116/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 11ης/08-07-2021  ΕΚΤΑΚΤΗΣ    Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( με τηλεδιάσκεψη)

Αρ. Απόφασης:  116 /2021

 

Περίληψη: Έγκριση – Επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  Δήμου Σικυωνίων .

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η  του μηνός Ιουλίου  έτους 2021 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 20:30  συνήλθε σε  Έ κ τ α κ τ η    και  κατεπείγουσα συνεδρίαση   (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 6940/6-7-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  17 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3 Ζάρκος Δημήτριος  4. Δομετίου Βασίλειος
5 Τσιόγκας Νικόλαος                         6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Aλεξόπουλος Βασίλειος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Μυττάς Ιωάννης    10. Σώκος Δημήτριος 11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Παπαγεωργίου Δημήτριος 14. Ρουμπέκας Γεώργιος 15. Κατσιμπούλας Αντώνιος 16. Χουσελάς  Ευάγγελος
17. Νανοπουλος Βασιλειος      
 

          ΑΠΟΝΤΕΣ:  

 

1. Θελερίτης Γεώργιος 

 

2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β

 

3.  Φιακάς Παναγιώτης 

4. Λέγγας Μάρκος 5. Συριάνος Κων/νος                          6. Παπαβασιλείου Νικόλαος 7. Μαστοράκης Δημήτριος
8. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 9. Γαλάνης Βασίλειος 10. Μπακόλιας Παναγιώτης   
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

     
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
35. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 36. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Παπαγεωργίου και  Α. Κατσιμπούλας αποχώρησαν κατά  την συζήτηση του 1ου και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης .  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 1ο    ημερήσιας διάταξης

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος  κήρυξε την έναρξη  της Συνεδρίασης του και στο 1ο θέμα και μοναδικό της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση – Επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  Δήμου Σικυωνίων»,  ενημέρωσε το σώμα για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του θέματος αυτής λόγω εκτάκτων καταληκτικών ημερομηνιών  και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Κατά πλειοψηφία  αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, και του θέματος  αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α.  Το  Επικαιροποιημένο Τοπικό  Σχέδιο  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Σικυωνίων, – και

 

Β. Την αρίθ. 15/2021 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με Θέμα : « Γνωμοδότηση για το Επικαιροποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ) Δήμου Σικυωνίων».

 

Στο σημείο αυτό ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νανόπουλος Βασίλειος πρότεινε τα παρακάτω :

«….Ως Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσουμε σε πολιτική απόφαση με την οποία να καταδικάζουμε την απόφαση

Παραχώρησης με  ΣΔΙΤ,   την διαχείριση απορριμμάτων στην ΤΕΡΝΑ, αλλά να γίνεται μέσα από ενιαίο δημόσιο Κρατικό Φορέα χωρίς ανάμιξη ιδιωτών, για να μπορεί να γίνεται η διαχείριση προς όφελος του Λαού, αυτή μου την πρόταση την θέτω σε ψηφοφορία …»  

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Β. Νανόπουλου
 • τα παραπάνω εκτεθέντα , – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                             

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   

Α.   Κατά Πλειοψηφία: Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Α. Κατσιμπούλα, Ε. Χουσελά και Β. Νανόπουλου.   

Θεωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Κατά Πλειοψηφία : Μειοψηφούντων  των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ε. Χουσελά και Β. Νανόπουλου,

 οι  οποία τάχθηκαν με  την πρόταση του κ. Β. Νανόπουλου .  

 

 Εγκρίνει, το  Επικαιροποιημένο Τοπικό  Σχέδιο  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Σικυωνίων,  όπως αυτό συντάχθηκε υπογράφηκε αρμοδίως και εγκρίθηκε με την αριθ. 15/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και έχει ως ακολούθως :

.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ   ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΎ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Αριθμός μητρώου ΗΜΑ: 34137)

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Το παρόν Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΟΣΔΑ) του Δήμου Σικυωνίων συντάσσεται κατ’ εφαρμογή του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων σύμφωνα και με το επικαιροποιημένο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/31.8.2020) και του ισχύοντος αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Αποβλήτων (η με αριθ. 49/20-2-2017 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου).

Το παρόν εκπονήθηκε από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………………………………………. 4
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ…………………………………………………………………… 6
ΟΡΙΣΜΟΙ…………………………………………………………………………………. 7
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ…………………………………………………………………….. 15
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ…………………………………………………………………………………  

27

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ, ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ, Κ.ΛΠ.)………………………  

28

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ…………………………………………………………… 32
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ…………………………………………… 35
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ………………………………………………………………. 39
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΔΗΜΟΥ …………………………………………………. 47
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ…. 48
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025…………………..  

49

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ……………………………………………………………………… 56

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κατάρτιση του παρόντος ΤΟΣΔΑ ακολουθεί τις κατευθύνσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, και είναι σύμφωνη με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων και το ισχύον  Περιφερειακό Σχέδιο Αποβλήτων. Στόχος αυτού του σχεδίου είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο Στρατηγικού Σχεδιασμού για το Δήμο σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων για το επόμενο διάστημα. Βασική επιδίωξη του Δήμου που εκφράζεται με το παρόν Σχέδιο είναι η μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή, η προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων και τη συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος σε τοπικό – δημοτικό και Περιφερειακό επίπεδο.

Τα ΤOΣΔA των Δήμων εντάσσονται στην νέα πολιτική διαχείρισης αποβλήτων που υλοποιείται τόσο σε Εθνικό όσο και σε Περιφερειακό επίπεδο. Σύμφωνα και με το επικαιροποιημένο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/31.8.2020), προωθείται η εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που αφορά στη διαχείριση με έμφαση στην προδιαλογή των υλικών. Η σύγχρονη τάση στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά στη μετατροπή της σε βιώσιμη διαχείριση υλικών μέσω της μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία. Στην κατεύθυνση αυτή, στις 14 Ιουνίου 2018 εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση νέες Οδηγίες με τις οποίες ενισχύονται τόσο οι στόχοι μείωσης , όσο και οι περιορισμοί για την τελική διάθεση των στερεών αποβλήτων. Οι στόχοι που τίθενται για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων συνδέονται άμεσα με τη χωριστή συλλογή, ενώ η ανάμιξη αποβλήτων με διαφορετικές ιδιότητες πρέπει να αποφεύγεται. Ο ρόλος των Δήμων είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς το πρώτο βήμα μετάβασης στην κυκλική οικονομία είναι η σύνδεση των τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων με τις αρχές και τις κατευθύνσεις αυτής, με στόχο την βιώσιμη επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και ανάκτησης. Σύμφωνα λοιπόν και με το επικαιροποιημένο ΕΣΔΑ, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή δράσεων διαλογής στη πηγή διακριτών ρευμάτων αποβλήτων και στο σχεδιασμό των σημείων συγκέντρωσης αυτών των υλικών, είτε για προώθηση στην αγορά (ανακυκλώσιμα), είτε για περαιτέρω επεξεργασία (βιοαπόβλητα), προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του νέου θεσμικού πλαισίου της Ε.Ε. για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Σκοπός του παρόντος Τοπικού Σχεδίου είναι να αξιολογήσει το υφιστάμενο πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου, καθώς και να προτείνει πρακτικές και ενέργειες βελτίωσης στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης οικονομικών, φυσικών και ανθρώπινων πόρων και του επαναπροσδιορισμού της ιεράρχησης στη διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με τις νομικές επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις νέες πολιτικές τάσεις.   Ουσιαστικά πρόκειται για ένα Τοπικό Σχέδιο Δράσης για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων που παράγονται στα όρια του Δήμου, με συγκεκριμένους στόχους και δράσεις για τα επόμενα 5 έτη (2021-2025), το οποίο βασίζεται σε ένα νέο, πιο αποκεντρωμένο μοντέλο διαχείρισης που δίνει έμφαση σε συνδυασμένες δράσεις του Δήμου και της Περιφέρειας. Το μοντέλο αυτό αποσκοπεί στην επίτευξη κοινωνιών που κάνουν αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, κοινωνιών «μηδενικών αποβλήτων».

Πιο συγκεκριμένα, το παρόν ΤΟΣΔΑ συνεπάγεται κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος για το Δήμο και λειτουργεί προς τις κάτωθι κατευθύνσεις και στόχους:

Ø Να ενσωματώσει τις νέες απαιτήσεις και στόχους τόσο της Εθνικής όσο και της

Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων,

Ø Να ικανοποιήσει τους στόχους του ΠΕΣΔΑ, ΕΣΔΑ και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

Ø Να μειώσει το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων

Ø Να αυξήσει την απασχόληση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, να αναπτύξει νέες δράσεις, στην βάση ενός συνολικού σχεδίου και όχι αποσπασματικά, στην κατεύθυνση των τριών βασικών προτεραιοτήτων της ιεράρχησης (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση-κομποστοποίηση)

Ø Να καθορίζει τους στόχους που υιοθετεί ο Δήμος Σικυωνίων,

Ø Να βελτιώσει τις υπηρεσίες του Δήμου ως προς τους πολίτες σε σχέση με την καθαριότητα και τη διαχείριση των αποβλήτων.

Ø Να αναδείξει τα απαιτούμενα Τοπικά έργα και Δράσεις (τόσο για τη πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την Διαλογή στη Πηγή και ανακύκλωση, όσο και τη μείωση των  απορριμμάτων που οδηγούνται προς ταφή) καθώς και τις κεντρικές υποδομές που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων,

Ø Να αναδείξει το σημαντικό ρόλο της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την επιτυχία των προτεινομένων δράσεων και της μεγίστης κοινωνικής συμμετοχής και συναίνεσης,

Ø Να τροφοδοτήσει με στοιχεία/προτάσεις την διαδικασία αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), και τέλος

Ø Να εκτιμήσει τον απαιτούμενο προϋπολογισμό αναφορικά με το επενδυτικό κόστος υλοποίησης των προτεινόμενων έργων και δράσεων.

Άμεσα εξυπηρετούμενος πληθυσμός από την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων αποτελούν στο σύνολό τους οι κάτοικοι του Δήμου. Ωφελούμενος πληθυσμός αποτελεί και ο εποχιακός πληθυσμός του Δήμου, ο οποίος αυξάνεται την τουριστική περίοδο καθώς ο Δήμος έχει σημαντική άφιξη επισκεπτών. Έμμεσα ωφελούμενοι είναι στο σύνολο τους οι κάτοικοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς το Τοπικό Σχέδιο έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα στον Περιφερειακό Σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ), τα οποία μαζί εμπίπτουν στον γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).

Κατά την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων λαμβάνεται υπόψη η διασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία σε όλες τις προτεινόμενες εγκαταστάσεις και υποδομές.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΕΠΟ : Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

ΑΗΗΕ : Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

ΑΜΕΑ : Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες

ΑΣΑ : Αστικά Στερεά Απόβλητα

Α/Φ : Απορριμματοφόρο

ΓΑ : Γωνιά Ανακύκλωσης

ΔΕ : Δημοτική Ενότητα

ΔΣ : Δημοτικό Συμβούλιο

ΔσΠ : Διαλογή στην Πηγή

ΕΕΑΑ ΑΕ : Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ανώνυμη Εταιρία

ΕΠ YMEΠΕΡΑΑ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και

Αειφόρος Ανάπτυξη»

ΕΚΑ : Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων

ΕΜΑΚ : Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης

ΕΟΑΝ : Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

ΕΣΔΑ : Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

ΗΜΑ : Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

ΚΑΕΔΙΣΠ : Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή

ΚΔΑΥ : Κέντρο Διαλογής ανακυκλώσιμων Υλικών

ΚΙΠΣ : Κινητό Πράσινο Σημείο

ΚΟΔ : Κερδίζω Όσο Διαλέγω

ΚοινΣΕπ : Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

ΚΥΑ : Κοινή Υπουργική Απόφαση

ΜΕΑ : Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων

ΜΠΕ : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΟΕΥ : Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών

ΟΤΑ : Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΠΔ : Προεδρικό Διάταγμα

ΠΔΕ : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

ΠΕΣΔΑ : Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

ΠΣ : Πράσινο Σημείο

ΠΠΔ : Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

ΠΥΣ : Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΠΟΠ : Πληρώνω Όσο Πετάω

ΣΕΔ : Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης

ΣΜΑ : Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

ΤΟΣΔΑ : Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

ΦΟΔΣΑ : Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

ΧΥΤΑ : Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

ΧΥΤΥ : Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων

 

 ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι θεμελιώδεις ορισμοί Απόβλητο – Πρόληψη Ανακύκλωση Διαλογή στην Πηγή

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Ν 4042/2012 (ΦΕΚ Α 24/23-12-2012), το οποίο αποτελεί προσαρμογή του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 98/2008/ΕΚ αλλά και με το Ν. 4685/2020:

Απόβλητο: κάθε ουσία ή αντικείμενο, το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει» (παρ. 1, άρθρο 11, Ν.4042/2012). Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντική η βούληση/πρόθεση του κατόχου του αντικειμένου να απορρίψει ένα αντικείμενο ή ουσία. Οι γενικότερες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές συνθήκες, τα τοπικά ήθη αλλά και οι εκάστοτε διεθνείς, κρατικές, περιφερειακές και τοπικές πολιτικές επηρεάζουν την έννοια του αποβλήτου και το πως αυτό απορρίπτεται.

Πρόληψη: Τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα, και τα οποία μειώνουν:

α) την ποσότητα των αποβλήτων, μέσω επαναχρησιμοποίησης ή παράτασης της διάρκειας ζωής των προϊόντων,

β) τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, ή

γ) την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ή ρυπογόνες ουσίες (παρ. 12, άρθρο 11, Ν.4042/2012).

Ανακύκλωση: οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης. (παρ. 17, άρθρο 11, Ν.4042/2012).

Η Διαλογή στην Πηγή είναι ο διαχωρισμός διακριτών ρευμάτων αποβλήτων στο σημείο της παραγωγής τους με σκοπό τη ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωσή τους.

 

Κυκλική Οικονομία

Ο όρος «κυκλική οικονομία» έχει αρχίσει να εμφανίζεται συχνά πλέον στη δημοσιότητα, πέραν της χρήσης του στους επιστημονικούς κύκλους. Δεν υπάρχει έναςαπόλυτος ορισμός, αφού αυτός τις περισσότερες φορές εξαρτάται από τους χρήστες, το κοινό ή την οπτική γωνία. Αυτό, σε συνδυασμό με κάποιες πτυχές της κυκλικής οικονομίας που συνδέονται με πιο γνωστές και παραδοσιακές έννοιες, όπως η ανακύκλωση, δημιουργεί συχνά μια δυσκολία στην κατανόηση της ευρύτητας του όρου. Η κυκλική οικονομία1 είναι ένα μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, το οποίο περιλαμβάνει την ανταλλαγή, εκμίσθωση, επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακαίνιση και ανακύκλωση των υπαρχόντων υλικών και προϊόντων όσο το δυνατόν περισσότερο προκειμένου να παραταθεί ο κύκλος ζωής τους. Στην πράξη, η κυκλική οικονομία υποδηλώνει τη μείωση των αποβλήτων στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Όταν ένα προϊόν φτάνει στο τέλος της ζωής του, τα υλικά κατασκευής του διατηρούνται μέσα στην οικονομία με οποιοδήποτε δυνατό τρόπο για να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στο προϊόν. Η κυκλική οικονομία αποκαλείται συχνά βιομηχανικό ή οικονομικό σύστημα ή έκφανση οικονομικών μοντέλων. Κοινός στόχος αυτών είναι η κατάργηση του παραδοσιακού γραμμικού μοντέλου της οικονομίας το οποίο στηρίζεται στην “εξόρυξη- χρήση-απόρριψη”. Μέσα από την κυκλική οικονομία επιδιώκεται η δημιουργία κύκλων, μέσα από τους οποίους οι πρώτες ύλες, τα εξαρτήματα και τα προϊόντα, χάνουν όσο

το δυνατόν λιγότερη από την αξία τους.

Η Κυκλική Οικονομία:

– στηρίζεται στην ορθή αξιοποίηση των πόρων και στην ιδέα της ανακύκλωσης- επαναχρησιμοποίησης. Επιδιώκει και ενθαρρύνει την χρήση δευτερογενών υλικών και αποβλήτων ως παραγωγικών πόρων και χρήσιμων υλικών.

– έχει περιφερειακή διάσταση και αποτελεί ευκαιρία και ανάγκη για την Ελλάδα. Εντάσσεται στη σχετική Ευρωπαϊκή στρατηγική, που προχωρεί ταχύτατα, και ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας.

– Ενισχύει τις προοπτικές βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας  μακροπρόθεσμα, καθώς αντιμετωπίζει την επερχόμενη ισχυρή αύξηση των τιμών των περιορισμένων πρώτων υλών και βοηθάει την εξοικονόμηση κόστους στις Βιομηχανίες.

– Διατηρεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις περιορισμένες πρώτες ύλες.

– Προσφέρει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ υιοθετεί καταναλωτικές τάσεις προς προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.

 

 

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Είδη αποβλήτων και λοιποί ορισμοί

 

Αστικά απόβλητα

α) τα ανάμεικτα απόβλητα και τα απόβλητα που συλλέγονται χωριστά από τα νοικοκυριά, μεταξύ άλλων χαρτί και χαρτόνι, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, βιολογικά απόβλητα, ξύλο, προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, απορρίμματα συσκευασίας, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και ογκώδη απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων στρωμάτων και επίπλων

β) τα ανάμεικτα απόβλητα και τα απόβλητα που συλλέγονται χωριστά από άλλες πηγές, όταν είναι παρόμοια ως προς τη φύση και τη σύνθεση με τα οικιακά απόβλητα. Στα αστικά απόβλητα δεν περιλαμβάνονται απόβλητα παραγωγής, γεωργίας, δασοκομίας, αλιείας, σηπτικών δεξαμενών και απόβλητα από δίκτυα αποχέτευσης και επεξεργασίας αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της ιλύος καθαρισμού λυμάτων, οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους ή απόβλητα από κατασκευές καικατεδαφίσεις. Ο ορισμός αυτός ισχύει με την επιφύλαξη του καταμερισμού των ευθυνών για τη διαχείριση των αποβλήτων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/851 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα)

 

Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 2 (στοιχείο α) της υπ. αριθ. 50910/2003 ΚΥΑ σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 17 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (παρ. 1, άρθρο 3, ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010).

 

ΑΗΗΕ Οικιακής χρήσης

Τα ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά και από εμπορικές, βιομηχανικές, ιδρυματικές και άλλες πηγές, η φύση και η ποσότητα των οποίων είναι παρόμοιες με εκείνες των ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά. Τα απόβλητα από ΗΗΕ, που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται τόσο από ιδιωτικά νοικοκυριά όσο και από χρήστες πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών, θεωρούνται σε κάθε περίπτωση ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης. (παρ. 1 η), άρθρο 3, ΚΥΑ ΗΠ 23615/651/Ε.103/2014)

 

Αναγέννηση Αποβλήτων Ελαίων

Οποιαδήποτε εργασία ανακύκλωσης με την οποία μπορούν να παραχθούν βασικά έλαια με τη διύλιση απόβλητων ορυκτελαίων, και συγκεκριμένα με την αφαίρεση των προσμίξεων, των προϊόντων οξείδωσης και των προσθέτων που περιέχονται στα έλαια αυτά. (παρ. 18, άρθρο 11, Ν.4042/2012)

 

Ανάκτηση

Οποιαδήποτε εργασία της οποίας το αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας. (παρ. 15, άρθρο 11, Ν.4042/2012).

