115/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/10-6-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  115/2020

Περίληψη: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (ΔΕΥΑΣ) και του Δήμου Σικυωνίων για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Φακέλου &  Αναγνωριστική Γεωλογική Έκθεση για την έκδοση άδειας εκτέλεσης τεσσάρων υδροαρδευτικών γεωτρήσεων,  για την ενίσχυση της άρδευσης των κτηματικών  περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης , Καλιάνων , Κλημεντίου και της ύδρευσης της πεδινής ζώνης του Δήμου Σικυωνίων»,  – και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 5 της εν λόγω σύμβασης.

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η  Ιουνίου  του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη  ώρα  έναρξης 20:00’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 4418/5-6-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  22 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Φιακάς Παναγιώτης 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Aλεξόπουλος Βασίλειος
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Λέγγας Μάρκος 11. Συριάνος Κων/νος 12.Γαλάνης Βασίλειος
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Μαστοράκης Δημήτριος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Μπακόλιας Παναγιώτης 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Χουσελάς  Ευάγγελος 22.Νανόπουλος Βασίλειος    
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
4. Σώκος Δημήτριος 5. Ρουμπέκας Γεώργιος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

4. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 23. Σκούπας Α. (Μποζικών)
24. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 25. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
28. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 29. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 30. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου). 31.Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
32. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 33. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
       

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των

πρακτικών.

 

 

Θέμα  3ο

 

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (ΔΕΥΑΣ) και του Δήμου Σικυωνίων για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Φακέλου &  Αναγνωριστική Γεωλογική Έκθεση για την έκδοση άδειας εκτέλεσης τεσσάρων υδροαρδευτικών γεωτρήσεων,  για την ενίσχυση της άρδευσης των κτηματικών  περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης , Καλιάνων , Κλημεντίου και της ύδρευσης της πεδινής ζώνης του Δήμου Σικυωνίων» – και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 5 της εν λόγω σύμβασης», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το σχέδιο της εν λόγω προγραμματικής Σύμβασης το  οποίο  έχει ως ακολούθως :

 

ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τομ. Α’/07.06.2010 )

Μεταξύ

«ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,

&

«ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)»

για την σύναψη σύμβασης

 

«Σύνταξη φακέλου & Αναγνωριστική Γεωλογική Έκθεση για την έκδοση άδειας εκτέλεσης τεσσάρων υδροαρδευτικών γεωτρήσεων για την ενίσχυση της άρδευσης των κτηματικών περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης, Καλιάνων, Κλημεντίου και της ύδρευσης της πεδινής ζώνης του Δ. Σικυωνίων»

 

ΚΙΑΤΟ: ΜΑΙΟΣ 2020

 

Στο Κιάτο σήμερα την ……………………και ημέρα ……………………, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

 1. Ο Δήμος Σικυωνίων, που εδρεύει στην οδό Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο Κορινθίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τ.. ……………………………. κ. ………………………………
 2. Η ΔΕΥΑ Σικυωνίων (ΔΕΥΑΣ), που εδρεύει στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 29, Κιάτο Κορινθίας και εκπροσωπείται από τ.. ……………………………. κ. ………………………………,

λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
 2. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τόμος Α’/08.06.2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα το άρθρο 225 αυτού.
 3. Το υπ’ αριθμ. 136/1996 Π.Δ. (ΦΕΚ 107/Α’/10.06.1996) περί σύστασης ενιαίας επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιάτου» του Ν. Κορινθίας και όπως αυτή τροποποιήθηκε ακολούθως με τις υπ’ αριθμ. 11072/2000 (ΦΕΚ 1070/Β’/30.08.2000), 239165/2016 (ΦΕΚ 4538/Β’/30.12.2016) αποφάσεις Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα, αλλάζοντας την επωνυμία σε Δ.Ε.Υ.Α Σικυωνίων, επεκτείνοντας την περιοχή αρμοδιότητά της στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Καλλικρατικού Δήμου Σικυωνίων και την αριθ. 262092/2019 (ΦΕΚ 4455/Β’/06.12.2019) απόφαση του Συντονιστή της Α. Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. που τροποποιεί το άρθρο που αφορά την Διοίκηση.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) «Δημόσιες Συβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τη σχετική πίστωση στον Κ.Α. 61.00.00.003 που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Σικυωνίων έτους 2020 με τίτλο: «Αμοιβές και έξοδα οργανωτών, μελετητών, ερευνητών».
 6. Την σχετική τεχν. Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την ανάθεση της σύμβασης «Σύνταξη φακέλου & Αναγνωριστική Γεωλογική Έκθεση για την έκδοση άδειας εκτέλεσης τεσσάρων υδροαρδευτικών γεωτρήσεων για την ενίσχυση της άρδευσης των κτηματικών περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης, Καλιάνων, Κλημεντίου και της ύδρευσης της πεδινής ζώνης του Δ. Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00 € ( μη συμπ/νου ΦΠΑ 24%).
 7. Το γεγονός ότι είναι κοινή εκτίμηση τόσο της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων όσο και του Δήμου Σικυωνίων, η αναγκαιότητα της μεταξύ τους συνεργασίας για την εν λόγω σύναψη σύμβασης, καθώς η αρμοδιότητα άρδευσης δεν ανάγεται στο κύκλο καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑ Σικυωνίων και είναι απαραίτητη η σύμπραξη της Δημοτικής Επιχείρησης με τον ΟΤΑ.
 8. Την υπ’ αριθ. ………/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σικυωνίων.
 9. Την υπ’ αριθμ. ………/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων.

