθ. Απόφασης:   12 / 2020

 

     ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 59 του Ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 25 Μαΐου 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 21:00, συνήλθε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών υπό την προεδρία του κου ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ Αναστασίου σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση. το συμβούλιο της κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, ύστερα από την αριθμ. 4030 / 25-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4555 / 2018 (ΦΕΚ 133 Α’).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισμένος για την τήρηση των πρακτικών υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Καλπαξής Ηλίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν 6 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ Αναστάσιος (Πρόεδρος) 1. ΑΔΑΜΗΣ Δημήτριος
 2. ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ Παναγιώτης
 3. ΣΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
 4. ΛΑΜΠΡΟΥ Χαρίλαος
 5. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γεώργιος
 6. ΛΙΑΚΗΣ Βασίλειος

 

Ο πρόεδρος ανέφερε στα μέλη του Συμβουλίου ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 59 του Ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου», έθεσε υπόψη των συμβούλων το από 18-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνωμοδότησης αυτής και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.

Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται το κατεπείγον της συνεδρίασης και τη συζήτηση του εν λόγω θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρο 88 του Ν. 3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’) όπως ισχύει.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Ο σύμβουλος κος ΛΙΑΚΗΣ Βασίλειος έδωσε αρνητική ψήφο)

Υπέρ της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου στο Ο.Τ. 59 σε συμμόρφωση της 156 / 2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και της 673 / 2017 Απόφασης ΣτΕ (Τμήμα Ε’), με παράλληλη επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στον προβλεπόμενο πεζόδρομο.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αρ.:  12 / 2020

Ο Πρόεδρος                 Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

 1. Την αριθ.11/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  26  –  05  –   2020

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:   11  /  2020

 

 

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ   «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου  για άρση και  επανεπιβολή  ρυμοτομικής

απαλλοτρίωσης  στο Ο.Τ. 59 του Ρυμοτομικού σχεδίου  Κιάτου.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    26ην  Μαϊου   του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σώκου  Δημητρίου (Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και νυν  Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  3969/22-5-2020  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Δημήτριος  Σώκος     (Αντιπρόεδρος)                            1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος        (Πρόεδρος)

2.- Σταμάτιος   Γκούμας          (Μέλος)                                2.- Ιωάννης          Μυττάς                  (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος  (Μέλος)                                3.- Βασιλική Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

4.- Αντώνιος    Κατσιμπούλας (Μέλος)

———————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   2ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

      Χρέη  Προέδρου στην παρούσα συνεδρίαση θα εκτελέσει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σώκος Δημήτριος και νυν Αντιδήμαρχος,  λόγω απουσίας του Προέδρου της Επιτροπής κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου).

 

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 2ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου  για άρση και  επανεπιβολή  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης  στο Ο.Τ. 59 του Ρυμοτομικού σχεδίου  Κιάτου» ανέφερε τα  εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την από 18-05-2020   εισήγησή της σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης, σχετικά με τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 59 σε συμμόρφωση της 56/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και της  673/2017 Απόφασης ΣτΕ (Τμήμα Ε΄), με παράλληλη επανεπιβολή της  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στον προβλεπόμενο πεζόδρομο, εφόσον ο Δήμος Σικυωνίων έχει τη δυνατότητα άμεσης καταβολής της προσήκουσας αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του εν λόγω ακινήτου.

Με την  εισήγηση του προέδρου,   συμφωνεί  και το μέλος της  Επιτροπής κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, έναντι των μελών της Επιτροπής , α) Σ. Γκούμα  ο οποίος ψηφίζει παρόν και  β) Α. Κατσιμπούλα, ο οποίος λέγει ότι ο παρόν πεζόδρομος  βρίσκεται σε πλάτη με τα κτήρια και δεν διευκολύνει τους σκοπούς  ενός πεζοδρομίου.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την από 18-05-2020 εισήγηση   της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κ α τ ά        π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(Μειοψηφούντων των κ. Σ. Γκούμα και Α. Κατσιμπούλα)

 

1.-Εγκρίνει την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 59 σε συμμόρφωση της 156/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και της  673/2017 Απόφασης ΣτΕ (Τμήμα Ε΄), με παράλληλη επανεπιβολή της  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στον προβλεπόμενο πεζόδρομο, εφόσον ο Δήμος Σικυωνίων έχει τη δυνατότητα άμεσης καταβολής της προσήκουσας αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του εν λόγω ακινήτου δεδομένου ότι με την εισήγηση του προέδρου συμφωνεί και το μέλος της Επιτροπής κ. Σκαρμούτσος  Νικόλαος, έναντι των μελών Σ. Γκούμα και Α. Κατσιμπούλα, οι οποίοι αντιτίθενται με την εισήγηση του προέδρου, όπως αναλυτικότερα αναφέρονται στην εισήγηση του προέδρου   και

 

2.-Εξουσιοδοτεί  τον αντιπρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σώκο  Δημήτριο, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     11 / 2020    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  26-05-2020

Ο    Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΣΩΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • τα παραπάνω σχετικά αναφερθέντα, – και  
 • την διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   

Ομόφωνα :

 1. Την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και του ρυμοτομικού βάρους, που επιβλήθηκαν δυνάμει της υπ΄ αριθ. 9293/03-11-1992 απόφασης του Νομάρχη Κορινθίας περί, «Αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κιάτου και καθορισμός όρων και περιορισμών Δόμησης αυτού» , σε ακίνητα ιδιοκτησίας Μάρκου Λέγγα του Βασιλείου κ.λ.π.  ευρισκόμενων αμφοτέρων στο αριθ. 59 Ο.Τ. της πόλης του Κιάτου  με σκοπό την δημιουργία πεζόδρομου και την ανέγερση Τελωνείου, σε συμμόρφωση της υπ΄αριθ. 156/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και της υπ΄αριθ. 673/2017  απόφασης  του ΣτΕ (Τμήμα Ε’) .

 

Κατά πλειοψηφία:  Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων : κ. κ.  Ν. Σκαρμούτσου, Ι. Μυττά,  

Γ. Τσολάκου Ι. Σωτηρόπουλου,    Π. Φιακά, Ν. Τσιόγκα,  Β. Δομετίου, Δ. Παπαγεωργίου  και  Λεονάρδου Αναστάσιου Προέδρου της  Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου .     

Οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ.  Ε. Χουσελάς και Β. Νανόπουλος,   έδωσαν  λευκή ψήφο (άρθρο 74 παρ. 10 του Ν. 4555/2018) . 

 

 1. Την μη επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο  ευρισκομένου στο Ο.Τ 59 ιδιοκτησίας Μάρκου Λέγγα του Βασιλείου κ.λ.π.  στο οποίο σύμφωνα με την  υπ΄ αριθ. 9293/03-11-1992  απόφασης του Νομάρχη Κορινθίας  είχε προβλεφθεί η δημιουργία πεζόδρομου .

 

 1. Την Τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης του Κιάτου, κατά το αίτημα των Μάρκου Λέγγα και λοιπών συνιδιοκτητών .

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 117 /2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10.06.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email