 

Απόβλητα Έλαια

Τα ορυκτέλαια ή τα συνθετικά λιπαντικά ή τα βιομηχανικά έλαια που δεν είναι πλέον κατάλληλα για τη χρήση, για την οποία αρχικώς προορίζονταν, όπως τα χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων εσωτερικής καύσης, τα έλαια κιβωτίων ταχυτήτων, τα λιπαντικά έλαια, τα έλαια για στροβίλους και τα υδραυλικά έλαια. (παρ. 3, άρθρο 11, Ν.4042/2012)

 

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)

Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 1 του Ν.4042/2012, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των συναρμολογημένων μερών και των αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά τον χρόνο απόρριψής του (παρ. 1 ε), άρθρο 3, ΚΥΑ ΗΠ 23615/651/Ε.103/2014)

 

Απόβλητα συσκευασίας

Η συσκευασία ή το υλικό συσκευασίας που καλύπτεται από τον ορισμό του αποβλήτου του άρθρου 11 του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α’), εξαιρουμένων των καταλοίπων παραγωγής. (παρ. 6, άρθρο 2, Ν.2939/2001 ως ισχύει)

 

Απόβλητο ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή

Κάθε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής που υπάγεται στην έννοια του αποβλήτου όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ. 1 και 2) της υπ’ αριθ. 13588/725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄383). (παρ. 7, άρθρο 2, ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010)

 

Βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα)

Τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων και σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων. (παρ. 4, άρθρο 11, Ν.4042/2012)

 

Δευτερογενές υλικό

Το υλικό το οποίο είναι προϊόν επεξεργασίας πρωτογενών υλικών, τα οποί αφέρουν την ιδιότητα του αποβλήτου. (παρ. 14, άρθρο 2, Ν.2939/2001 ως ισχύει)

 

Διάθεση

Οποιαδήποτε εργασία η οποία δεν συνιστά ανάκτηση, ακόμη και στην περίπτωση που η εργασία έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση ουσιών ή ενέργειας. (παρ. 19, άρθρο 11, Ν.4042/2012)

 

Διάθεση στην αγορά

Η παροχή σε τρίτους ή ο εφοδιασμός τους, έναντι αμοιβής ή δωρεάν, εντός της χώρας συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής στο τελωνειακό έδαφος της χώρας. (παρ. 14, άρθρο 2, ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010)

 

Διαχείριση Αποβλήτων

Η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης των χώρων διάθεσης και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι έμποροι ή οι μεσίτες. (παρ. 9, άρθρο 11, Ν.4042/2012)

 

Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων

Οι εργασίες συλλογής, στις οποίες περιλαμβάνεται και η εγγυοδοσία, καθώς και οι εργασίες μεταφοράς, μεταφόρτωσης, αποθήκευσης, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης και κάθε άλλο είδος ανάκτησης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών πολλαπλής χρήσης ή των αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων. (παρ. 8, άρθρο 2, Ν.2939/2001 ως ισχύει)

 

Επαναχρησιμοποίηση

Κάθε εργασία με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία που δεν είναι απόβλητα χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν (παρ. 13, άρθρο 11, Ν.4042/2012)

 

Επαναχρησιμοποίηση συσκευασίας

Η διεργασία με την οποία οι συσκευασίες πολλαπλής χρήσης, επαναπληρούνται ή χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί με ή χωρίς την υποστήριξη βοηθητικών προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά και που επιτρέπουν την επαναπλήρωση των συσκευασιών αυτών. (παρ. 7, άρθρο 2, Ν.2939/2001 ως ισχύει)

 

Επεξεργασία

Οι εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η προετοιμασία πριν την ανάκτηση ή τη διάθεση. (παρ. 14, άρθρο 11, Ν.4042/2012)

 

Ηλεκτρική στήλη (Η.Σ.) ή συσσωρευτής

Κάθε πηγή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από άμεση μετατροπή χημικής ενέργειας, αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα πρωτογενή (μη επαναφορτιζόμενα) στοιχεία μπαταρίας ή αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα δευτερογενή στοιχεία μπαταρίας (επαναφορτιζόμενα).

(παρ. 1, άρθρο 2, ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010)

 

Φορητή Ηλεκτρική Στήλη (Η.Σ) ή συσσωρευτής

Κάθε ηλεκτρική στήλη, κομβιόσχημη Η.Σ. ή συσσωρευτής, συστοιχία ή συσσωρευτής α) που είναι σφραγισμένη και β) χειρομεταφερόμενη και γ) δεν είναι ούτε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής βιομηχανίας ούτε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής αυτοκινήτων. (παρ. 3, άρθρο 2, ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010)

 

Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ΗΗΕ)

Ο εξοπλισμός η ορθή λειτουργία του οποίου εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος ή έως 1500 V συνεχούς ρεύματος. Στην έννοια του ΗΗΕ συμπεριλαμβάνονται όλα τα κατασκευαστικά του στοιχεία, τα συναρμολογημένα μέρη και τα αναλώσιμα, τα οποία συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά τη διάθεσή του στην αγορά. (παρ. 1 α), άρθρο 3, ΚΥΑ ΗΠ 23615/651/Ε.103/2014)

 

Κάτοχος αποβλήτων

Ο παραγωγός αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην κατοχή του οποίου ευρίσκονται τα απόβλητα. (παρ. 6, άρθρο 11, Ν.4042/2012)

 

Οργανική ανακύκλωση

Η επεξεργασία υπό αερόβιες συνθήκες (λιπασματοποίηση) ή αναερόβιες συνθήκες (βιομεθανοποίηση), με μικροοργανισμούς κάτω από ελεγμένες συνθήκες, των βιοαποδομήσιμων μερών των αποβλήτων συσκευασίας, με παραγωγή σταθεροποιημένων οργανικών καταλοίπων ή μεθανίου. Η ταφή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μορφή οργανικής ανακύκλωσης. (ΕΟΑΝ)

 

Όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του (ΟΤΚΖ)

Όχημα το οποίο αποτελεί απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 11 παρ. 1 του__Ν.4042/2012, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών του στοιχείων/εξαρτημάτων. (παρ. 3, άρθρο 2, ΠΔ 116/2004)

 

Παραγωγός αποβλήτων

Κάθε πρόσωπο, του οποίου οι δραστηριότητες παράγουν απόβλητα (αρχικός παραγωγός αποβλήτων) ή κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων αυτών. (παρ. 5, άρθρο 11, Ν.4042/2012)

 

Παραγωγός Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ)

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το ποια τεχνική πωλήσεων χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ 1) της ΚΥΑ Ζ1-496/2000 «πωλήσεις από απόσταση – Συγκριτική διαφήμιση – Προσαρμογή του ω.2251/1994…προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/7/ΕΚ …κλπ» (Β’ 1545), το οποίο :

 1. i) είναι εγκατεστημένο στη χώρα και κατασκευάζει ΗΗΕ με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή αναθέτει τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ΗΗΕ, τον οποίο διαθέτει στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του εντός της ελληνικής επικράτειας,
 2. ii) είναι εγκατεστημένο στη χώρα και μεταπωλεί εντός της ελληνικής επικράτειας με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του εξοπλισμό παραγόμενο από άλλους προμηθευτές, όπου ο μεταπωλητής δεν θεωρείται «παραγωγός» εφόσον η μάρκα του παραγωγού αναγράφεται στον εξοπλισμό σύμφωνα με το σημείο i),

iii) είναι εγκατεστημένο στη χώρα και διαθέτει στην αγορά κατ’ επάγγελμα ΗΗΕ από τρίτη χώρα ή από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή

 1. iv) πωλεί ΗΗΕ στη χώρα μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας απευθείας σε ιδιωτικά νοικοκυριά ή σε χρήστες πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών και είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα Όποιος παρέχει αποκλειστικά χρηματοδότηση στο πλαίσιο ή βάσει χρηματοδοτικής συμφωνίας, δεν θεωρείται «παραγωγός», εκτός εάν ενεργεί επίσης ως παραγωγός κατά την έννοια των σημείων i) έως iv)· (παρ. 1 στ), άρθρο 3, ΚΥΑ ΗΠ 23615/651/Ε.103/2014)

 

Παραγωγός Συσκευασιών

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο:

α) συσκευάζει προϊόντα ή αναθέτει σε τρίτο τη συσκευασία α) συσκευάζει προϊόντα ή αναθέτει σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων με σκοπό να διαθέσει τα συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά,

β) εισάγει συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά,

γ) κατασκευάζει ή εισάγει συσκευασίες με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά.

(παρ. 16, άρθρο 2, Ν.2939/2001 ως ισχύει)

 

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση

Κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς άλλη προεπεξεργασία (παρ. 16, άρθρο 11, Ν.4042/2012)

 

Πρώτη ύλη

Το προϊόν που αντλείται πρωτότυπα από το φυσικό περιβάλλον. (παρ. 12, άρθρο 2, Ν.2939/2001 ως ισχύει)

 

Πρωτογενές υλικό

Το υλικό το οποίο είναι προϊόν επεξεργασίας πρώτων υλών ανεξάρτητα από το στάδιο της επεξεργασίας έως και το τελικό προϊόν. (παρ. 13, άρθρο 2, Ν.2939/2001 ως ισχύει)

 

Συλλογή

Η συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων (παρ. 10, άρθρο 11, Ν.4042/2012)

 

Συσκευασία

Κάθε προϊόν κατασκευασμένο από οποιουδήποτε είδους υλικό από πρώτες ύλες μέχρι επεξεργασμένα υλικά και προοριζόμενο να χρησιμοποιείται για να περιέχει αγαθά με σκοπό την προστασία, τη διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίασή τους από τον παραγωγό μέχρι τον χρήστη ή τον καταναλωτή. Ως συσκευασίες θεωρούνται όλα τα είδη μιας ή πολλαπλής χρήσης που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Ως «συσκευασία» νοείται μόνον:

– η συσκευασία προς πώληση ή πρωτογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αποτελεί, στο σημείο αγοράς, χωριστή μονάδα προς πώληση στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή η ομαδοποιημένη συσκευασία ή δευτερογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αποτελεί, στο σημείο αγοράς, σύνολο ορισμένου αριθμού μονάδων προς πώληση, είτε αυτές πωλούνται ως έχουν στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή, είτε χρησιμεύουν μόνο για την πλήρωση των εκθετηρίων στο σημείο πώλησης. Η εν λόγω συσκευασία μπορεί να αφαιρείται από το προϊόν χωρίς να επηρεάζονται τα χαρακτηριστικά του και να παραδίδεται από τον τελικό χρήστη ή καταναλωτή στον πωλητή.

– η συσκευασία μεταφοράς ή τριτογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διακίνηση και μεταφορά αριθμού μονάδων προς πώληση ή ομαδοποιημένων συσκευασιών, προκειμένου να αποφεύγεται η δια χειρός διακίνηση και οι ζημίες κατά τη μεταφορά. Στις συσκευασίες μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται τα εμπορευματοκιβώτια των οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών.

(παρ. 1, άρθρο 2, Ν.2939/2001) Ο ορισμός της συσκευασίας βασίζεται περαιτέρω στα ακόλουθα κριτήρια:

 1. i) θεωρούνται συσκευασία τα αντικείμενα που πληρούν τον ανωτέρω ορισμό, με την επιφύλαξη άλλων λειτουργιών τις οποίες μπορεί επίσης να επιτελεί η συσκευασία, εκτός αν το αντικείμενο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος προϊόντος, και είναι αναγκαίο για να περιέχει, υποστηρίζει ή διαφυλάσσει το προϊόν αυτό σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και όλα τα στοιχεία προορίζονται

να χρησιμοποιηθούν, να καταναλωθούν ή να διατεθούν από κοινού.

 1. ii) Τα αντικείμενα που έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται για να γεμίζονται στο σημείο πώλησης, καθώς και τα αντικείμενα μιας χρήσης που πωλούνται γεμάτα ή έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται για να γεμίζονται στο σημείο πώλησης, θεωρούνται συσκευασία, εφόσον επιτελούν λειτουργία συσκευασίας.

iii) Τα συστατικά μέρη της συσκευασίας και τα ενσωματωμένα στη συσκευασία βοηθητικά στοιχεία θεωρούνται μέρος της συσκευασίας στην οποία είναι ενσωματωμένα. Τα βοηθητικά στοιχεία που είναι απευθείας ανηρτημένα ή προσδεδεμένα σε ένα προϊόν και τα οποία επιτελούν λειτουργία συσκευασίας, θεωρούνται συσκευασία, εκτός αν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος αυτού και όλα τα στοιχεία προορίζονται να καταναλωθούν

ή να διατεθούν από κοινού.” (παρ. 1, άρθρο 3, ΚΥΑ 9268/469/2007)

 

Συσκευασία μίας χρήσης

Η συσκευασία που έχει σχεδιασθεί για να χρησιμοποιείται μία φορά και που γίνεται απόβλητο συσκευασίας όταν χρησιμοποιηθεί. (παρ. 3, άρθρο 2, Ν.2939/2001 ως ισχύει)

 

Συσκευασία πολλαπλής χρήσης

Η συσκευασία που έχει σχεδιασθεί για να χρησιμοποιείται μία φορά και που γίνεται απόβλητο συσκευασίας όταν χρησιμοποιηθεί. (παρ. 2, άρθρο 2, Ν.2939/2001 ως ισχύει)

 

Σύστημα εγγυοδοσίας

Το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών, κατά το οποίο ο αγοραστής συσκευασμένου προϊόντος καταβάλλει στον πωλητή χρηματικό αντίτιμο (εγγυοδοτικό αντίτιμο), το οποίο του αποδίδεται κατά την επιστροφή της συσκευασίας, μίας ή πολλαπλής χρήσης με σκοπό την εναλλακτική διαχείρισή της. (παρ. 11, άρθρο 2, Ν.2939/2001 ως ισχύει)

 

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)

Η οργάνωση σε ατομική ή συλλογική βάση της εναλλακτικής διαχείρισης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή των αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων με σκοπό την κατά προτεραιότητα προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση και, εφόσον εξαντληθούν οι δυνατότητες των δράσεων αυτών, για άλλου είδους ανάκτηση των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων. Τα ΣΕΔ εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς δημόσιου συμφέροντος. (παρ. 9, άρθρο 2, Ν.2939/2001 ως ισχύει)

 

Φορέας Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΣΕΔ

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι παραγωγός συσκευασιών ή παραγωγός ή διαχειριστής άλλων προϊόντων και οργανώνει και λειτουργεί για τα απόβλητά του εγκεκριμένου από τον Ε.Ο.ΑΝ. ΣΕΔ σε ατομική βάση (ΑΣΕΔ). (παρ. 22, άρθρο 2, Ν.2939/2001 ως ισχύει)

 

Φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ)

Το νομικό πρόσωπο που λειτουργεί υπό τον τύπο ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή αστικής εταιρείας και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την οργάνωση και λειτουργία εγκεκριμένου από τον Ε.Ο.ΑΝ. ΣΕΔ σε συλλογική βάση (ΣΣΕΔ). (παρ. 21, άρθρο 2, Ν.2939/2001 ως ισχύει)

 

Χωριστή Συλλογή

Η συλλογή όπου μία ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά με βάση τον τύπο και τη φύση για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία. (παρ. 11, άρθρο 11, Ν.4042/2012)

 

Πράσινο Σημείο

ορίζεται χώρος οργανωμένος από Ο.Τ.Α. Α` βαθμού, ο οποίος είναι οριοθετημένος και διαμορφωμένος με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες να αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Τα Πράσινα Σημεία (ΠΣ) διακρίνονται σε μικρά και σε μεγάλα ανάλογα με τον όγκο και τις κατηγορίες των ανακυκλώσιμων υλικών που δέχονται, τη λειτουργία τους και την έκταση που καταλαμβάνουν. Στα Πράσινα Σημεία δύνανται να πραγματοποιούνται δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. (παρ. 21, άρθρο 11, Ν.4042/2012, προστέθηκε με το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α 241/2016))

Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής Στην Πηγή (Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π.)

ορίζεται χώρος οργανωμένος από φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, για τον οποίον ισχύουν κατά τα λοιπά όσα ισχύουν για τα Πράσινα Σημεία και επιπλέον πραγματοποιούνται υποχρεωτικά δράσεις εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή. (παρ. 22, άρθρο 11, Ν.4042/2012, προστέθηκε με το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α 241/2016))

 

Γωνιά Ανακύκλωσης

ορίζεται δημόσιος ή ιδιωτικός χώρος πολύ μικρής έκτασης, όπου οι πολίτες εναποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα τα οποία εν συνεχεία συλλέγονται από τον οικείο O.T.A. Α` βαθμού. (παρ. 23, άρθρο 11, Ν.4042/2012, προστέθηκε με το άρθρο άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α 241/2016)

 

Κινητό Πράσινο Σημείο

το αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο όχημα, το οποίο διαθέτει ξεχωριστά μέσα συλλογής, όπως κάδοι ή container για κάθε επιμέρους υλικό που συλλέγεται (παρ. 24, άρθρο 11, Ν.4042/2012, προστέθηκε με το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α 241/2016))

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

Διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων

 

O Νόμος 4042/2012, Νόμος – Πλαίσιο για τα Απόβλητα, (ΦΕΚ Α’ 24/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων», ενσωματώνει την Οδηγία 2008/98/ΕΚ «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων Οδηγιών» και την Οδηγία 2008/99/ΕΚ (προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου). Θέτει στόχους σχετικά με τη διαχείριση των βιοαποβλήτων (άρθρο 41 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 84 του Νόμου 4685/2020), ενώ ορίζονται τα κατάλληλα μέτρα και οι ελάχιστες απαιτήσεις ανάλογα με την περίπτωση (άρθρο 45) προκειμένου να ενθαρρυνθούν:

α) Η χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων (βιοαποβλήτων), με σκοπό την κομποστοποίηση ή και τη ζύμωσή τους (digestion).

β) Η επεξεργασία των βιολογικών αποβλήτων κατά τρόπο που να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας.

γ) Η χρήση περιβαλλοντικά ασφαλών υλικών, τα οποία παράγονται από βιολογικά απόβλητα.

Ακόμη, στο άρθρο 35Α ορίζει ότι:

 1. Ως Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ορίζεται το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίζεται από τους ΟΤΑ Α` Βαθμού για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους στόχους του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).
 2. Το ΤΣΔΑ εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΟΤΑ Α` Βαθμού, μετά από παροχή γνώμης του οικείου ΦΟΔΣΑ μέσα σε ένα μήνα από την αποστολή του σχετικού ερωτήματος. Στους ΟΤΑ Α` βαθμού για τους οποίους δεν προβλέπεται Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το ΤΣΔΑ εγκρίνεται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. Εφόσον ο ΦΟΔΣΑ δεν παρέχει γνώμη εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, το ΤΣΔΑ εγκρίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω και υποβάλλεται από τον ΟΤΑ Α` βαθμού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη βάση τυποποιημένης ηλεκτρονικής φόρμας και στην οικεία Περιφέρεια και στον οικείο περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών

Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 104 και του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 (Α` 87), όπως ισχύει, (εφόσον υφίσταται και λειτουργεί περιφερειακός ΦΟΔΣΑ). Το ΤΣΔΑ είναι πενταετούς διάρκειας, επικαιροποιείται ετησίως και υποβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους στο ΗΜΑ, καθώς και στους φορείς που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο.

