116/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

10η/14 .04. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

116/2022

  4ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 14η Απριλίου 2022 και ώρα 13:30’μμ συνήλθε                                   σε –δια περιφοράς–  έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την                                       υπ’ αριθμ. 5410/14.04.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) σε συνδυασμό όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55/11.03.2020) όπως ισχύει σήμερα. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν -7- και αναλυτικά,

συμμετέχοντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεωργιος -Δομετίου Βασίλειος -Ζάρκος Δημήτριος
    -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δημ.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος υπενθύμισε ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως  και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης (§6) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 *λόγω λήξης προθεσμίας περαίωσης του έργου..

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την με αρ. πρωτ. 5310/13-4-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, που ακολουθεί,

Έχοντας υπόψη:

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη: 12/2021 της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων

Συμφωνητικό: Αριθ. Πρωτ. 18688/23-12-2021

Προθεσμία περαίωσης έργου: Έως 23/04/2021,

Πηγή χρηματοδότησης: Προϋπολογισμός 2021 ΚΑ 02.30.7331.002

Ποσό συμφωνητικού: 19.354,83€ (Χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανάθεση: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς, της αναθέτουσας αρχής, η οποία

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ

Επιβλέπουσα έργου: Γεωργία Μαστέλλου

2) Την αριθ. 5151/11-04-2022 αίτηση του Αναδόχου του έργου του θέματος,

3) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : «Επισκευή- συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Σουλίου ΔΕ Σικυωνίων» σύμφωνα με την αριθμ. 12/2021 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, για (3) μήνες, ήτοι έως 23-07-2022, για την πλήρη περαίωση του έργου.

 

Οι λόγοι καθυστέρησης παρατίθενται αιτιολογημένοι στην επισυναπτόμενη αίτηση του Αναδόχου

 

Ο Δήμαρχος

& Ειδική Εντολή

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την αρ. πρωτ. 5151/11-4-2022 αίτηση του αναδόχου (ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
  • την αρ. πρωτ. 5310/13-4-2022 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λόγω λήξης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 

Β. Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.» της αριθμ. 12/2021 μελέτης της ΤΥ του  Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, για (3) μήνες, ήτοι έως 23/07/2022 για την πλήρη περαίωση του έργου.

 

Οι λόγοι καθυστέρησης  παρατίθενται αιτιολογημένοι στην επισυναπτόμενη αίτηση του Αναδόχου

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 116/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.04.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email