115/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 15ης/5.7.2022 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης)συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:   115/2022

Περίληψη: Παραχώρηση αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρυονερίου»  για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων».

 

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η  του μηνός Ιουλίου έτους 2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.9836/1-7-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Μυττάς Ιωάννης    4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σώκος Δημήτριος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Σαρχάνης Κων/νος 11. Λέγγας Μάρκος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Μπακόλιας Παναγιώτης  15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Μαστοράκης Δημήτριος 19. Παπαβασιλείου Νικόλαος 20. Χουσελάς  Ευάγγελος
21. Νανοπουλος Βασιλειος      
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος 

 

3. Κατσιμπούλας Αντώνιος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Τσολάκος Γεωργιος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                          
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
4. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 5. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)  
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.    

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

11ο Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

  Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Παραχώρηση αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο  Κρυονερίου  για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την αριθ. 23/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας  Εκπαίδευσης η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                       ΑΔΑ:6ΖΗΞΟΚ3Ξ-7ΗΜ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                                           

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                               Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της  7/22-6- 2022  έκτακτης και κατεπείγουσας  δημόσιας  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης 23/2022

Θέμα: «Παραχώρηση αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρυονερίου για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 22 Ιουνίου του έτους  2022  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα 14:00 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 113/21-6-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010)  σε κάθε μέλος  χωριστά.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                         ΑΠΟΝΤΑ

1.  Ιωάννης  Σωτηρόπουλος                  1. Τσαμαντά ΕλένηΔομετίου Βασίλειος                                                             2.  Δομετιου Βασίλειος                                                                                2. Γκούμας Σταμάτιος

3.  Πάτσιου Ιωάννα                                                                                      3. Αθανασούλη Ελένη

4.    Καλφαντή Βασιλική                                                                              4. Βαφειαδάκης Αριστείδης

5.    Μπόκιας Βασίλειος

6.  Ρουμελιώτη Βασιλική

7.  Ζάρκος Ευάγγελος

8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

9.  Κουτρέτσης Σπυρίδων

10. Μπουζιάνη Τσαντίλα –Βασιλική

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε  η υπάλληλος του Δήμου μας  Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος    κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παραχώρηση αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρυονερίου για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων», πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών το αριθμ. πρωτ:65/17-6-2022 έγγραφο της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου που αφορά την παραχώρηση σχολικών χώρων του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρυονερίου για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τ’ ακόλουθα:

1.      Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση  του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών  και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» όπως ισχύει.

2.      Το άρθρο 41 του Ν.1566/85  σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.

3.      Το αριθ.πρωτ:Φ.20/2662/3565/δι-13-01-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων σε τρίτους».

4.      Το αριθμ. πρωτ:65/17-6-2022 έγγραφο της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου.

                                

                                            

Αποφασίζει  Ομόφωνα

 

  1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Εγκρίνει την  παραχώρηση αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου στον  Πολιτιστικό   Σύλλογο  Κρυονερίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει εκδήλωση στις         16 -7-2022 &17-7-2022  και ώρα 13:00 έως 22:00
  3. Ο Πολιτιστικός  Σύλλογος Κρυονερίου οφείλει να:

·       Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται, να παραδοθεί καθαρός.

·       Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .

·       Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εκδήλωσης

4.Κοινοποίηση  της παρούσας  στην  Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τις δικές της ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  23/2022 και υπογράφεται ως έπεται.

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  23-6-2022

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα  

 

Εγκρίνει, την αριθ. 23/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ.  Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας  Εκπαίδευσης του

Δήμου Σικυωνίων και συγκεκριμένα,  Παραχωρεί την χρήση των  αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου

στον Πολιτιστικό Σύλλογο  Κρυονερίου για την πραγματοποίηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων την

16ην Ιουλίου 2022  και την 17ην Ιουλίου 2022 και ώρα από   13:00  έως και 22: 00 μ.μ.  σύμφωνα

με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Ο Πολιτιστικός  Σύλλογος Κρυονερίου οφείλει να:

  • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται, να παραδοθεί καθαρός.
  • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
  • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης

ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη

διάρκεια λειτουργίας της εκδήλωσης.

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 115/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5.07.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email