 1. Η υποβολή του ΤΣΔΑ αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων του ΟΤΑ Α` βαθμού για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων.» Με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (Υ.Α. Οικ. 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706/Β` 15.12.2015) επιδιώκεται:

α) Η εφαρμογή του άρθρου 23 του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος» σχετικά με την εκπόνηση προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων,

β) η εφαρμογή του άρθρο 29 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α 24), σχετικά με την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων, η οποία θέτει την πρόληψη ως πρώτη προτεραιότητα,

γ) η εναρμόνιση με την Κοινοτική Νομοθεσία και συγκεκριμένα με το άρθρο 29 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα και για την κατάργηση ορισμένων Οδηγιών». Ως πρόληψη νοούνται, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 12 του Ν. 4042/2012 τα μέτρα που λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα και τα οποία μειώνουν:

α) την ποσότητα των αποβλήτων, μέσω επαναχρησιμοποίησης ή παράτασης της διάρκειας ζωής των προϊόντων.

β) τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, ή

γ) την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες.

 

 Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

 Βασικά στοιχεία και πλαίσιο

 

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Νόμου 4042/2012, το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων, το οποίο προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση τους και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα. Για ορισμένα ρεύματα αποβλήτων, των οποίων η διαχείριση, λόγω της ποιοτικής και ποσοτικής σύστασης τους, των εξειδικευμένων εγκαταστάσεων που

απαιτούνται για τη διαχείριση τους, χρήζουν ειδικότερης συνολικής αντιμετώπισης, μπορεί να καταρτίζονται ειδικά σχέδια διαχείρισης, τα οποία εμπεριέχονται στο ΕΣΔΑ__και ρυθμίζουν συνολικά, σε επίπεδο χώρας, την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων αυτών.

Το ΕΣΔΑ και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων εγκρίνονται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των εκάστοτε συναρμόδιων Υπουργών εγκρίνονται ειδικά σχέδια διαχείρισης για ρεύματα αποβλήτων, ως προς τα οποία κρίνεται αναγκαία η ειδικότερη αντιμετώπιση της διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο. Το ΕΣΔΑ είναι στρατηγικός και πολιτικός σχεδιασμός, εκπονείται από το

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του Νόμου 4042/2012. Η αναθεώρηση ή τροποποίηση του ΕΣΔΑ, του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης και των Ειδικών Εθνικών Σχεδίων Διαχείρισης γίνονται κατά τον ανωτέρω ρυθμιζόμενο τρόπο για καθένα.

 

Συνοπτικά στοιχεία αξιολόγησης του υφιστάμενου εθνικού σχεδιασμού, αποκλίσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Εκθέσεων που υποβάλλει το ΥΠΕΝ υλοποιώντας τη σχετική υποχρέωση του προς τα αρμόδια όργανα της EE, αλλά και στοιχεία που διαθέτει για τη διαχείριση των αποβλήτων από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, καταδεικνύεται ότι δεν έχουν επιτευχθεί ο σκοπός και οι στόχοι του υφιστάμενου ΕΣΔΑ (ΚΥΑ Οικ. 51373/4684/2015 – ΦΕΚ 2706/Β/15-12-2015). Ιδίως επισημαίνεται ότι οι στόχοι του ΕΣΔΑ 2015-2020 ήταν υπέρμετρα φιλόδοξοι και το σχετικό χρονοδιάγραμμα επίτευξης τους πολύ μικρό. Παράλληλα, δεν υποστηρίχτηκε έγκαιρα η εφαρμογή του ΕΣΔΑ με την υλοποίηση των απαιτούμενων μέτρων και δράσεων, ενώ διαπιστώνονται «αγκυλώσεις» αναφορικά με την επιλογή μεθόδων για τη μείωση των προς υγειονομική ταφή αποβλήτων, αλλά και με τη χρήση οικονομικών εργαλείων προς την κατεύθυνση αυτή. Παρότι ως κύρια πολιτική επιλογή τέθηκε η χωριστή συλλογή και η ανακύκλωση, μόλις στο τέλος του 2017 εκδόθηκε ο σχετικός Νόμος για την εναλλακτική διαχείριση (τροποποίηση του ν.2939/2001, Α’ 179), ενώ υποδομές όπως τα Πράσινα Σημεία που θεωρήθηκαν ουσιώδους σημασίας για τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων δεν έχουν υλοποιηθεί. Έτσι για τη χρονική περίοδο 2015 έως 2018, η ανακύκλωση με Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) αυξήθηκε ελαφρά, από 790.000t (15,0%) σε 913.000t (16,5%). Αντίστοιχα για τα βιοαπόβλητα από 109.000t (4,7%) το 2015 ανήλθε το 2018 σε139.000t (5,7% κ.β. των παραγόμενων βιοαποβλήτων).

Για το σύνολο της ανακύκλωσης των ΑΣΑ από 833.000t (15,8%) το 2015 ανήλθε σε 1.111.000t (20,1% κβ επί της παραγωγής των ΑΣΑ) το 2018. Σημειώνεται ότι η αύξηση του ποσοστού οφείλεται ιδίως στις λειτουργούσες από το 2017 ΜΕΑ. Εκτός των ανωτέρω, διαπιστώνεται σημαντική υστέρηση επίτευξης των στόχων του προηγούμενου ΕΣΔΑ και ειδικότερα αναφορικά με τα ακόλουθα:

– Την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση επί του συνόλου των ΑΣΑ.

– Τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων (αποβλήτων τροφίμων και πράσινων αποβλήτων).

-Τη δημιουργία και αναβάθμιση των απαραίτητων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων και συγκεκριμένα ΜΕΑ, ΜΕΒΑ, ΚΔΑΥ, Πράσινα Σημεία.

-Την εκτροπή αποβλήτων από την υγειονομική ταφή.

– Την παύση λειτουργίας και αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ).

-Ορισμένους στόχους για επιμέρους κατηγορίες αποβλήτων, όπως τον στόχο της ανακύκλωσης αποβλήτων γυάλινης συσκευασίας, τον στόχο της συλλογής Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών. Η υστέρηση της χώρας στη διαχείριση των ΑΣΑ σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτυπώνεται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

 

 Σύγκριση παραγωγής και μεθόδων διάθεσης ΑΣΑ σε Ελλάδας και ΕΕ (Πηγή στοιχείων η EUROSTAT. Για την κατά κεφαλή παραγωγή βάσει EUROSTAT, έχει ληφθεί υπόψη ο μόνιμος πληθυσμός και όχι ο ισοδύναμος)

Με βάση όλα τα προαναφερθέντα προκύπτει, ότι ο προηγούμενος (μέχρι τώρα ισχύων) Εθνικός Σχεδιασμός δεν εμπεριείχε το μείγμα των απαιτούμενων μέτρων και δράσεων, που θα οδηγούσαν σε επιτυχή εφαρμογή του.

 

Αλλαγές με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/31-8-2020):

θέτει εμπροσθοβαρή στόχο μείωσης της υγειονομικής ταφής των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, που είναι η κατώτερη βαθμίδα διαχείρισης στην πυραμίδα ιεράρχησης των αποβλήτων, σε ποσοστό μικρότερο του 10% το έτος 2030, φέρνοντας τον συγκεκριμένο στόχο πέντε χρόνια νωρίτερα από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν μέγιστο ποσοστό ταφής 10% το έτος 2035.

– σημειώνει ότι ο παραπάνω στόχος θα πραγματοποιηθεί με σειρά μέτρων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, την εισαγωγή νέων και την ενίσχυση υφιστάμενων διακριτών ρευμάτων αποβλήτων, την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, την ενίσχυση των ποσοστών ανακύκλωσης, την προώθηση της αγοράς δευτερογενών υλικών, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών καθώς και τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και βιοαποβλήτων (ΜΕΑ και ΜΕΒΑ), τη σοβαρή αναβάθμιση των ΚΔΑΥ και αύξηση του αριθμού τους και την ενεργειακή αξιοποίηση  ναλλακτικών(δευτερογενών/ απορριμματογενών) καυσίμων και των υπολειμμάτων της επεξεργασίας

– δίνει μεγάλη σημασία στην ανακύκλωση και στη διαλογή στην πηγή. Ειδικότερα προβλέπει την ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων για το σύνολο της χώρας στο τέλος του 2022, ένα χρόνο νωρίτερα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Παράλληλα προβλέπει ένταση των προσπαθειών για ξεχωριστή συλλογή 4 ρευμάτων στην ανακύκλωση, καθώς και προτεραιότητα στη δημιουργία δικτύου ενίσχυσης της συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

– θέτει στόχους ανακύκλωσης, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία της EE και ειδικότερα από τις οδηγίες περί αποβλήτων 2018/851 και 2018/852 (L 150), καθώς και την Οδηγία για τα Πλαστικά Μίας Χρήσης 2019/904 (L 155). Οι στόχοι προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωσης για τα αστικά απόβλητα της οδηγίας 2018/851 κρίνονται ως ιδιαίτερα φιλόδοξοι για τη χώρα, καθώς απέχουν σημαντικά από τα σημερινά ποσοστά, όμως η υιοθέτηση τους από το παρόν ΕΣΔΑ, εκτός της υποχρέωσης, αποτελεί και σημαντικό κίνητρο προκειμένου να δρομολογηθούν δράσεις και επιμέρους ενέργειες προς τη συγκεκριμένη στόχευση, ώστε να καλυφθεί το «χάσμα» που χωρίζει τη χώρα μας από τα λοιπά κράτη μέλη της Ε. Ε.

– στοχεύει στη συνολικότερη σταδιακή μετάβαση σε μία κυκλική και αειφόρο οικονομία, με περιορισμό της χρήσης των πόρων και βελτίωση της αποδοτικότητας τους, την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και τη δημιουργία αγοράς δευτερογενών υλικών για τη διασφάλιση της

μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, την ουσιαστική συμβολή στην επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων του ΕΣΕΚ και τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050

– στοχεύει στη μέγιστη αύξηση της ανάκτησης και αξιοποίησης των Βιομηχανικών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΒΜΕΑ) από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. Προκρίνει την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και της βιομηχανικής συμβίωσης για την αξιοποίηση των αποβλήτων αυτών ως δευτερογενών πρώτων υλών ή και εναλλακτικών

καυσίμων.

– Προτείνει δράσεις για την ορθή και ολοκληρωμένη διαχείριση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων της χώρας, που αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία των αποβλήτων (περίπου 40%) και που η διαχείριση τους έως σήμερα, πλην μεμονωμένων εξαιρέσεων, γίνεται με αδόκιμο τρόπο, όπως με καύση στον τόπο εφαρμογής, κατά την οποία εκπέμπονται σημαντικές ποσότητες αέριων ρύπων.

– Περιλαμβάνει σχεδιασμό για τη συλλογή και ανάκτηση βιοαποδομήσιμων αποβλήτων γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης και την αξιοποίηση τους στην παραγωγή δευτερογενών προϊόντων (όπως λίπασμα) ή/και εναλλακτικών καυσίμων.

– Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάληψη των ευθυνών που αναλογεί στους παραγωγούς στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Έτσι προβλέπει ρητά την ανάληψη, μεταξύ άλλων, των ευθυνών συλλογής των αποβλήτων από τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) που λειτουργούν σήμερα και τη δημιουργία νέων συστημάτων διευρυμένης ευθύνης

του παραγωγού για απόβλητα όπως έπιπλα, στρώματα, απόβλητα θερμοκηπίων, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, απόβλητα συσκευασιών φυτοφαρμάκων γεωργίας και λοιπά.

Επιπλέον ο νέος εθνικός σχεδιασμός:

– Δίνει τη δυνατότητα και προτρέπει όλους τους δημόσιους φορείς της διαχείρισης αποβλήτων, για συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Αυτό αφορά όλα τα επίπεδα διαχείρισης των αποβλήτων (όπως συλλογή, διαλογή, επεξεργασία),εφόσον η συνεργασία αυτή επιτυγχάνει ικανοποιητικό λόγο ποιότητας-κόστους παροχής υπηρεσιών, προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος. Στα έργα που θα υλοποιηθούν εφεξής με ΣΔΙΤ, εφόσον επιλεγεί να τεθούν ελάχιστες εγγυημένες ποσότητες, αυτές θα πρέπει να συνάδουν με ασφάλεια με τους στόχους του ΕΣΔΑ και της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για την κυκλική οικονομία.

– Περιλαμβάνει αναλυτικό σχέδιο υλοποίησης των απαραίτητων υποδομών για το σύνολο της χώρας, ήτοι τις Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων και τις Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων.

– Προβλέπει συγκεκριμένο σχέδιο για τη γρήγορη ανάπτυξη δικτύων συλλογής βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών

– Ακολουθεί τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, για την αξιοποίηση των δευτερογενών εναλλακτικών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας, συμβάλλοντας στη μείωση της ταφής των αποβλήτων.

– Λαμβάνει υπόψη τον τουρισμό και ειδικότερα την ένταση που αυτός επιφέρει στην παραγωγή αποβλήτων και την επαγόμενη διαχείριση τους. Υπολογίζεται ότι περίπου το 3,3% των παραγόμενων ΑΣΑ (έτος αναφοράς 2018) είναι αποτέλεσμα των εξωτερικών τουριστικών ροών στη χώρα, ποσοστό που αναμένεται να φτάσει τα έτη 2025 και 2030, το 5,4% και το 7,5% του συνόλου των ΑΣΑ αντίστοιχα. Η χωρική και χρονική συγκέντρωση των αποβλήτων αυτών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η υπεύθυνη διαχείριση τους αποτελεί στοιχείο που μπορεί να βελτιώσει το τουριστικό προϊόν της χώρας, είναι ο λόγος της ιδιαίτερης αναφοράς στη διαχείριση τους, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΔΑ.

 

Στόχος του ΕΣΔΑ

Ο βασικός στόχος του ΕΣΔΑ είναι η ανάπτυξη και ο καθορισμός της στρατηγικής, των πολιτικών, των στόχων, των κατευθύνσεων και των κατάλληλων μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, έμφαση δίνεται στην πρόληψη και μείωση της παραγωγής αποβλήτων, στον περιορισμό της χρήσης των φυσικών πόρων βελτιώνοντας την αποδοτικότητα τους, με τελικό σκοπό τη μετάβαση σε μια κυκλική και αειφόρο οικονομία. Για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας το σχέδιο αυτό συνδυάζεται με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050.

 

 Βασικά μέτρα του νέου ΕΣΔΑ

Στη συνέχεια παρατίθενται επιγραμματικά τα βασικά μέτρα που προτείνεται να εφαρμόσει η χώρα στο νέο ΕΣΔΑ, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους που αυτό θέτει:

– Εκσυγχρονισμός και εφαρμογή της «περιβαλλοντικής εισφοράς» (τέλος ταφής) στα απόβλητα που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ, ώστε να λειτουργεί αποτρεπτικά για την ταφή των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και των υπολειμμάτων από τις μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων. Το μέτρο έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλά κράτη μέλη της EE, που τελικά έχουν καταφέρει να μειώσουν σημαντικά τα ποσοστά ταφής αποβλήτων σε ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ.

– Εφαρμογή στην πράξη της αρχής «Πληρώνω Όσο Πετάω», τόσο με νομοθετικές ρυθμίσεις όσο και με ενίσχυση των φορέων με πόρους μέσω ΕΣΠΑ, ώστε να μπορέσουν να μετρήσουν την παραγωγή αποβλήτων είτε συνολικά, είτε σε κάποια από τα ρεύματα, ιδίως σε επίπεδο κατοικίας, κτηρίου, πολεοδομικής ενότητας, επιλεγμένων παραγωγών.

– Ενίσχυση της Διαλογής στην Πηγή με επέκταση του δικτύου συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών και των βιοαποβλήτων. Ο εξοπλισμός για τη συλλογή του συνόλου των ανακυκλώσιμων υλικών θα ενισχυθεί (όπως κάδοι ανακύκλωσης, απορριμματοφόρα) έναντι του «πράσινου» κάδου (των σύμμεικτων ΑΣΑ), που σήμερα είναι ο κύριος κάδος υποδοχής αστικών αποβλήτων. Παράλληλα προβλέπεται να επεκταθεί πανελλαδικά το δίκτυο του

καφέ κάδου (οργανικά απόβλητα / βιοαπόβλητα) και επιπρόσθετα να ενισχυθεί η χωριστή συλλογή αποβλήτων ανά είδος υλικού, όπου χωρικά είναι εφικτό. Τα ως άνω θα έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης, τη συλλογή υψηλής ποιότητας και καθαρότητας ανακυκλώσιμων υλικών και παράλληλα τη σημαντική μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται προς επεξεργασίας σε μονάδες υπολειμματικών συμμείκτων ΑΣΑ και κατ’ επέκταση σε ταφή. Με βάση τα ανωτέρω θα προχωρήσει ο ανασχεδιασμός της χωροθέτησης των κάδων αποβλήτων, καθώς και ο εξορθολογισμός των δρομολογίων. – Ενίσχυση και αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες, τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές, στη λειτουργία τους λόγω της αναμενόμενης αύξησης των ποσοτήτων των αποβλήτων που διακριτά συλλέγονται για ανακύκλωση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αύξηση του αριθμού ή/και της δυναμικότητας των ΚΔΑΥ, αλλά και με τεχνολογική αναβάθμιση τους. Παράλληλα, τα ΚΔΑΥ θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν, ώστε από τα μη αξιοποιήσιμα υλικά να μπορούν να παράγουν εναλλακτικό (δευτερογενές) καύσιμο, κάτι όμως που μπορεί να επιτυγχάνεται και μέσω τροφοδότησης των υπολειμμάτων των ΚΔΑΥ στις αντίστοιχες ΜΕΑ.

– Δημιουργία επαρκούς εθνικού δικτύου μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) σε όλη τη χώρα. Σήμερα λειτουργούν μόλις 5 μονάδες. Προβλέπονται άλλες 30 – 38 μονάδες μέχρι το τέλος του 2023.

– Δημιουργία επαρκούς εθνικού δικτύου μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) σε όλη τη χώρα, είτε ως ανεξάρτητες μονάδες, είτε και εντός ΜΕΑ που διαθέτουν ξεχωριστό ρεύμα για τη διαχείριση βιοαποβλήτων. Σήμερα λειτουργούν μόλις 5μονάδες. Προβλέπονται τουλάχιστον άλλες 30 μονάδες μέχρι το τέλος του 2023. Ως ένα επιπλέον κίνητρο για την ενίσχυση της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, θα πρέπει να επιδιώκεται τέτοια τιμολογιακή πολιτική, που το τέλος επεξεργασίας (gatefee) των ΒΑ να είναι μικρότερο από αυτό των συμμμείκτων/υπολειμματικών ΑΣΑ.

– Προώθηση της παραγωγής εναλλακτικών δευτερογενών καυσίμων από τις ΜΕΑ και από τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ, ώστε να μειωθούν οι ποσότητες των εξερχόμενων από τις μονάδες αυτές, που καταλήγουν σε ταφή.

– Δημιουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας (ενδεικτικά τουλάχιστον 3-4μονάδες) από τα υπολείμματα των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) ή και από τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ ή και από εναλλακτικά καύσιμα ή και από κάθε άλλη υπολειμματική ροή προκύπτουσα από την επεξεργασία/διαλογή των χωριστά συλλεγέντων ρευμάτων, ώστε σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, η χώρα να μπορέσει να επιτύχει τη μείωση των αστικών αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή, κάτω από 10%.

– Δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στη βάση της οποίας θα παρακολουθούνται τα ΠΕΣΔΑ και το ΕΣΔΑ, με εισαγωγή στοιχείων από τους ΦΟΔΣΑ και διαλειτουργικότητα με το ΗΜΑ.

– Έκδοση, με βάση τις προβλέψεις του νέου περιβαλλοντικού νόμου (4685/2020), των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, με στόχο τη μικρότερη δυνατή παραγωγή βιομηχανικών αποβλήτων, καθώς και εντατικοποίηση των ελέγχων τήρησης των ΑΕΠΟ.

— Ανάπτυξη ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποβλήτων με σκοπό την προώθηση της συνέργειας μεταξύ των βιομηχανικών κλάδων (βιομηχανική συμβίωση) για την αξιοποίηση/ανάκτηση των βιομηχανικών αποβλήτων, με τήρηση των προδιαγραφών για τους απαραίτητους ελέγχους.

– Ενίσχυση και δημιουργία μονάδων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων στην κατεύθυνση της ιεράρχησης αποβλήτων, με προτεραιότητα στην προώθηση της ανακύκλωσης / ανάκτησης έναντι της ταφής.

– Δημιουργία και οργάνωση χώρων υγειονομικής ταφής επικίνδυνωναποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) μέχρι το 2022-23, η ανυπαρξία των οποίων επιφέρει  μεγάλα πρόστιμα στη χώρα από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ άλλων, ειδική ανάγκη υπάρχει στη χώρα για την ασφαλή διάθεση των αποβλήτων αμιάντου.

– Κάλυψη της χώραςμε συστήματα διαχείρισης για τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Παράλληλη απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την ανάπλαση ανενεργών λατομείων, με υλικά από τη διαχείριση των ΑΕΚΚ. Υιοθέτηση προτύπων με σκοπό τη χρήση των ΑΕΚΚ μετά την επεξεργασία τους και ιδίως για την κατασκευή δημόσιων έργων.

– Συλλογή ιατρικών αποβλήτων μικρών μονάδων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα των αποβλήτων των ιατρείων, κτηνιατρείων και οδοντιατρείων, όπου παρουσιάζονται κενά και είναι απαραίτητο να ελεγχθεί ο τρόπος συλλογής τους, ώστε να μην καταλήγουν μαζί με τα υπόλοιπα απόβλητα.

– Τοποθέτηση κάδων συλλογής σε όλα τα σημεία παραγωγής αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων βιομηχανίας (ΑΣΟΒ), όπως τα πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία, βιομηχανίες/ βιοτεχνίες, διαλυτήρια ΟΤΚΖ, ηλεκτρολογεία και άλλα, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ανακύκλωσης του 100% των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας.

– Ενθάρρυνση της χρήσης ανακτώμενων υλικών από την επεξεργασία μεταχειρισμένων ελαστικών από δημόσιους φορείς, όπως παραδείγματος χάρη μέσω διαγωνισμών και συμβάσεων προμήθειας, ακολουθώντας συγκεκριμένες προδιαγραφές.

– Ευαισθητοποίηση των πολιτών – ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ανακύκλωση. Πέραν της ανάπτυξης των σχετικών δικτύων και συστημάτων χωριστής συλλογής και των απαιτούμενων υποδομών, προτείνεται μία ολιστική προσέγγιση για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική σημασία της ανακύκλωσης και της εκτροπής των αποβλήτων από την ταφή, με απώτερο σκοπό την υιοθέτηση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας. Από έρευνες της κοινής γνώμης διαπιστώνεται έλλειμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε ειδικές καμπάνιες απευθυνόμενες στις μικρές ηλικίες, όπως στα σχολεία. Οι καμπάνιες ευαισθητοποίησης και συγκεκριμένα μέτρα (όπως της συλλογής αποβλήτων από τα ίδια τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, την αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και του δικτύου τους) θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της χωριστής συλλογής αποβλήτων.

 

 ΣΤΟΧΟΙ

Για τη μετάβαση από την υπάρχουσα κατάσταση και το υφιστάμενο καθεστώς διαχείρισης σε ένα κυκλικό μοντέλο απαιτείται η θέσπιση φιλόδοξων αλλά και ρεαλιστικών στόχων, σε συμμόρφωση με την αντίστοιχη νομοθεσία της EE, τόσο για τα απόβλητα συνολικά, όσο και για τα επιμέρους σημαντικότερα ειδικά ρεύματα. Αναλυτικά, οι κύριοι στόχοι του παρόντος ΕΣΔΑ για το 2030 παρουσιάζονται στη συνέχεια ανά κατηγορία αποβλήτων.

 

Διαχείριση ΑΣΑ

Η διαχείριση των ΑΣΑ θα γίνεται με βάση τους ακόλουθους άξονες:

(α) Χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων

(β) Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των παραγόμενων ΑΣΑ τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κατά βάρος μέχρι το 2025 και 60% κατά βάρος μέχρι το 2030.

(γ) Χαμηλά ποσοστά ταφής, κάτω του 10%, μέχρι το 2030.

(δ) Επεξεργασία των υπολειπόμενων σύμμεικτων αποβλήτων σε σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ). Στις μονάδες αυτές στόχος είναι αφενός η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, η ενδεχόμενη ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναερόβιας χώνευσης, και εν τέλει η δραστική μείωση του υπολείμματος προς διάθεση σε ΧΥΤ με την παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου ή/και την ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων σε άλλες μονάδες. Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι το 2030, το σύνολο των μονάδων για τις οποίες κρίνεται τεχνικοοικονομικά εφικτό, δύνανται να παράγουν και δευτερογενές καύσιμο, εφόσον είναι σε συμφωνία με τους στόχους των οικείων ΠΕΣΔΑ. Συνεπώς προβλέπεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού και σύγχρονου δικτύου υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, μέσω της έγκαιρης και αποτελεσματικής απορρόφησης όλων των διαθέσιμων πόρων του τρέχοντος__χρηματοδοτικού πλαισίου 2014-2020, καθώς και μέσω της αξιοποίησης των πόρων του νέου χρηματοδοτικού πλαισίου 2021-2027 σε στοχευμένες επιλέξιμες δράσεις και

υποδομές που θα διασφαλίσουν τη μετάβαση σε μια αειφόρο και κυκλική οικονομία.

(ε) Δημιουργία δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης από υπολείμματα επεξεργασίας αποβλήτων ή/και από εναλλακτικά καύσιμα. Οι μονάδες αυτές μπορεί να είναι κεντρικές μονάδες για όλη τη χώρα, χωρίς όμως να αποκλείεται αυτό να γίνεται καθετοποιημένα και εντός των ίδιων των ΜΕΑ, εφόσον αυτό κρίνεται τεχνικοοικονομικά εφικτό και προκριθεί από τα οικεία ΠΕΣΔΑ ή/και τους οικείους ΦΟΔΣΑ. Προβλέπεται η ενεργειακή αξιοποίηση των δευτερογενών (απορριματογενών) καυσίμων και του υπολείμματος (σε πλήρη συμφωνία με τις αντίστοιχες απαιτήσεις της Ε.Ε. για ενεργειακή αξιοποίηση, το ευρωπαϊκό πλαίσιο ταξινόμησης για τις βιώσιμες επενδύσεις και την κυκλική οικονομία), ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η ταφή των υπολειμμάτων. Επίσης, βάσει βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών τα εναλλακτικά

καύσιμα μπορούν να αξιοποιούνται στην ενεργοβόρο βιομηχανία, αντικαθιστώντας τα

παραδοσιακά ορυκτά καύσιμα. Πρώτιστη προτεραιότητα παραμένει η παύση λειτουργίας και η αποκατάσταση όλων των υφιστάμενων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) μέχρι το 2022, με ολοκληρωμένο σχεδιασμό κλεισίματος και αποκατάστασης των ΧΑΔΑ της

Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όσον αφορά το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων, καταρχάς σημειώνεται ότι

αυτό είναι φαινομενικά χαμηλό αν δεν υπάρχει αυξημένη φιλικά περιβαλλοντική διαχείριση π.χ. είναι χαμηλό όταν γίνεται μόνο ταφή αποβλήτων. Επισημαίνεται όμως ότι αυτό αφορά μόνο το άμεσο κόστος ενώ το συνολικό κόστος διαχείρισης είναι πολύ μεγαλύτερο αν συνυπολογιστούν και τα έμμεσα κόστη, όπως η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, η ανάσχεση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, η καταβολή προστίμων κ.ά. H αύξηση του άμεσου κόστους διαχείρισης αποβλήτων που συνεπάγεται το πέρασμα σε μια αναβαθμισμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων με έμφαση στην ανακύκλωση, στην ανάκτηση από ΜΕΑ και ΜΕΒΑ και στην παραγωγή ενέργειας, καλύπτεται από :

– τη μείωση του κόστους συλλογής συμμείκτων υπολειμματικών ΑΣΑ,

– το κόστος διαχείρισης που σε έναν βαθμό αναλαμβάνουν οι παραγωγοί για την ξεχωριστή διαλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών όπου υπάρχουν ΣΕΔ (υλικά συσκευασίας, μπαταρίες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές), καθώς και σε αρκετούς τομείς που πρέπει και προβλέπεται να εφαρμοστεί η__διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού (πχ. έπιπλα, στρώματα, παιγνίδια – αθλητικό υλικό, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα κ.ά.).

– το αισθητά χαμηλότερο κόστος της επεξεργασίας των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, που αποτελούν πάνω από το 40% των ΑΣΑ, από αυτό των σύμμεικτων αποβλήτων στις ΜΕΑ και την παραγωγή προϊόντος υψηλότερης αξίας.

– την καθιέρωση εφαρμογής συστημάτων “πληρώνω όσο πετάω”, εφαρμόζοντας δηλαδή σε μεγαλύτερο βάθος την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει” για τον δίκαιο επιμερισμό του κόστους διαχείρισης προς τους πολίτες και τους λοιπούς παραγωγούς αποβλήτων Ειδικότερα, σχετικά με τις ποσότητες τελικής διάθεσης αποβλήτων, στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της υγειονομικής ταφής στο 10% μέχρι το 2030. Πρόκειται για εφαρμογή στην πράξη της πυραμίδας ιεράρχησης των μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων, όπου η υγειονομική ταφή -πάντα και μόνο μετά από κατάλληλη προεπεξεργασία των αποβλήτων -θα αποτελεί την τελευταία επιλογή. Προς την κατεύθυνση επιλέγει, όχι μόνο να μη χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα παρεκκλίσεων που της παρέχεται από την Οδηγία (EE) 2018/850 για μετάθεση του στόχου μείωσης της ποσότητας των αστικών αποβλήτων που διατίθενται με υγειονομική ταφή κατά μέγιστο στο 10% μέχρι το 2040, αλλά αντιθέτως να υιοθετήσει ένα εξαιρετικά φιλόδοξο

αλλά και συγχρόνως ρεαλιστικό εμπροσθοβαρή στόχο, μέσω ενός ολοκληρωμένου και σαφώς οριοθετημένου σχεδιασμού που περιλαμβάνεται στο παρόν ΕΣΔΑ, ώστε το μέγιστο ποσοστό αστικών αποβλήτων που θα καταλήγουν σε υγειονομική ταφή να μην ξεπερνά το 10%κ.β. ήδη από το 2030. Σημειώνεται, ότι η ιεράρχηση των αποβλήτων αποτελεί εδώ και δεκαετίες μια

από τις σημαντικότερες αρχές, η οποία διατυπώνεται και επαναλαμβάνεται σταθερά σε όλες τις Οδηγίες, Κανονισμούς, Αποφάσεις αλλά και στις Στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει δηλαδή πλέον σαφής ιεράρχηση μεταξύ των μεθόδων διαχείρισης, με σειρά προτεραιότητας, η οποία ορίζεται ως εξής (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ):

■ Πρόληψη – Αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων

■ Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση

■ Ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών συμπεριλαμβανομένης και της κομποστοποίησης

■ Άλλου είδους ανάκτηση όπως π.χ. ανάκτηση ενέργειας

■ Διάθεση των υπολειμμάτων με υγειονομική ταφή.

Η ιεράρχηση αυτή αποτυπώνεται και στην σχετική πυραμίδα ιεράρχησης, που

παρατίθεται κατωτέρω:

Η πυραμίδα της ιεράρχησης δράσεων και εργασιών διαχείρισης των Αποβλήτων

Στη χώρα μας ωστόσο, παρατηρείται η συστηματική καταστρατήγηση αυτής της ιεράρχησης, με την ταφή να εξακολουθεί να αποτελεί – την κυρίαρχη επιλογή διαχείρισης, με τα ποσοστά της ακόμα και σήμερα να πλησιάζουν το 80%. Αυτή η πλήρης αναστροφή της πυραμίδας ιεράρχησης στην Ελλάδα είναι απόλυτα συνυφασμένη με τα σημαντικότερα προβλήματα και προκλήσεις που η χώρα διαχρονικά αντιμετωπίζει στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, όπως η ύπαρξη ΧΑΔΑ, η πλημμελής λειτουργία των υφιστάμενων χώρων ταφής, ΧΥΤΑ που βρίσκονται ήδη ή πλησιάζουν σε σημείο κορεσμού, αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες. Όλα τα παραπάνω, έχουν ήδη οδηγήσει μπροστά σε αδιέξοδο τη διαχείριση αποβλήτων σε

πολλές περιοχές, ορισμένες εκ των οποίων μάλιστα αφορούν πολύ μεγάλες πληθυσμιακές ενότητες. Δεν θα έπρεπε κατά συνέπεια να αποτελεί έκπληξη, ότι κορυφαία πολιτική επιλογή του παρόντος ΕΣΔΑ αποτελεί η πλήρης αντιστροφή αυτής της τάσης, μέσω του καθορισμού ενός φιλόδοξου και εμβληματικού στόχου, που θα οδηγήσει το ταχύτερο δυνατόν στον δραστικό περιορισμό της ταφής, στην προώθηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίσης, στην ενίσχυση της ανάκτησης και τελικά στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και στην άρση των προαναφερθέντων αδιεξόδων ως προς τη διάθεση σε ΧΥΤΑ. Μια ακόμα σημαντική επιδίωξη που επιτυγχάνεται μέσω της θέσπισης αυτού του αυστηρότερου στόχου είναι η κατεύθυνση των οικονομικών πόρων, τόσο των εθνικών όσο και των κοινοτικών, στη στήριξη βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης, και όχι η κατασπατάληση τους σε έργα ταφής, με ούτως ή άλλως πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα, που και πάλι δεν θα εξασφάλιζε την αποφυγή αδιεξόδων στην οποία οδηγεί η δυσκολία αποδοχής, χωροθέτησης και δημιουργίας ΧΥΤΑ. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η θέσπιση αυτού του αυστηρότερου στόχου είναι απολύτως συμβατή και με τις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2018/850, η οποία ορίζει ότι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024 η Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο αυτό, με προοπτική – μεταξύ άλλων – την περαιτέρω μείωση του, εφόσον κριθεί ότι ενδείκνυται.

 

Βιολογικά απόβλητα: Υποχρεωτική χωριστή συλλογή τους έως 31 Δεκεμβρίου 2022

Με στόχο την εκτροπή από την ταφή, αλλά και την ανακύκλωση και αξιοποίηση τους, το άρθρο 41 του ν. 4042/2012, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 84 του ν. 4685/2020, ορίζει ότι από 31 Δεκεμβρίου 2022 – δηλαδή ένα χρόνο νωρίτερα από τις προβλέψεις της Οδηγίας 2018/851 – τα βιολογικά απόβλητα είτε διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή, είτε συλλέγονται χωριστά και δεν αναμιγνύονται με άλλα είδη αποβλήτων. Συνεπώς καθίσταται υποχρεωτική η χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων από 31 Δεκεμβρίου 2022. Η θέσπιση του στόχου αυτού έναν χρόνο νωρίτερα από ό,τι προβλέπει το ενωσιακό δίκαιο επιλέχθηκε συνειδητά, γιατί τα βιοαπόβλητα αποτελούν ένα ρεύμα, του οποίου η επιτυχής διαχείριση έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη σε όλη την υπόλοιπη αλυσίδα της ΔΣΑ. Σημαντικοί λόγοι για αυτό:

– πέραν του ότι τα βιοαπόβλητα με βάση την ποιοτική σύσταση των ΑΣΑ της χώρας είναι το ποσοτικά κυρίαρχο ρεύμα, ταυτόχρονα είναι ένα ρεύμα που για την Ελλάδα είναι σημαντικότερο από ό,τι σε άλλες χώρες της EE, δεδομένου ότι απαντάται σε ποσοστά μεγαλύτερα από πολλές από αυτές τις χώρες.

– είναι το ρεύμα με τη μεγαλύτερη υγρασία, άρα η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απομάκρυνση του από τα ΑΣΑ επιτρέπει την αυξημένη αποτελεσματικότητα των ΜΕΑ σχετικά με τις σημαντικότερες επιδόσεις τους.

– με τη μειωμένη παρουσία των ΒΑ στα ΑΣΑ διευκολύνεται η παραγωγή δευτερογενών καυσίμων, αφού μειώνεται η απαίτηση για ξήρανση. Πέραν όλων των άλλων, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός της αυξημένης σημασίας των ΒΑ για τη χώρα μας, τόσο λόγω των δυσμενέστερων επιπτώσεων που προκαλούνται από τις υψηλότερες θερμοκρασίες του μεσογειακού κλίματος (όπως την ταχύτερη σήψη τους, οσμές), όσο και λόγω της μεγαλύτερης

ανάγκης των ελληνικών εδαφών σε καλής ποιότητας compost, λόγω των φτωχότερων χαρακτηριστικών του εδάφους εξαιτίας του κλίματος. Τέλος, τα ΒΑ είναι ένα ρεύμα που παράγεται σε μεγάλες ποσότητες και από τις ροές, κάτι που τους τουριστικές προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Με σκοπό την ταχύτερη δυνατή απόδοση της χωριστής συλλογής

βιοαποβλήτων, παρότι το δίκτυο θα αναπτυχθεί ταχέως σε όλους τους ΟΤΑ της χώρας, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους μεγάλους παραγωγούς. Τα ξεχωριστά συλλεγόμενα βιολογικά απόβλητα θα οδηγούνται κατά βάση σε Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ). Προβλέπεται η ανάπτυξη και λειτουργία ευρύτατου και κατάλληλου δικτύου συλλογής και σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας. Παράλληλα, για μέρος των χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων θα εφαρμόζεται η οικιακή κομποστοποίηση, και για μεγαλύτερους παραγωγούς ή για οικιστικές ενότητες κατ’ αντιστοιχία μπορεί να εφαρμόζεται επεξεργασία με Μηχανικούς Κομποστοποιητές. Εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης τους, όπως για την δημιουργία ζωοτροφών δεν πρέπει να αποκλείονται, εφόσον αυτό είναι συμβατό με τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις. Λόγω όμως του εξαιρετικού χαρακτήρα τέτοιων δράσεων, δεν εξετάζονται σπατάλης τροφίμων με παράλληλο περαιτέρω στο νέο ΕΣΔΑ, χωρίς αυτό να τις καθιστά μη επιτρεπτές. Παράλληλα προβλέπεται μείωση της καθορισμό και καταμερισμό αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές.

 

Αύξηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης των ΑΣΑ τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κ.β. μέχρι το 2025 και 60% κ.β. μέχρι το 2030

Με την εφαρμογή του παρόντος ΕΣΔΑ κρίνεται ως ιδιαίτερα φιλόδοξη και σχετικά δύσκολη η επίτευξη στόχου 55% κ.β. των ΑΣΑ προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης, το έτος 2025, ενώ είναι περισσότερο εφικτή η επίτευξη κατά αντιστοιχία 60% κ.β. το έτος 2030, όπως έχουν τεθεί από την οδηγία EE 2018/851. Παρά ταύτα στο παρόν ΕΣΔΑ για το έτος 2025 δεν γίνεται χρήση της δυνατότητας χρονικής αναβολής του στόχου έως και κατά 5 έτη, αλλά επιλέγεται συνειδητά η υιοθέτηση του στόχου στο ποσοστό 55% μέχρι το 2025, ώστε η χώρα αφενός να επιταχύνει τις προσπάθειες της προς την κατεύθυνση αυτή και αφετέρου να ισχυροποιήσει την εμπρόθεσμη επίτευξη του στόχου 60% και για το 2030. Σημειώνεται, ότι ανάλογα με την πορεία του ΕΣΔΑ, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα το αργότερο μέχρι 31.12.2023 (δηλαδή 24 μήνες πριν τη λήξη της σχετικής προθεσμίας), να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές της EE να αναθεωρήσει το συγκεκριμένο στόχο για το έτος 2025, από το 55% στο 50%, και να ζητήσει χρονική παράταση για την επίτευξη του στόχου του 55%. Η άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος, θα απαιτήσει τη μερική αναθεώρηση του ΕΣΔΑ, κάτι το οποίο πάντως εκτιμάται ότι μπορεί να μην απαιτηθεί.

 

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασιών: 65% κ.β. έως το 2025 και

70% κ.β. ως το 2030

Σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Οδηγίας (EE) 2018/852, τίθενται οι ακόλουθοι ποσοτικοί στόχοι:

Αύξηση της ανακύκλωσης Αποβλήτων Συσκευασιών τουλάχιστον στο 65% κ.β. έως το 2025 και στο 70% κ.β. ως το 2030, με συγκεκριμένους στόχους για τα επιμέρους υλικά, όπως εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα.

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και κατεδαφίσεων: Επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση του 70% των παραγόμενων ΑΕΚΚ

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση άλλων υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών υγειονομικής ταφής, όπου γίνεται χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων σε ποσοστό 70 % τουλάχιστον ως προς το βάρος, που αποτελεί στόχο της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

 

Εναλλακτική Διαχείριση, Χωριστή Συλλογή και Ειδικά Ρεύματα

Επίτευξη όλων των στόχων για τα ρεύματα αποβλήτων που υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση και υπολείπονται των στόχων, και περαιτέρω αύξηση των επιδόσεων για όσα ρεύματα έχουν ήδη πετύχει τους στόχους. Πρόθεση για ένταξη και άλλων ρευμάτων στο καθεστώς της Εναλλακτικής Διαχείρισης, με θέσπιση φιλόδοξων αλλά ρεαλιστικών στόχων για αυτά. Καθιέρωση υποχρεωτικής χωριστής συλλογής τουλάχιστον για τα μέταλλα, το χαρτί, το γυαλί και το πλαστικό, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και άλλα ειδικά ρεύματα όπως στρώματα, έπιπλα, ληγμένα φάρμακα, λοιπά επικίνδυνα απόβλητα προερχόμενα από νοικοκυριά. Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία (EE) 2018/851, καθίσταται υποχρεωτική η χωριστή συλλογή τουλάχιστον για τα μέταλλα, το χαρτί, το γυαλί και το πλαστικό. Θεσμοθετείται παράλληλα η σταδιακή εφαρμογή το αργότερο από το 2022 της χωριστής συλλογής των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από νοικοκυριά και από το 2023 των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

 

Υποχρεωτική χωριστή συλλογή των πλαστικών φιαλών ποτών έως τριών λίτρων

Στο πλαίσιο προώθησης της χωριστής συλλογής των ρευμάτων αποβλήτων, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, καθιερώνεται η χωριστή συλλογή για τις πλαστικές φιάλες έως τριών λίτρων με την εφαρμογή συστήματος εγγυοδοσίας, ώστε να επιτευχθούν οι υψηλοί ευρωπαϊκοί στόχοι χωριστής συλλογής για ανακύκλωση τουλάχιστον κατά 77% κ.β. των πλαστικών φιαλών ποτών μέχρι το 2025 και κατά 90% μέχρι το 2029, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας (EE) 2019/904. Συνοπτικά παρουσιάζονται, οι στόχοι:

 

Στόχοι διαχείρισης ρευμάτων αποβλήτων ΕΣΔΑ 2020

 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)

1.1 Προσαρμογή της διαχείρισης των αποβλήτων με στόχο τη μετάβαση της Ελλάδας προς την κυκλική οικονομία.

1.2 Εφαρμογή στην πράξη της ιεράρχησης των μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων, όπου η υγειονομική ταφή – πάντα και μόνο μετά από κατάλληλη προεπεξεργασία των αποβλήτων – θα αποτελεί την τελευταία επιλογή. Το μέγιστο ποσοστό αστικών αποβλήτων που θα καταλήγουν σε υγειονομική ταφή το 2030 να μην ξεπερνά το 10%.

1.3 Υποχρεωτική χωριστή συλλογή των Βιολογικών Αποβλήτων έως 31 Δεκεμβρίου 2022.

1.4 Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας: 65% κ.β. έως το 2025 και 70% κ.β. ως το 2030.

Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025

1.5 Αύξηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης των ΑΣΑ τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κατά βάρος μέχρι το 2025 και 60% κατά βάρος μέχρι το 2030.

1.6 ανακύκλωση τουλάχιστον κατά 77% κ.β. των πλαστικών φιαλών ποτών μέχρι το 2025 και κατά 90% μέχρι το 2029

1.7 χωριστή συλλογή των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από νοικοκυριά το αργότερο από το 2022 και από το 2023 των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

1.8 χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, μη επικίνδυνων

αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων σε ποσοστό 70 % τουλάχιστον ως προς το βάρος

1.9 Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού και σύγχρονου δικτύου υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, στη βάση των αρχών της εγγύτητας και της αυτάρκειας.

1.10 Ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων ΑΣΑ και των δευτερογενών (απορριμματογενών) καυσίμων.

1.11 Ασφαλής τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ για το σύνολο της χώρας.

1.12 Οριστικό κλείσιμο και αποκατάσταση όλων των υφιστάμενων ΧΑΔΑ μέχρι το τέλος του 2022.

1.13 Δημιουργία κινήτρων και αντικινήτρων για τη διαχείριση αποβλήτων, ψηφιακών εργαλείων, ενθάρρυνση βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και προώθηση των πράσινων δημόσιων προμηθειών.

1.14 Παροχή ουσιαστικής δυνατότητας συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών σε ένα γόνιμο και συνεχή διάλογο με στόχο τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

1.15 Ανάπτυξη ευρύτατου δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών (πέραν των αποβλήτων συσκευασίας), ώστε να αυξηθεί το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό ανακύκλωσης των υλικών αυτών.

1.16 Δημιουργία εργαλείων (ιδίως οδηγοί, μελέτες, τεχνικά πρότυπα) για τη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία.

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το παρόν Σχέδιο, συντάσσεται, βασιζόμενο στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στα στοιχεία – δεδομένα που παρείχαν οι Υπηρεσίες του Δήμου και οι αρμόδιοι Πολιτικοί Προϊστάμενοι αυτών.

Η διαδικασία του μακροχρόνιου σχεδιασμού είναι άρρητα συνδεδεμένη με την ακριβή αποτύπωση της καταστάσεως, η οποία ήταν δύσκολο να προσεγγιστεί εξαιτίας της ρευστότητας του προσωπικού καθαριότητας, ποσοστό του οποίου αποτελείται από συμβασιούχους μικρής διάρκειας συμβάσεων, γεγονός που οδηγεί σε συνεχείς τροποποιήσεις και – αναγκαστικές – συχνές προσαρμογές των προγραμμάτων συλλογής και οδοκαθαρισμού από την Υπηρεσία, για τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών με τους διαθέσιμους πόρους.

Οι συντάκτες αξιοποιώντας τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, βασιζόμενοι πάντα στις ανάγκες και προτεραιότητες του Δήμου, διαμόρφωσαν προτάσεις παρέμβασης, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών διαχείρισης αποβλήτων.

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ, ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ, Κ.ΛΠ.)

Σύντομη περιγραφή, Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Ο Δήμος Σικυωνίων είναι Δήμος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο οποίος συστάθηκε  βάσει του Ν. 3852/07-07-2010 «Καλλικράτης», δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2011 από την συνένωση των πρώην Δήμων Σικυωνίων, Στυμφαλίας και Φενεού. Οι πρώην δήμοι αποτελούν πλέον τις τρεις Δημοτικές Ενότητες και Έδρα του Δήμου  ορίστηκε το Κιάτο.

Ο Δήμος Σικυωνίων βρίσκεται  στο ανατολικό τμήμα του Νομού Κορινθίας και συνορεύει νοτιοανατολικά με το Δήμο Βέλου – Βόχας, το Δήμο Νεμέας και το Δήμο Άργους Μυκηνών (Νομός Αργολίδος), νότια με το Δήμο Τρίπολης (Νομός Αρκαδίας), νοτιοδυτικά με το Δήμο Καλαβρύτων (Νομό Αχαΐας), δυτικά με το Δήμο Αιγιαλείας (Νομός Αχαΐας) και βόρεια με το Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (Χάρτης 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Διοικητικά Όρια Δήμου Σικυωνίων και Όμοροι Δήμοι

Η έκταση του Δήμου είναι 601,6 km2εκ των οποίων 595,6 km2 είναι αγροτικές εκτάσεις και  6 km2 είναι αστικές και ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται σε 22.794 (ΕΛ.ΣΤΑΤ 2015).

Προστατευόμενες περιοχές του Δίκτυου NATURA εντοπίζονται στις Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού, στις οποίες δεσπόζουν τα προστατευταία οικοσυστήματα: GR2530001 – Κορυφές Όρους Κυλλήνη (Ζήρεια) και Χαράδρα Φλαμπουρίτσα (SCI-SAC/ΤΚΣ-ΕΖΠ), GR2530006 –Όρος Ζήρεια (Κυλλήνη) (SPA/ΖΕΠ), GR2530002 – Λίμνη Στυμφαλία (SCI-SAC-SPA/ΤΚΣ-ΕΖΠ-ΖΕΠ), GR2530004 – Όρος Ολίγυρτος (SCI-SAC/ΤΚΣ-ΕΖΠ), GR2320013 – Όρος Χελμός(Αροάνια) Φαράγγι Βουραϊκού και Περιοχή Καλαβρύτων (SPA/ΖΕΠ) καθώς και GR2320002 – Όρος Χελμός και Ύδατα Στυγός (SCI-SAC/ΤΚΣ-ΕΖΠ).

Επιπλέον αναγνωρίζονται τέσσερα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους: η κοιλάδα του Φενεού, τα υψώματα Στενού Γκούρας, τα μετέωρα Κορινθίας και η λίμνη Στυμφαλία (Βάση δεδομένων Φιλότης, Ε.Μ.Π.) καθώς και το  μοναδικό χαρακτηρισμένο σαν αισθητικό δάσος του Μογγοστού (ΦΕΚ 175/Δ΄/02-6-1977), το οποίο ανήκει διοικητικά στα δημοτικά διαμερίσματα Σουλίου, Κλημεντίου, Βελίνας,  Μεγάλου και Μικρού Βάλτου της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων και Θροφαρίου και Ζεμενού της Δ.Ε. Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης. (Αροάνια) Φαράγγι Βουραϊκού και Περιοχή Καλαβρύτων (SPA/ΖΕΠ) καθώς και GR2320002 – Όρος Χελμός και Ύδατα Στυγός (SCI-SAC/ΤΚΣ-ΕΖΠ).

Επιπλέον αναγνωρίζονται τέσσερα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους: η κοιλάδα του Φενεού, τα υψώματα Στενού Γκούρας, τα μετέωρα Κορινθίας και η λίμνη Στυμφαλία (Βάση δεδομένων Φιλότης, Ε.Μ.Π.) καθώς και το  μοναδικό χαρακτηρισμένο σαν αισθητικό δάσος του Μογγοστού (ΦΕΚ 175/Δ΄/02-6-1977), το οποίο ανήκει διοικητικά στα δημοτικά διαμερίσματα Σουλίου, Κλημεντίου, Βελίνας,  Μεγάλου και Μικρού Βάλτου της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων και Θροφαρίου και Ζεμενού της Δ.Ε. Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

 

Η εδαφική περιφέρεια του Δήμου Σικυωνίων στο σύνολό της, καλύπτεται από καλλιεργούμενες εκτάσεις, βοσκότοπους, δάση, οικισμούς, δίκτυα και εγκαταστάσεις μεταφορών, μεταποιητικές εγκαταστάσεις και άλλες σημειακές χρήσεις. Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία 1999‐2000 της ΕΛ.ΣΤΑΤ. όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα1 και στο  Σχήμα 1, επικρατούν οι δασικές εκτάσεις και οι καλλιέργειες που καταλαμβάνουν το 43% και 41,8% αντίστοιχα, ενώ πολύ μικρότερη έκταση καταλαμβάνουν οι λοιπές εκτάσεις, οι βοσκότοποι, οι οικισμοί και τα νερά.

 

Χωρική Ενότητα Σύνολο εκτάσεων Καλλιεργούμενες εκτάσεις Βοσκότοποι Δάση Εκτάσεις καλυπτόμενες από νερά Εκτάσεις οικισμών Άλλες εκτάσεις
ΔΕ Σικυωνίων 171,10 110,60 0,00 51,10 0,00 6,70 2,70
ΔΕ Στυμφαλίας  204,10 68,20 6,50 100,40 4,00 1,20 23,80
ΔΕ Φενεού  226,40 72,70 5,10 107,40 0,70 1,20 39,30
Δήμος Σικυωνίων 601,60 251,50 11,60 258,90 4,70 9,10 65,80
ΠΕ Κορινθίας  2.296,20 1.025,10 77,50 980 6,20 51,70 155,70
Περιφέρεια Πελοποννήσου  15.505,60 6.192,30 935,50 7.473 36,90 201,00 648,90

Κατανομή εκτάσεων σε γενικευμένες κατηγορίες χρήσης/κάλυψης Δ. Σικυωνίων (χιλ. στρέμ.).

                                    

Κατανομή εκτάσεων σε γενικευμένες κατηγορίες χρήσης/κάλυψης Δήμου Σικυωνίων.

Το γεγονός ότι οι καλλιεργούμενες εκτάσεις καταλαμβάνουν πάνω από το 1/3 της συνολικής δημοτικής έκτασης, καταδεικνύει το γεωργικό προσανατολισμό του Δήμου. Αντίθετα, οι βοσκότοποι καλύπτουν ένα πολύ μικρό κομμάτι έκτασης του Δήμου (1,9%), υπολειπόμενοι ποσοστιαία πολύ από τους αντίστοιχους μέσους όρους της ΠΕ Κορινθίας (3,4%) και της Περιφέρειας (6,0%). Επίσης, με τη δημιουργία του νέου «Καλλικρατικού» Δήμου τα δάση κατέχουν πλέον την πρώτη μεγαλύτερη έκταση, με ποσοστό 43,0% επί της συνολικής έκτασης του Δήμου, έναντι 42,7% και 48,2% της ΠΕ Κορινθίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου αντίστοιχα. Η έκταση των νερών (0,8% της συνολικής) ξεπερνά τους μέσους όρους της ΠΕ και της Περιφέρειας (0,3% και 0,2% αντίστοιχα), ενώ το ποσοστό της γης με οικιστική χρήση του Δήμου (1,5%) υπολείπεται το αντίστοιχο του Νομού (2,2%) και υπερτερεί ελάχιστα της Περιφέρειας (1,3%).

Ο Δήμος Σικυωνίων αναπτύσσεται οικιστικά και πληθυσμιακά με ταχείς ρυθμούς, ενώ οι παραλιακές κοινότητες είναι εκείνες που παρουσιάζουν έντονη τάση αστικοποίησης, κυρίως λόγω της ανάπτυξης των παραθεριστικών κατοικιών. Συνέπεια αυτής της τάσης είναι ο υπερτριπλασιασμός του πληθυσμού των παραλιακών κοινοτήτων κατά τη θερινή περίοδο και η έντονη οικοδομική δραστηριότητα που παρατηρείται στην παραλιακή ζώνη. Αντίθετα στην περιοχή της ορεινής ενδοχώρας, όπου και συγκεντρώνεται το κύριο μέρος των παραγωγικών δραστηριοτήτων του Δήμου, δεν παρατηρούνται έντονες συγκρούσεις.

Μέχρι και το 2008, ο πρωτογενής τομέας παρουσίαζε έντονη δυναμικότητα με τάση αύξησης της απασχόλησης, η οποία οφειλόταν στην ικανοποιητική απόδοση της καλλιέργειας της σουλτανίνας, γεγονός το οποίο αποτυπώθηκε και στην επέκταση της γεωργικής γης στο νότιο τμήμα του Δήμου, όπου σημειώθηκαν εκτεταμένες εκχερσώσεις και μετατροπή δασικών εκτάσεων σε γεωργική γη. Αντιθέτως, στην περιοχή που εκτείνεται βόρεια της Νέας Εθνικής Οδού και στο παραλιακό μέτωπο, παρατηρήθηκε μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων, λόγω της επέκτασης της οικιστικής χρήσης (για πρώτη και δεύτερη κατοικία) και της μετατροπής της γεωργικής γης σε γη για οικιστική χρήση.

Στον τομέα της μεταποίησης, καταγράφεται συγκέντρωση διάσπαρτων μονάδων μεταποίησης στην τοποθεσία Αρκούδα και νότια της Νέας Εθνικής Οδού και του Κάτω Διμηνιού. Η σύνδεση του Δήμου με την Αθήνα μέσω του προαστιακού σιδηρόδρομου, η ολοκλήρωση του μεγάλου οδικού άξονα ΠΑΘΕ (Αθήνα‐Πάτρα), σε συνδυασμό με την ΕΟ Καλαμάτας‐Τρίπολης‐Κορίνθου, ενδέχεται να διαφοροποιήσει το μοντέλο ανάπτυξης και να επιφέρει μεταβολές ως προς τις χρήσεις γης (αύξηση κύριας κατοικίας, συμπληρωματικές υποδομές μεταφορών).

 

Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής του έτους 2011, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή αναλύεται ακολούθως :

  Νόμιμος Πληθυσμός Απόφαση Ελλ.Στ.Αρχ.: ΓΠ-189/18-3-14 (ΦΕΚ 697/Β/20-3-14) Μόνιμος Πληθυσμός Απόφαση Ελλ.Στ.Αρχ.: ΓΠ-191/18-3-14 (ΦΕΚ 698/Β/20-3-14) De facto Πληθυσμός Απόφαση Ελλ.Στ.Αρχ.: ΓΠ-192/18-3-14 (ΦΕΚ 699/Β/20-3-14)
Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων 17.760 19.025 18.958
Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας 3.006 2.427 2.396
Δημοτική Ενότητα Φενεού 2.009 1.342 1.334
Σύνολο Δήμου Σικυωνίων 22.865 22.794 22.688

Πληθυσμιακά Στοιχεία Δ. Σικυωνίων έτους 2011.

 

  Μόνιμος πληθυσμός (κάτοικοι) Μεταβολή (%)
Περιοχή 1991 2001 2011 1991-2001 2001-2011 1991-2011
Χώρα 10.223.392 10.934.097 10.816.286 7,0 -1,1 5,8
Περιφέρεια Πελοποννήσου 574.434 597.622 577.903 4,0 -3,3 0,6
Δήμος Σικυωνίων 22.481 23.203 22.794 3,2 -1,8 1,4
Δ.Ε. Σικυωνίων 17.737 18.654 19.025 5,2 2,0 7,3
Δ.Ε. Στυμφαλίας 2.764 2.530 2.427 -8,5 -4,1 -12,2
Δ.Ε. Φενεού 1.980 2.019 1.342 2,0 -33,5 -32,2

 

Πληθυσμιακά Στοιχεία  ετών 1991-2001-2011.

 

Η πυκνότητα πληθυσμού του Δήμου Σικυωνίων ανά Δημοτική Ενότητα παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα :

  Έκταση (km2) Μόνιμος Πληθυσμός Πυκνότητα (Πλυθησμός/km2)
Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων 171,10 19.025 111,2
Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας 204,10 2.427 11,9
Δημοτική Ενότητα Φενεού 226,40 1.342 5,9
Σύνολο Δήμου Σικυωνίων 601,60 22.794 37,9

 

Πυκνότητα πληθυσμού Δ. Σικυωνίων έτους 2011.

Η εύκολη πρόσβαση και η μικρή απόσταση από την Αθήνα έκαναν τον Δήμο δημοφιλή τόπο παραθερισμού. Ο πληθυσμός που προσέρχεται την τουριστική περίοδο είτε φιλοξενείται είτε διαμένει σε παραθεριστικές κατοικίες ή σε τουριστικά καταλύματα. Όσον αφορά την παραθεριστική κατοικία αυτή είναι διάσπαρτη σε όλη την παράκτια περιοχή και την ενδοχώρα. Αξιολογώντας τις δυνατότητες στον τουριστικό τομέα, θα μπορούσε κανείς να πει ότι πρόκειται για την κατ’ εξοχήν περιοχή ημερησίων μετακινήσεων των κατοίκων του Λεκανοπεδίου, λόγω του ιδιαίτερα πλούσιου θαλάσσιου, ορεινού και φυσικού περιβάλλοντος. Η τουριστική υποδομή της περιοχής αποτελείται από μεγάλο αριθμό ιδιόκτητων ή ενοικιαζόμενων παραθεριστικών κατοικιών.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το είδος των στερεών αποβλήτων που συλλέγονται και μεταφέροντα στο ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ είναι οικιακά και προσομοιούμενα με τα οικιακά απόβλητα του κεφ 20 του ‘Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων ΕΚΑ’ (Απόφαση 2001/118/ ΕΚ) όπως ισχύει με εξαίρεση αυτά που χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα ως κάτωθι :

20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ

ΙΔΡΥΜΑΤΑ)ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ)

Όσον αφορά στη διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, ο Δήμος διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για τη συλλογή των εν λόγω αποβλήτων και τη μεταφορά τους σε κατάλληλη εγκατάσταση διαχείρισης (ΚΔΑΥ). Ο Δήμος διαθέτει τη βούληση και έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε το επόμενο διάστημα να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ενδεδειγμένες πρακτικές και να επιτύχει τους στόχους της ανακύκλωσης όπως αυτοί προβλέπονται στη νομοθεσία και παρουσιάζονται στη συνέχεια στο παρόν ΤΟΣΔΑ.

Με την υπ’ αριθμό 106453/2003 (ΦΕΚ 391 Β’) Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 118019/09, (634/Β/6.4.09) εγκρίθηκε το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

 

Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών ΕΕΑΑ ΑΕ

 

Στην παρούσα κατάσταση, ο Δήμος δεν πραγματοποιεί ξεχωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων. Στο  παρόν ΤΟΣΔΑ αποτυπώνεται ο σχεδιασμός Δικτύου Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων, ο οποίος περιλαμβάνει την ανάπτυξη επαρκούς δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων. Σύμφωνα με αυτό το σχεδιασμό θα πραγματοποιείται συλλογή με κατάλληλο εξοπλισμό προδιαλεγμένων αποβλήτων τροφίμων, πράσινων αποβλήτων καθώς και οικιακή κομποστοποίηση. Η μεταφορά των συλλεγομένων κατηγοριών βιοαποβλήτων θα γίνεται σε κατάλληλη εγκατάσταση επεξεργασίας εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στην εν λόγω εγκατάσταση θα λαμβάνει χώρα η συγκέντρωση, προσωρινή αποθήκευση των βιοαποβλήτων από τη ΔσΠ και η περαιτέρω επεξεργασία (τεμαχισμός, κομποστοποίηση) μαζί με τα συλλεγόμενα απόβλητα κήπων και πάρκων (πράσινα απόβλητα).

 

Στην παρούσα κατάσταση ο Δήμος δεν πραγματοποιεί ξεχωριστή συλλογή χαρτιού και λοιπών ανακυκλώσιμων, αλλά προβλέπεται η ανάπτυξη συστήματος προς την κατεύθυνση αυτή (δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης). Επίσης προβλέπεται η αύξηση των κάδων συλλογής γυαλιού και η τοποθέτηση σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου, κάδων για τα ογκώδη αντικείμενα. Τέλος, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σύναψης σύμβασης με πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης (υπήρχε ενεργός σύμβαση έως το 2019) για τα οχήματα τέλους του κύκλου ζωής.

 

Όπως αναφέρεται αναλυτικά στον ΟΕΥ του Δήμου Σικυωνίων, το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου είναι υπεύθυνο για την περισυλλογή, την αποκομιδή, την μεταφορά και την διάθεση των απορριμμάτων στην εδαφική περιοχή του Δήμου και αποτελεί υποχρέωση του Δήμου η οποία ασκείται διά της υπηρεσίας καθαριότητας και του οριζομένου προς τούτο Δημοτικού Συμβούλου. Επιπροσθέτως αναφέρεται πως η καθαριότητα και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία των πολιτών, των κατοίκων και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα.

 

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης και οι δυνατότητες βελτίωσης για το Δήμο Σικυωνίων.

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ &

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Προβλήματα/ ανάγκες

 

􀁸 Δυσκολία αποκομιδής και

διαχείρισης συγκεκριμένων

ρευμάτων αποβλήτων (π.χ.,

πράσινα απόβλητα,

βιοαπόβλητα, ογκώδη

απόβλητα).

􀁸 Υστέρηση στην εφαρμογή

προγραμμάτων «διαλογής

στην πηγή» για τη συλλογή

απορριμμάτων

􀁸 δυσκολία στην τελική διάθεση

των αποβλήτων λόγω μεγάλης

απόστασης από την

εγκατάσταση (ΧΥΤΑ) και

δυσκολίας πρόσβασης σε αυτή

Δυνατότητες

 

􀁸 Προώθηση πρακτικών

ανακύκλωσης και

κομποστοποίησης μέσα

από την εφαρμογή

ολοκληρωμένου τοπικού

σχεδίου διαχείρισης

απορριμμάτων με

έμφαση στην προδιαλογή

(Σύστημα συλλογής

βιοαποβλήτων, Πράσινο

Σημείο)

􀁸 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες

από προγράμματα

􀁸 Εθελοντική Δράση –

λειτουργία ομάδας

περιβάλλοντος

􀁸 Δράσεις ενημέρωσης

ευαισθητοποίησης

   
έλλειψη προσωπικού 􀁸 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες

από προγράμματα

􀁸 Εξορθολογισμός χρήσης

– επιμελής συντήρηση και

φύλαξη στόλου οχημάτων

του Δήμου

 

 

Στόχοι διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου Σικυωνίων

 

Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης θα έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης καθώς λαμβάνει υπόψη τον Εθνικό Σχεδιασμό. Καθώς έχει εγκριθεί και δημοσιευθεί το αναθεωρημένο ΕΣΔΑ όπου θέτει και τους εθνικούς στόχους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου θα ανταποκρίνεται σε αυτούς τους στόχους με πρόβλεψη για τουλάχιστον μία πενταετία σχετικά:

􀁸 Τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων

􀁸 Την ανακύκλωση υλικών

􀁸 Την μείωση της ποσότητας των αποβλήτων, μεταξύ άλλων μέσω της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων ή την παράταση της διάρκειας ζωής των

προϊόντων

􀁸 Τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία

􀁸 Την μείωση του περιεχομένου των επιβλαβών ουσιών στα υλικά και προϊόντα

􀁸 Την κάλυψη (και υπέρβαση) των στόχων του ΠΕΣΔΑ, του ΕΣΔΑ και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

􀁸 Δράσεις που θα έχουν τοπικό χαρακτήρα

􀁸 Τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου στους πολίτες

􀁸 Τη βέλτιστη σχέση κόστους/υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου-μείωση κόστους διαχείρισης αποβλήτων

􀁸 Την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των δημοτών στα συστήματα διαλογής στην πηγή

􀁸 Την αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω ΚΟΙΝΣΕΠ κ.λπ.

Ο σχεδιασμός λαμβάνει ως βάση τον υφιστάμενο ΕΣΔΑ , αλλά ταυτόχρονα συνεκτιμά όλες τις θεσμικές εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης τωνστερεών αποβλήτων, όπως ο Νόμος 4042/2012 για τη διαχείριση των αποβλήτων, το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του 2020 και το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Αποβλήτων. Με το Νόμο 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου__ Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» τροποποιείται ριζικά η τρέχουσα νομοθεσία για τα απόβλητα και ενθαρρύνεται σημαντικά η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αποβλήτων. Ειδικότερα λαμβάνονται υπ’ όψη οι κατευθύνσεις του ΕΣΔΑ 2020 που αφορούν στους στόχους διαχείρισης αποβλήτων για την περίοδο μέχρι το 2030. Οι 5 βασικοί ποσοτικοί στόχοι του νέου ΕΣΔΑ για το έτος 2030, συνοπτικά είναι οι ακόλουθοι:

(α) Χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων – βιοαποβλήτων.

(β) Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των παραγόμενων ΑΣΑ μέχρι το 2030.

(γ) Χαμηλά ποσοστά ταφής, μέχρι το 2030. Πρώτιστη προτεραιότητα παραμένει η παύση λειτουργίας και η αποκατάσταση όλων των υφιστάμενων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο έχει αναπτύξει ολοκληρωμένο σχεδίασμα κλεισίματος και αποκατάστασης των ΧΑΔΑ ούτως ώστε το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης διάθεσης να έχει εξαλειφθεί μέχρι τις αρχές του 2021 και η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ να έχει ολοκληρωθεί το 2022. Όσον αφορά το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων, καταρχάς σημειώνεται ότι αυτό είναι το φαινομενικά χαμηλό αν δεν υπάρχει αυξημένη φιλικά περιβαλλοντική διαχείριση π.χ. είναι χαμηλό όταν γίνεται μόνο ταφή αποβλήτων. Επισημαίνεται όμως ότι αυτό αφορά μόνο το άμεσο κόστος ενώ το συνολικό κόστος διαχείρισης είναι πολύ μεγαλύτερο αν συνυπολογιστούν και τα έμμεσα κόστη, όπως η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, η ανάσχεση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, η καταβολή προστίμων κ.ά.. Οι στόχοι τίθενται λαμβάνοντας υπ’ όψη το πλαίσιο του ΕΣΔΑ αλλά και τις υφιστάμενες συνθήκες. Υιοθετείται μια λογική σταδιακής βελτίωσης και αύξησης των ποσοτήτων εκτροπής μέσω των δράσεων ευαισθητοποίησης του πληθυσμού και των ενεργειών παρακολούθησης της λειτουργίας των συστημάτων και των προτεινόμενων έργων διαχείρισης αποβλήτων.

 

 

 

 

 

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

 

Πλεονεκτήματα Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων

Τα παρακάτω είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της αποκεντρωμένης διαχείρισης, η οποία επιτυγχάνεται με τις δράσεις διαλογής στην πηγή και τη λειτουργία τοπικών μονάδων διαχείρισης αποβλήτων.

􀁸 Ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

􀁸 Μπορεί να εφαρμοστεί ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο διαχείρισης γιατί απαιτεί απλά μέσα και εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας.

􀁸 Παράγει ανακυκλώσιμα προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και αξίας

􀁸 Είναι δραστηριότητα εντάσεως εργασίας και μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη μείωση της ανεργίας. Μπορεί να υποστηρίξει συμπληρωματικά επαγγέλματα στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση των υλικών, στην ενημέρωση κλπ.

􀁸 Έχει το χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας και εξασφαλίζει τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη.

􀁸 Είναι η ασφαλέστερη περιβαλλοντικά λύση, αφού δημιουργεί τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση και η ενεργειακά αποδοτικότερη, αφού εξοικονομεί τα μεγαλύτερα ποσοστά ενέργειας.

􀁸 Ενεργοποιεί και ευαισθητοποιεί τους πολίτες, αφού απαιτεί τη συμμετοχή τους. Έτσι, επιτυγχάνονται ευρύτεροι στόχοι περιβαλλοντικής

ευαισθητοποίησης και συμμετοχής.

􀁸 Εξασφαλίζει τον καλύτερο κοινωνικό έλεγχο του κυκλώματος διαχείρισης των απορριμμάτων και την αντιμετώπιση φαινόμενων παράνομης διάθεσης

 

Δράσεις Πρόληψης και Διαλογής στην Πηγή σε επίπεδο Δήμου

Ένα Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης περιλαμβάνει γενικά δραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή σε επίπεδο Δήμου, μέσω των οποίων επιδιώκεται η εκτροπή του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων, με ορίζοντα το χρονικό διάστημα μέχρι το 2025. Περιλαμβάνει, κυρίως:

􀁸 ένα δίκτυο κάδων για την προδιαλογή βιαοποβλήτων και ανακυκλωσίμων υλικών σε διακριτά ρεύματα, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε Δήμο. Εναλλακτικά μπορεί να σχεδιαστεί συλλογή πόρτα-πόρτα με ειδικές σακούλες. Ειδική πρόβλεψη γίνεται για την ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων κήπου (κλαδέματα κλπ.).

􀁸 Ένα δίκτυο «πράσινων σημείων» ή ενός κεντρικού με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας για α. τη συγκέντρωση υλικών που δεν κατευθύνονται στους κάδους, όπως ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, συσσωρευτές, ελαστικά, ογκώδη αντικείμενα, β. τυχόν συγκεντρωμένες μεγάλες ποσότητες ανακυκλωσίμων από πολίτες, επιχειρήσεις, υπηρεσίες, σχολεία και γ. την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης – αντάλλαγμα υλικών όπως ρουχισμού, επίπλων και παλαιών αντικειμένων κλπ.

􀁸 Ένα σύστημα αποκομιδής και μεταφοράς, που αφορά στα αναγκαία οχήματα, στους χώρους στάθμευσης και στους σταθμούς μεταφόρτωσης, με την πρόβλεψη ότι σταδιακά θα μειώνεται η ανάγκη για μεταφόρτωση και μεταφορά συμμείκτων απορριμμάτων.

􀁸 Δράσεις υποκίνησης και συμμετοχής των πολιτών και συγκεκριμένα:

 • δράσεις δημόσιας διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου για παράδειγμα

μέσω ανοιχτών εκδηλώσεων, συσκέψεων με κοινωνικός φορείς, ερωτηματολογίων, συνελεύσεων, συγκρότησης ομάδων

 • δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για την πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων και

τον τρόπο διαχείρισης των ειδικών αποβλήτων, ενδεικτικά στη μείωση χρήσης πλαστικής σακούλας και των συσκευασιών, στη διακριτή διαχείριση για τις μπαταρίες, τα ιατροφαρμακευτικά, τα απόβλητα κρεοπωλείων και ιχθυοπωλείων, τα τηγανέλαια κλπ

 • δράσεις υποκίνησης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση.

 

Δραστηριότητες κομποστοποίησηςδιαλογήςδιαχωρισμού σε επίπεδο Δήμου

Γενικά περιλαμβάνουν κυρίως:

􀁸 Χώρους υποδοχής και διαλογής των προδιαλεγμένων ανακυκλωσίμων υλικών, με την πρόβλεψη ότι το υπόλειμμα, δηλαδή τα ανεπιθύμητα υλικά στους κάδους των ανακυκλώσιμων, θα μειώνεται σταδιακά όσο αυξάνονται τα διακριτά ρεύματα.

􀁸 Μονάδες διαχείρισης των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων για την κομποστοποίηση αερόβια, αναερόβια ή συνδυασμένη, τη συσκευασία και τη διάθεση του παραγόμενου κομπόστ και την αξιοποίηση του βιοαερίου (εφ’ όσον παράγεται).

 

ΧΥΤΥ

Στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης εφαρμογής της λογικής της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης, αφενός οι αναγκαίοι ΧΥΤΥ θα υποδέχονται ολοένα και λιγότερα σύμμεικτα, που θα αποτελούν το υπόλειμμα της διαδικασίας ανακύκλωσης και αφετέρου, θα υποδέχονται υπολείμματα με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά αφού θα αφαιρείται ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των οργανικών, των ειδικών και τοξικών αποβλήτων και των ανακυκλωσίμων και συνεπώς θα έχουν μικρότερη περιβαλλοντική όχληση. Σε κάθε περίπτωση, οι αναγκαίοι ΧΥΤΥ, εξετάζονται σε περιφερειακό επίπεδο και περιλαμβάνονται στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ και οι χωροθετήσεις θα προκύψουν ως προϊόν μελέτης και ευρείας διαβούλευσης.

 

Διαχείριση συμμείκτων

Στόχος του Τοπικού Σχεδίου είναι η μείωση μέχρι και η εξαφάνιση του κλάσματος των συμμείκτων στον κύκλο της διαχείρισης των ΑΣΑ. Όμως σε κάθε περίπτωση ένα ποσοστό συμμείκτων θα εξακολουθεί μεταβατικά να υπάρχει και όσο θα υπάρχει είναι σκόπιμο να γίνεται κατά το δυνατόν ήπια επεξεργασία αυτού, με στόχο την περαιτέρω ανάκτηση υλικών. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ μπορεί να διερευνηθεί ποιες από τις μονάδες μηχανικής διαλογής συμμείκτων μπορούν να είναι μέρος των τοπικών σχεδίων διαχείρισης, ποιες μπορεί να είναι σε διαδημοτικές εγκαταστάσεις και ποιες να είναι στη σφαίρα ευθύνης της Περιφέρειας. Η βασική διαχείριση των μεγαλύτερων ποσοτήτων των σύμμεικτων πρέπει να γίνει σε ένα δίκτυο βέλτιστα χωροθετημένων και άρτια οργανωμένων χώρων ασφαλούς διαχείρισης που θα μπορούσαν να διαθέτουν και παράπλευρη μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων και οι οποίοι θα δέχονται για υγειονομική ταφή τις όλο και λιγότερες ποσότητες υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

 

Παράγοντες επιλογής

Βασικές παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό των προτεινόμενων μέτρων και δράσεων είναι:

􀁸 Η καταγραφή των ιδιαίτερων προβλημάτων που πρέπει να επιλυθούν.

􀁸 Η εκτίμηση της εξέλιξης των αναγκών σε συσχέτιση με τα προβλεπόμενα στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείριση Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).

􀁸 Η επιλογή των επιθυμητών δράσεων και των στόχων. Η αξιολόγηση των μέχρι τώρα υλοποιημένων δράσεων από το Δήμο και η εξεύρεση της

βέλτιστης λύσης.

􀁸 Η καταγραφή των αναγκαίων μελετών των προτεινόμενων δράσεων και έργων.

􀁸 Η ενσωμάτωση των απαιτήσεων του νέου θεσμικού πλαισίου της Ε.Ε. για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο σχεδιασμό του Δήμου, το οποίο δίνει έμφαση στην εφαρμογή δράσεων ΔσΠ διακριτών ρευμάτων αποβλήτων και στο σχεδιασμό των σημείων συγκέντρωσης αυτών των υλικών είτε για προώθηση στην αγορά (ανακυκλώσιμα) είτε για περαιτέρω επεξεργασία (βιοαπόβλητα).

􀁸 Οι επικείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Περιβάλλοντος

􀁸 Η κοστολόγηση των δράσεων, η εκτίμηση των εσόδων και η πρόβλεψη της χρηματοδότησης τόσο των παγίων όσο και των λειτουργικών δαπανών με τη συνάρθρωση υποέργων και με βάση κανονιστικές πράξεις.

Η Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) των αποβλήτων αποτελεί την αναγκαία και ικανή συνθήκη ώστε να ξεφύγει η χώρα μας από το τέλμα της ταφής των αποβλήτων, ταφή που την κατατάσσει στους ουραγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αναπτυγμένων χωρών σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος από την παραγωγή αποβλήτων. Η Οδηγία 2008/98/ΕΚ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Οδηγία 2018/851 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 2018 [1.4], εισάγει σε λεπτομερειακό βαθμό τις υποχρεώσεις των κρατών- μελών για χωριστή συλλογή των αστικών αποβλήτων. Κανένα απόβλητο δεν θα οδηγείται ανεπεξέργαστο για ταφή. Ένα μέρος της ανάκτησης προβλέπεται να γίνεται στις Μονάδες Επεξεργασίας και ένα άλλο μέρος__με προδιαλογή – Διαλογή στην Πηγή. Στόχος του Δήμου σύμφωνα με τον Σχεδιασμό του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων με Διαλογή στην Πηγή και επιπλέον να ανακτάται στις Μονάδες Επεξεργασίας ένα σημαντικό ποσοστό των συμμείκτων που εισέρχονται σε αυτές. Το ΕΣΔΑ καθιερώνει την χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων, ως πρωταρχικό βήμα του νέου συστήματος της ανάκτησης των διαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων, με στόχο την επεξεργασία των χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων για παραγωγή κομπόστ το οποίο να πληροί ποιοτικές προδιαγραφές για την περαιτέρω χρήση του σύμφωνα με διεθνή ή / και εθνικά πρότυπα. Σε όλους τους Ελληνικούς ΟΤΑ έμφαση δίνεται στον σχεδιασμό του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων – πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) που περιέχει προτάσεις και παροχή κινήτρων για :

􀁸 Πρόγραμμα ΔσΠ οργανικών αποβλήτων τροφίμων από οικίες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και χώρους εμπορικών δραστηριοτήτων

􀁸 Πρόγραμμα ΔσΠ πράσινων αποβλήτων κήπων και πάρκων

􀁸 Πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης Επίσης, το ΕΣΔΑ θέτει στόχους σχετικά με τη χωριστή συλλογή διακριτών κατηγοριών ανακυκλωσίμων και ειδικών ρευμάτων όπως περιγράφεται προηγουμένως.

 

Παροχή Κινήτρων

Ο Δήμος προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω προγράμματα ανακύκλωσης, μπορεί με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να θεσπίσει ηθικά και υλικά κίνητρα και επιβραβεύσεις σε όσους συμβάλλουν με οιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία των προγραμμάτων (σχολεία, οργανώσεις, πολίτες, γειτονιές, εταιρίες κλπ). Ο Δήμος θα εξετάσει την εφαρμογή συστήματος ΠΟΠ (Πληρώνω ‘Όσο Πετάω) το οποίο, μετά από εξειδικευμένη απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Δήμου, θα ήταν δυνατό να οδηγήσει στη μείωση δημοτικών τελών για όσους κατοίκους συμβάλλουν στην εκτροπή των ΑΣΑ από την ταφή και στην αύξηση των δημοτικών τελών για όσους κατοίκους δεν συμμετέχουν σε διαδικασίες μειωμένης παραγωγής – ανακύκλωσης των ΑΣΑ που τους αφορούν. Με τη μελέτη της εμπειρίας άλλων ΟΤΑ που το έχουν εφαρμόσει πρόσφατα και με την κατάλληλη προετοιμασία είναι δυνατόν ο Δήμος να αξιοποιήσει το ενδεχόμενο δημόσιας χρηματοδότησης σχετικών πιλοτικών δράσεων το αμέσως επόμενο διάστημα. Μάλιστα, σύμφωνα με διάταξη νομοσχεδίου, του οποίου η διαβούλευση ολοκληρώθηκε πρόσφατα (σχέδιο νόμου «Προώθηση της Ανακύκλωσης – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (EE L 150/109) και 2018/852 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (EE L 150/141)») σχεδιάζεται η θέσπιση συστήματος «πληρώνω όσο πετάω», σύστημα με το οποίο οι παραγωγοί αποβλήτων χρεώνονται με βάση την πραγματική ποσότητα των παραγόμενων από αυτούς αποβλήτων. Σύμφωνα με το υπό τελική διαμόρφωση σχέδιο, σε εφαρμογή του συστήματος ΠΟΠ, ο υπολογισμός του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού μπορεί να γίνεται και στη βάση της παραγωγής αποβλήτων ανά νοικοκυριό ή κτιριακό συγκρότημα, επαγγελματική δραστηριότητα, πολεοδομική ή δημοτική ενότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικείος Ο.Τ.Α α΄ βαθμού διαθέτει σύστημα μέτρησης των παραγομένων αποβλήτων ή για κάποιο από τα ρεύματα των παραγόμενων αποβλήτων. Προς τον σκοπό αυτό, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζονται, η αναλογία των ανταποδοτικών τελών, ο καθορισμός των υποχρέων προς απόδοση του τέλους, οι μονάδες μέτρησης (βάρος ή όγκος) και η αντίστοιχη τιμή μονάδος ανά κατηγορίες αποβλήτων, οι τρόποι υπολογισμού και είσπραξης του μέρους του τέλους και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του συστήματος της παρούσας. Το σύστημα Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) έχει άμεση σχέση με το Νομοθετικό Πλαίσιο είσπραξης των δημοτικών τελών (Ν.25/1975 ως ισχύει σήμερα μετά και την πρόσφατη τροποποίηση με το άρθρο 185 του Ν. 4555/2018 ΦΕΚ__ «Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές. Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου»

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Δράσεις ΠρόληψηςΕπαναχρησιμοποίησης

Η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων είναι η πρώτη επιλογή στην ιεράρχηση διαχείρισης αποβλήτων για να ελαχιστοποιηθούν τα κόστη διαχείρισής τους, να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για το περιβάλλον και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής. Για το λόγο αυτό τα προγράμματα πρόληψης λαμβάνουν υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των υλικών και έχουν ως στόχο την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την παραγωγή αποβλήτων. H επαναχρησιμοποίηση είναι «κλασσική» μορφή πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, και στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο προβλέπεται σειρά δράσεων με τη συμμετοχή των ΟΤΑ. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες ως «Πρόληψη» νοούνται τα μέτρα που λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα, επιτυγχάνοντας εντέλει:

α) Τη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων, μεταξύ άλλων μέσω της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων ή την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων.

β) Τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

γ) Τη μείωση του περιεχομένου των επιβλαβών ουσιών στα υλικά και προϊόντα. Χρήσιμο υλικό για τις επικοινωνιακές καμπάνιες πρόληψης παραγωγής αποβλήτων αποτελούν οι «Οδηγοί πρόληψης παραγωγής αποβλήτων με πρακτικές συμβουλές για δήμους και πολίτες» που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου “Τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας” που υλοποιείται από κοινού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (YΠEN) και τη Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπτικό υλικό με το παρακάτω περιεχόμενο ενδεικτικά αποτελεί σημαντικό εργαλείο σε δράσεις πρόληψης οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν

􀁸 Δράσεις δημόσιας διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής μέσω ανοιχτών εκδηλώσεων, αφισών, ερωτηματολογίων, ενίσχυση εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας και προστασίας του περιβάλλοντος

􀁸 Δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για την πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων και τον τρόπο διαχείρισης των ειδικών αποβλήτων, ενδεικτικά στη μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας κλπ

 Δράσεις Ενημέρωσης – Επικοινωνίας – Κοινωνικής Συμμετοχής

Στη συνέχεια παρουσιάζονται παραδείγματα ενημερωτικού υλικού για τις δράσεις Ενημέρωσης – Επικοινωνίας – Ευαισθητοποίησης

 

 

Ενημερωτικά έντυπα σχετικά με τη ανακύκλωση

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και στη συμμετοχή στα προγράμματα διαλογής στην πηγή θα μειώσουν την παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ που μεταφέρεται για διαχείριση στις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα των δράσεων πρόληψης εξαρτάται από την ύπαρξη μιας ενιαίας στρατηγικής για την πρόληψη των αποβλήτων τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο που θα ενσωματώνει όλα τα απαραίτητα κανονιστικά, οργανωτικά και οικονομικά μέτρα για το σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο αυτό το παρόν Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης περιλαμβάνει ειδικές ενημερωτικές καμπάνιες και ειδικές δράσεις που θα στοχεύουν :

􀁸 Στην προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης προϊόντων.

􀁸 Στην προώθηση επαναχρησιμοποίησης προϊόντων.

􀁸 Στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

􀁸 Στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την πρόληψη, μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων.

􀁸 Στη θέσπιση μέτρων και όρων για τη δημιουργία οικονομικών κινήτρων που θα οδηγήσουν στην αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων.

Στον επόμενο Πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά οι δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης ανά υλικό και ομάδα στόχευσης τις οποίες ο Δήμος

χρειάζεται να προγραμματίσει, με βάση και τις προτεραιότητες του γενικού πλαισίου εφαρμοζόμενων συστημάτων και δράσεων διαχείρισης αποβλήτων το επόμενο διάστημα.

 

Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών

 

Εξειδικεύοντας περαιτέρω, ειδικά για τη σχολική κοινότητα προτείνεται η υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων με ενδεικτικά θέματα:

􀁸 Καμπάνια με τίτλο «Κολατσιό ή γεύμα χωρίς συσκευασία».

􀁸 Οργάνωση ομάδων εθελοντών εκπαιδευτικών και μαθητών για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.

􀁸 Δράση Συλλογής μεταχειρισμένων ειδών στο σχολείο για επαναχρησιμοποίηση από μαθητές.

􀁸 Σχολικοί διαγωνισμοί με θέμα τη μείωση των απορριμμάτων.

􀁸 Διαγωνισμός ανακύκλωσης/κομποστοποίησης μεταξύ σχολείων, για ένα ή περισσότερα υλικά.

􀈈 Επαναχρησιμοποίηση των βιβλίων από τους μαθητές..

Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των κατοίκων για τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση

και την κομποστοποίηση

Η επιτυχία οποιουδήποτε Συστήματος ΔσΠ προϋποθέτει την ουσιαστική συνεργασία και συμμετοχή των παραγωγών των αποβλήτων, δηλαδή των κατοίκων και των επαγγελματιών του Δήμου. Με αυτή την έννοια είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η εμπλοκή των πολιτών σε κάθε φάση σχεδιασμού και υλοποίησης ενός τέτοιου συστήματος και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας διαρκούς επικοινωνίας των αρχών με τον πολίτη.

Οι δράσεις ενημέρωσης εξειδικεύονται σε:

􀁸 Πληροφόρηση – ενημέρωση των δημοτών «πόρτα – πόρτα».

􀁸 Γραμμή ενημέρωσης για τους κατοίκους του Δήμου.

􀁸 Ανάρτηση ειδικών οπτικών μέσων και ανακοινώσεων σε δημόσιους χώρους και καταστήματα, διανομή ενημερωτικού υλικού

 

 Έντυπο οδηγιών καφέ κάδου

 

 

 

 

 

 

Ενημερωτικό έντυπο χρήσης καφέ κάδου

 

Οι δράσεις ενημέρωσης σε επίπεδο πρωτοβουλιών Δήμου, μπορούν να εξειδικεύονται σε:

􀁸 Διοργάνωση εκδηλώσεων (ημερίδες και συζητήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης στα σχολεία).

􀁸 Έντυπες ή και ηλεκτρονικές εκδόσεις απευθυνόμενες στο ευρύ κοινό, στους μαθητές, στους επαγγελματίες της περιοχής, στους εκπροσώπους των Ανταπόκριση των Πολιτών (Ανάδραση)

Η επικοινωνία αυτή, δρα και ως μια διαδικασία βαθμιαίας εκπαίδευσης, για την υιοθέτηση περιβαλλοντικής συνείδησης αλλά και επίλυσης των προβλημάτων εφαρμογής, κατά την υλοποίηση των συστημάτων ΔσΠ. Η απόκριση από τους πολίτες μπορεί να διακριθεί σε:

􀁸 Προγραμματισμένες από το Δήμο δράσεις όπως ερωτηματολόγια, συμβατική και ηλεκτρονική διαβούλευση.

􀁸 Συνεχή και αυτόβουλη αντίδραση από τους πολίτες, όπως παράπονα, προτάσεις, επισημάνσεις, καταδείξεις σε ψηφιακούς χάρτες  προβλημάτων κτλ .

 

Δράσεις ενημέρωσης κι εφαρμογής του συστήματος ΠΟΠ

Σημαντική Δυσκολία Εφαρμογής

Σε μια προσαρμοσμένη πιλοτική εκδοχή για τα Ελληνικά δεδομένα, μπορεί να συνδυαστεί το σχήμα ΠΟΠ με Σακούλα με το σχήμα ΠΟΠ με Κάδο και Ζύγιση, αφού προσαρμοστεί κατάλληλα ο Κανονισμός Καθαριότητας με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

􀁸 Θέσεις των κάδων: Πρέπει να τοποθετούνται σε επιλεγμένες θέσεις: ένας κάδος σύμμεικτων (υπολειμματικών) απορριμμάτων, ένας καφέ κάδος για τα οργανικά υλικά κι ένα σύστημα ξεχωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων (χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά) με χωριστές σακούλες/κάδους οι οποίες θα συλλέγονται χωριστά.

􀁸 Ενημέρωση: Ο Δήμος χρειάζεται να μοιράσει ειδικές σακούλες και κάδους για την διαφορετική συλλογή των απορριμμάτων και θα ενημερώνει συστηματικά και με πολλούς τρόπους τα νοικοκυριά ή τους επαγγελματίες (π.χ. Πόρτα – Πόρτα) για το πρόγραμμα.

􀁸 Παρακολούθηση: Ο Δήμος θα ζυγίζει τον κάδο των σύμμεικτων (υπολειμματικών) απορριμμάτων και τον καφέ κάδο κάθε σπιτιού, και θα μπορεί να ταυτοποιεί/ ελέγχει εάν τα νοικοκυριά κάνουν αποτελεσματική διαλογή των υλικών.

􀈈 Διανομή Σάκων: Ο Δήμος θα διανέμει δωρεάν (η με διαβάθμιση τιμής) σακούλες για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών, για τη συλλογή των οργανικών (βιοδιασπώμενες) και σακούλες για τα υπολείμματα που καταλήγουν στον κάδο των σύμμεικτων απορριμμάτων

􀈈 Αποτελέσματα Παρακολούθησης: Ο Δήμος θα ταυτοποιεί τα παραγόμενα απόβλητα κάθε κατοικίας, θα γνωρίζει το ετήσιο βάρος των οργανικών αποβλήτων του καφέ κάδου και των υπολειμμάτων του κάδου των συμμείκτων, τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά) και τον αριθμό των σακουλών που διένειμε σε κάθε κατοικία / επαγγελματικό χώρο. Ανάλογα με τις ποσότητες, θα διαπιστώνει εάν τα δημοτικά τέλη που πλήρωσε κάθε κατοικία/επιχείρηση καλύπτουν τα τέλη ταφής και τα λοιπά έξοδα αποκομιδής των αποβλήτων που αυτή η κατοικία / επιχείρηση παρήγαγε. Σε περίπτωση αποτελεσματικής ΔσΠ ο Δήμος θα μπορεί να προβεί σε παροχή δημοτικών υπηρεσιών με χαμηλότερη χρέωση. Σε περίπτωση μη αποτελεσματικής ΔσΠ ο Δήμος θα μπορεί να προβεί σε παροχή δημοτικών υπηρεσιών με υψηλότερη

 

 

Εκσυγχρονισμός Κανονισμού Καθαριότητας

Η καθαριότητα του Δήμου καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία των πολιτών και του Δήμου και διέπονται από νόμους, αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Με την εφαρμογή ενός σύγχρονου κανονισμού καθαριότητας επιδιώκεται:

􀁸 Η ρύθμιση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των δημοτών και του Δήμου, που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας .

􀁸 Η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

􀁸 Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων (συσκευασία, αποκομιδή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, διάθεση κ.ά.) στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

􀁸 Η γνωστοποίηση των σχετικών δημοτικών διατάξεων και η συμμόρφωση του κοινού σύμφωνα με αυτές.

􀁸 Οι πολίτες έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα τους ως παραγωγοί αποβλήτων και από την ένταξη τους στο σύνολο των κατοίκων του Δήμου. Οφείλουν να συμβάλλουν στον ορθό σχεδιασμό και στη λειτουργία συστημάτων ΔσΠ με τρόπο που θα βελτιώνει τη ζωή τους,__ προσωπική, οικογενειακή, επαγγελματική και την ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν.

 

Δράσεις διαλογής στην Πηγή σε επίπεδο Δήμου

Υποχρέωση χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων

Σύμφωνα με το Άρθρο 84 του Ν. 4685/2020, το οποίο αντικαθιστά το Άρθρο 41 του Ν. 4042/2012, οι επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούνται σε χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων είναι οι εξής:

1) Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης πλήρους επεξεργασίας (πλήρους γεύματος): επιχειρήσεις που διαθέτουν τρόφιμα τα οποία παρασκευάζονται με πολλούς και σύνθετους χειρισμούς στην ίδια την επιχείρηση ή τρόφιμα που προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις. Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν τα εστιατόρια, ψητοπωλεία, ψαροταβέρνες, ταβέρνες, σνακ μπαρ, ουζερί, μπυραρίες, μεζεδοπωλεία, παραδοσιακά καφενεία με παρασκευαστήριο, Οβελιστήρια, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία με παρασκευαστήριο. 2) Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος): περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που διαθέτουν τρόφιμα τα οποία παρασκευάζονται με απλές διεργασίες. Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν τα αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα, γαλακτοπωλεία, λουκουματζίδικα (για καθήμενους πελάτες), σχολικά κυλικεία, κυλικεία, παγωτοπωλεία, καφενεία, καφετέριες, ιντερνέτ καφέ, μπαρ, open bar.

3) Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων.

4) Κέντρα διασκέδασης.

5) Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι φορείς των επιχειρήσεων των υπεραγορών τροφίμων, των παντοπωλείων, των οπωροπωλείων, των πρατηρίων άρτου, των πρατηρίων πώλησης ετοίμων φαγητών, των πρατηρίων ειδών ζαχαροπλαστικής/γαλακτοπωλείων /μπουγατσάδικων με παρασκευαστήριο, των λαϊκών αγορών, εννοουμένων όλων των ανωτέρω ανεξαρτήτως δυναμικότητας. Ως φορέας επιχείρησης νοείται κατά περίπτωση ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης ή της γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης κατά τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 16228/2017 (Β’ 1723).».

 

 

Σχεδιασμός του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου

 

Ο Σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει την οργάνωση των παρακάτω Συστημάτων Διαλογής στην Πηγή:

􀁸 Διαλογή στην πηγή οργανικών αποβλήτων από οικίες και χώρους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

􀁸 Διαλογή στην πηγή πράσινων αποβλήτων κήπων και πάρκων

􀁸 Οικιακή κομποστοποίηση

 

Γενικά οι καφέ κάδοι θα τοποθετηθούν στα σημεία όπου υπάρχουν σήμερα πράσινοι και μπλε κάδοι, για την ταχύτερη εξοικείωση του πολίτη.

Οι βιοδιασπώμενες σακούλες είναι σκόπιμο να παρασχεθούν από το Δήμο για τους πρώτους 3 μήνες (αρχική προμήθεια), ώστε να δοθεί η κατάλληλη παρακίνηση στους κατοίκους για συμμετοχή. Ο Δήμος θα πρέπει να αποφασίσει αν θα συνεχίσει και για την επόμενη φάση την παροχή, η οποία έχει σχετικά μεγάλο κόστος, ή θα εφαρμόσει εναλλακτικές μεθόδους. Η αποκομιδή θα γίνεται με συχνότητα 2½ φορές ανά εβδομάδα, θεωρώντας ότι αποκομιδή ανά 2 ημέρες τη θερινή περίοδο και ανά 3 ημέρες τη χειμερινή είναι επαρκείς, ανάλογα και με τη φύση των συλλεγόμενων ΒΑ.

 

Διαλογή στην πηγή πράσινων αποβλήτων κήπων και πάρκων

Οι ποσότητες πράσινων αποβλήτων κυρίως από δημόσιους χώρους (πάρκα, άλση κ.ά.) θα συλλέγονται με παράλληλο δίκτυο συλλογής που οργανώνει ο Δήμος. Πρόκειται για τις ποσότητες που προκύπτουν, κύρια εποχιακά, από κλαδέματα, κούρεμα γκαζόν κ.λπ. Η επιλογή για διακριτό σύστημα συλλογής θα γίνει γιατί οι ποσότητες θα είναι σημαντικές εποχιακά και θα προέρχονται από συγκεκριμένους δημόσιους χώρους ή οικίες.

Στόχος είναι η ξεχωριστή συλλογή των εν λόγω αποβλήτων προκειμένου αυτά να μπορούν να οδηγηθούν για ενδεδειγμένες μεθόδους  νάκτησης/ανακύκλωσης (π.χ. κομποστοποίηση). Η συλλογή των πρασίνων αποβλήτων μπορεί να γίνεται με ανοικτό φορτηγό του Δήμου από τους δημόσιους χώρους πρασίνου ή από μεμονωμένες οικίες κατόπιν επικοινωνίας του ιδιώτη με το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου. Η λειτουργία του συγκεκριμένου υποσυστήματος ΔσΠ καλύπτεται από τον υφιστάμενο εξοπλισμό και προσωπικό του Δήμου, αλλά παρουσιάζεται και η περίπτωση απόκτησης απαραίτητου εξοπλισμού.  Η μεταφορά αυτών θα γίνεται σε κατάλληλη εγκατάσταση.

 

Προώθηση της Οικιακής Κομποστοποίησης

Η οικιακή κομποστοποίηση θα αναπτυχθεί σε μικρούς οικισμούς του Δήμου ή περιοχές οικισμών που δεν θα καλυφθούν από το σύστημα ΔσΠ. Ο Δήμος, έχοντας ως γνώμονα το στόχο εκτροπής των βιοαποβλήτων, θα πρέπει να εφαρμόσει πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης διανέμοντας κάδους οικιακής κομποστοποίησης σε επιλεγμένα νοικοκυριά, τα οποία θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Επίσης ο Δήμος θα κατευθυνθεί κατά προτεραιότητα προς νοικοκυριά με κατοικίες με κήπο, από τον οποίο παράγονται υπολογίσιμες ποσότητες πράσινων αποβλήτων και δημότες που ασχολούνται συστηματικά με τη διαχείριση του κήπου τους. Για τη διαστασιολόγηση του συστήματος, η οποία αφορά βασικά σε εκτίμηση του αριθμού των κάδων που θα απαιτηθούν, εκτιμάται η ποσότητα που θα εκτρέπεται ανά κάδο-νοικοκυριό με βάση τον αριθμό των ατόμων ανά νοικοκυριό, τις τοπικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού καθώς και την υφιστάμενη εμπειρία από άλλες περιοχές. Η εκτίμηση του κόστους επένδυσης βασίζεται σε σχετική έρευνα αγοράς για τους διατιθέμενους στο εμπόριο κάδους οικιακής κομποστοποίησης. Η ποσότητα των βιοαποβλήτων που θα εκτρέπεται σε ένα κάδο δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί με ασφάλεια, καθώς εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η έκταση και το είδος του κήπου, ο αριθμός των μελών του νοικοκυριού, οι διατροφικές τους συνήθειες και φυσικά η συνέπεια με την οποία το κάθε νοικοκυριό θα εκτελεί τη διαδικασία της οικιακής κομποστοποίησης. Καθώς δεν προκύπτουν αξιόπιστα μετρήσιμα αποτελέσματα από προγράμματα οικιακής κομποστοποίησης που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα, για την εκτίμηση ενός μέσου όρου εκτροπής λαμβάνονται υπόψη μετρήσεις από πρόγραμμα του εξωτερικού (επαρχία Asti, Ιταλία), το οποίο εφαρμόστηκε με συνέπεια επί μία εξαετία και χαρακτηρίστηκε ως επιτυχημένο.

Δίκτυο Συλλογής αποβλήτων συσκευασιών

Στην παρούσα φάση ο Δήμος διαθέτει τον εξοπλισμό για τη εκτέλεση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων συσκευασιών.

Θεωρήθηκε το σενάριο του μέγιστου ποσοστού συλλογής των αποβλήτων με βάση το στόχο του νέου ΕΣΔΑ.

 

Ανάπτυξη Δικτύου / Γωνιών ανακύκλωσης

Πολύ σημαντικά εργαλεία στην εφαρμογή προγραμμάτων ΔσΠ αποτελούν οι Γωνιές Ανακύκλωσης.

Γωνιά Ανακύκλωσης ορίζεται «δημόσιος ή ιδιωτικός χώρος πολύ μικρής έκτασης, όπου οι πολίτες εναποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα τα οποία εν συνεχεία συλλέγονται από τον οικειο O.T.A. Α’ βαθμού». Οι Γωνιές Ανακύκλωσης (ΓΑ) είναι σημεία συλλογής αποβλήτων που μπορούν να αναπτυχθούν σε έκταση περιγράμματος μέχρι 50 m2. H αποθηκευτική ικανότητα δεν μπορεί να ξεπερνά τους 15 τόνους. Όσον αφορά τις κατηγορίες αποβλήτων – υλικών στις Γωνίες Ανακύκλωσης (ΓΑ) γίνονται αποδεκτές οι παρακάτω κατηγορίες:

 1. Χαρτί
 2. Μέταλλα
 3. Πλαστικά
 4. Γυάλινες συσκευασίες
 5. Σύνθετες συσκευασίες
 6. Βρώσιμα Λίπη και Έλαια (ΒΛΕ)
 7. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – Συσκευές Στο πλαίσιο της δράσης προτείνονται

􀁸 Έργα υποδομής και προμήθειες κάδων για Διαλογή στην Πηγή, με επεξεργασία στην πηγή και παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες, τουλάχιστον για τα απόβλητα ΑΗΗΕ, μετάλλου, πλαστικού και γυαλιού. Οι γωνιές ανακύκλωσης προτείνεται να υποστηρίζουν τη χρήση κάρτας ανακυκλωτή ή έκδοσης κουπονιού για την παροχή οικονομικού εργαλείου ανά τεμάχιο αποβλήτου υλικού για τα παραπάνω υλικά

􀁸 Επιπρόσθετα έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για Διαλογή στην Πηγή για τα απόβλητα σύνθετης συσκευασίας, βρώσιμων ελαίων και λιπών,

􀁸 Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς ρευμάτων ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων

􀁸 Ο αριθμός των προτεινόμενων Γωνιών Ανακύκλωσης θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξυπηρετεί τους δημότες που βρίσκονται έξω από την ακτίνα εξυπηρέτησης του Πράσινου σημείου του Δήμου.

 

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΔΗΜΟΥ

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εναλλακτικές χρηματοδότησης των προτεινόμενων δράσεων του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου  πέρα της χρηματοδότησης μέσω των ίδιων πόρων και την σταδιακή εξοικονόμηση που αναμένεται να επιτευχθεί μεσοπρόθεσμα από την σταδιακή ανάπτυξη των δράσεων. Αφορά ενεργά προγράμματα και δράσεις που αναπτύσσονται την τρέχουσα περίοδο και είναι δυνατό να χρηματοδοτήσουν μέρος ή το σύνολο του ΤΣΔΑ. Επισημαίνεται ότι όλες οι δυνατές χρηματοδοτήσεις αφορούν την προμήθεια, εγκατάσταση και αρχική λειτουργία.

 

13.1 ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 – 2020

13.1.1 Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων, 14.6i.27.8.1.3, ΟΠΣ 3352 13.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

 

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

Υπηρεσιακή δομή:

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας  (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου (ΦΕΚ 2629/Β΄/09-11-2011) περιλαμβάνει τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, με τα τρία τμήματά της  να εμπλέκονται στη διαχείριση αποβλήτων, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 1. Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας.
 2. Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

3.Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

Την εποπτεία έχει ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.

Το σύνολο του ανθρωπίνου δυναμικού που εμπλέκεται με τη δραστηριότητα της διαχείρισης των ΑΣΑ, καταγράφεται στον πίνακα

 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ & ΙΔΑΧ
Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα
4 Απολυτήριο Λυκείου ΔΕ-Χειριστών Μηχανημάτων έργων
11 Απολυτήριο Λυκείου ΔΕ-Οδηγών Απορ/ρων & ΔΕ-Οδηγών Αυτοκινήτων
16 Απολυτήριο Γυμνασίου ΥΕ-Εργατών Καθαριότητας –Συνοδών Απορ/φορων
2 Απολυτήριο Γυμνασίου ΥΕ-Εργατών Κήπων
1 Απολυτήριο Λυκείου ΔΕ-Χειριστών Η/Υ
1 Απολυτήριο Λυκείου ΔΕ-Εποπτών Καθαριότητας
1 Πτυχίο ΤΕΙ ΤΕ-Διοικητικού-Λογιστικού
1 Πτυχίο ΤΕΙ ΤΕ-Γεωπόνων
1 Πτυχίο ΤΕΙ ΤΕ-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
1 Πτυχίο ΑΕΙ ΠΕ-Γεωπόνων
1 Πτυχίο ΑΕΙ ΠΕ-Περιβαλλοντολόγων
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΟΧ
6 Απολυτήριο Λυκείου ΔΕ-Οδηγών Απορ/ρων & ΔΕ-Οδηγών Αυτοκινήτων
12 Απολυτήριο Γυμνασίου ΥΕ-Εργατών Καθαριότητας –Συνοδών Απορ/φορων

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΣΑ (tn)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Σύμμεικτα δημοτικά απόβλητα (πλην

υπολείμματος ΚΔΑΥ)

6192 7812 8000 6500 5000 3500 2000
Υπολείμματα από ΚΔΑΥ 339 407 380 390 400 420 430
Βιοαπόβλητα οικιακά (καφέ

κάδος)

        1000 1500 1920
Απόβλητα κηπευτικών εργασιών       800 900 1000 1000
Ανάμεικτα απόβλητα συσκευασίας

(μπλε κάδος πλην υπολείμματος ΚΔΑΥ)

537 499 650 850 1100 1200 1300
Γυαλί από χωριστή συλλογή 5,63 8,11 9 9 10 10 10
Χαρτί από χωριστή συλλογή       200 250 250 350
Λοιπά ανακυκλώσιμα (πλαστικά ή

μέταλλα) από χωριστή συλλογή

      100 150 150 200
Ογκώδη (έπιπλα, στρώματα κ.ά.)       1000 1000 1000 1000
Οχήματα τέλους του κύκλου ζωής 9     20 20 20 20
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7073,63 8726,11 9039 9849 9810 9030 8210
ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΗΜΟΥ              
Ποσοστό χωριστής συλλογής και

ανακύκλωσης βιοαποβλήτων

 

0%

 

0%

 

0%

 

8,12%

 

19,37%

 

 

27,69%

 

35,57%

Ποσοστό χωριστής συλλογής και

ανακύκλωσης βιοαποβλήτων βάσει

ΕΣΔΑ για έτος 2025

         

 

   

21,31%

Ποσοστό χωριστής συλλογής και

ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών

7,67% 5,81% 7,29% 11,77% 15,39% 17,83% 22,66%
Ποσοστό χωριστής συλλογής και

ανακύκλωσης υλικών (χαρτί, γυαλί,

μέταλλα, πλαστικό) βάσει ΕΣΔΑ για το

έτος 2025

             

 

 

22,43%

Συνολικό Ποσοστό ανακύκλωσης με

χωριστή συλλογή

7,67% 5,81% 7,29% 29,03% 43,43% 54,93% 67,97%
Συνολικό Ποσοστό ανακύκλωσης με

χωριστή συλλογή βάσει ΕΣΔΑ για το

έτος 2025

             

47,85%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΧΗΜΑΤΑ Αριθμός κυκλοφορίας /  Έτος πρώτης κυκλοφορίας
Σύμμεικτα δημοτικά

 

ΚΗΙ5504/ 2006

ΚΗΗ2936/ 2009

ΚΗΗ5460/ 2013

ΚΗΥ5128/ 2002

ΚΗΗ5421/ 2002

ΚΗΗ5482/ 2020

Βιοαπόβλητα ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ανακυκλώσιμα ΚΗΗ2917/ 2008
Άλλα οχήματα

 

ΚΗΥ 2216 (ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 4Χ4) IVECO/ 1999

ΚΗΥ2220 ( ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ) MERCEDES/ 1999

ΚΗΙ5497 ( ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ)/ 2006

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΑ (€)

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)

Κ.Α. 20.60 (€)

786.000 786.000 904.000 904.000 904.000 904.000 904.000
ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΛΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)

20. (61,62,63,64,65,66,67)

228.000 228.000 228.000 228.000 228.000 228.000 228.000
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ

Κ.Α. 20.

161.000 161.000 223.000 249.000 249.000 249.000 249.000
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)

Κ.Α. 20.7

    500.000 967.510 839.195 500.000 100.000
Συνολικές δαπάνες διαχείρισης ΑΣΑ     1.855.000 2.348.510 2.220.195 1632000 1232000
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΤΟΝΟ (€)     205,22 240,90 229,83 183,78 153,81
Προσωπικό στη διαχείριση των αποβλήτων 50 50 60 60 60 60 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Σύμμεικτα δημοτικά απόβλητα (πλην υπολείμματος ΚΔΑΥ)

 

 

ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Υπολείμματα από ΚΔΑΥ ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Ανάμεικτα απόβλητα συσκευασίας
(μπλε κάδος πλην υπολείμματος ΚΔΑΥ)
 

ΚΔΑΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Γυαλί από χωριστή συλλογή ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.Γ. Ε.Π.Ε.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Κατηγορία δράσης Τίτλος δράσης Προϋπολογισμός (€) με Φ.Π.Α. Έτος έναρξης Έτος λήξης
 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

 

 

656.580,00

 

2022

 

2025

 

ΟΛΑ ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ04 ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

 

6.200,00

 

2021

 

 

2022

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ) ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

267.530,00

 

2022

 

2025

ΔΣΠ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΣΠ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  

37.200,00

 

2022

 

2025

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΡΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΊΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)  

839.195,00

 

2021

 

2023

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η καθαριότητα της πόλης καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία των πολιτών και του Δήμου και διέπονται από νόμους, αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Έχει καταστεί κοινή συνείδηση πλέον, ότι η τρέχουσα γραμμική σχέση παραγωγής προϊόντων-χρήσης- διάθεσης αποβλήτων, στην οποία βασίζεται σήμερα η οικονομία, δεν είναι πλέον βιώσιμη, και η μετάβαση σε ένα περισσότερο κυκλικό μοντέλο, όπου μεγιστοποιείται η χρήση και η χρησιμότητα των πόρων, των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, είναι πλέον αναγκαία. Η κυκλική οικονομία όμως, έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό. Έχει περιφερειακή διάσταση και απαιτεί συνέργειες σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό. Ως εκ τούτου, ο ρόλος των Δήμων αποκτά μεγάλη βαρύτητα.

Ο Δήμος, μέσω των διαφορετικών ρόλων του, δηλαδή ως φορέα προγραμματισμού της ανάπτυξης της περιοχής του, ως συντονιστή των τοπικών συντελεστών και υποθέσεων, αλλά και ως καταναλωτή πόρων και αγαθών, συμμετέχει στο παραγωγικό μοντέλο. Με την εφαρμογή ενός σύγχρονου κανονισμού καθαριότητας και του προτεινόμενου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων επιδιώκεται:

– Η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

– Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων (συσκευασία, αποκομιδή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, διάθεση κ.ά.) στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

– Η ρύθμιση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των δημοτών και του Δήμου, που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας .

– Η γνωστοποίηση των σχετικών δημοτικών διατάξεων και η συμμόρφωση των κατοίκων σύμφωνα με αυτές.

– Η διερεύνηση των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης (ευρωπαϊκών και εθνικών).

Οι πολίτες έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα τους ως παραγωγοί αποβλήτων και από την ένταξη τους στο σύνολο των κατοίκων του Δήμου. Οφείλουν να συμβάλλουν στον ορθό σχεδιασμό και στη λειτουργία συστημάτων ΔσΠ με τρόπο που θα βελτιώνει τη ζωή τους, προσωπική, οικογενειακή, επαγγελματική και την ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 116/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 08.07.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email