 

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

 

Προοίμιο

Στα πλαίσια ενίσχυσης της υδροδότησης της πεδινής ζώνης του Δήμου Σικυωνίων και της ενίσχυσης της άρδευσης των κτηματικών περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης, Καλιάνων, Κλημεντίου κρίνεται αναγκαία η σύναψη σύμβασης με τίτλο «Σύνταξη φακέλου & Αναγνωριστική Γεωλογική Έκθεση για την έκδοση άδειας εκτέλεσης τεσσάρων υδροαρδευτικών γεωτρήσεων για την ενίσχυση της άρδευσης των κτηματικών περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης, Καλιάνων, Κλημεντίου και της ύδρευσης της πεδινής ζώνης του Δ. Σικυωνίων».

Καθώς η αρμοδιότητα άρδευσης ανήκει στο Δήμο Σικυωνίων, απαιτείται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) και του Δήμου Σικυωνίων, προκειμένου να ανατεθεί από τη ΔΕΥΑ Σικυωνίων ως αρμόδιος φορέας, η σύμβαση «Σύνταξη φακέλου & Αναγνωριστική Γεωλογική Έκθεση για την έκδοση άδειας εκτέλεσης τεσσάρων υδροαρδευτικών γεωτρήσεων για την ενίσχυση της άρδευσης των κτηματικών περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης, Καλιάνων, Κλημεντίου και της ύδρευσης της πεδινής ζώνης του Δ. Σικυωνίων» προεκτιμούμενου προϋπολογισμού 6.000,00 € (μη συμπ/νου ΦΠΑ 24%), να προσδιοριστεί το γενικό πλαίσιο και οι ειδικοί όροι για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

 

Περιεχόμενο Σύμβασης

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει :

 • Προοίμιο
 • Αντικείμενο σύμβασης
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα συμβαλλομένων
 • Προϋπολογισμός –Πόροι –χρηματοδότηση
 • Διάρκεια
 • Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου
 • Επίλυση διαφορών
 • Τροποποίηση – Λοιπές ρυθμίσεις
 • Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες

 

Άρθρο 1

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση έχει ως αντικείμενο την ανάθεση της σύμβασης «Σύνταξη φακέλου & Αναγνωριστική Γεωλογική Έκθεση για την έκδοση άδειας εκτέλεσης τεσσάρων υδροαρδευτικών γεωτρήσεων για την ενίσχυση της άρδευσης των κτηματικών περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης, Καλιάνων, Κλημεντίου και της ύδρευσης της πεδινής ζώνης του Δ. Σικυωνίων» από τη ΔΕΥΑ Σικυωνίων, η οποία θα διαθέσει τις απαιτούμενες πιστώσεις, θα αναλάβει τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, της παρακολούθησης έως και της παραλαβή της και η οποία θα διενεργεί τις πληρωμές της σύμβασης.

 

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων

Οι δύο συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. αναλαμβάνει:

 • Να διενεργήσει στο σύνολο τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης για την εκπόνηση της αναφερόμενης μελέτης και την τήρηση του σχετικού φακέλου της δημόσιας σύμβασης.
 • Να συνάψει σύμβαση με τον ανάδοχο και να επιβλέπει την σύνταξη της μελέτης έως και την ολοκλήρωση της εκπόνησης και της παραλαβής της.
 • Να διενεργήσει τις πληρωμές της σύμβασης

 

Ο Δήμος Σικυωνίων αναλαμβάνει:

 • Να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα στη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. προκειμένου να συνταχθεί μια ολοκληρωμένη μελέτη και ειδικότερα κατά το τμήμα που αφορά τις υδροαρδευτικές γεωτρήσεις για την ενίσχυση της άρδευσης των κτηματικών περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης, Καλιάνων, Κλημεντίου.

 

 

Άρθρο 3

Προϋπολογισμός –Πόροι –Χρηματοδότηση

Το οικονομικό αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής ταυτίζεται με τον προϋπολογισμό της υπό ανάθεσης σύμβασης με τίτλο «Σύνταξη φακέλου & Αναγνωριστική Γεωλογική Έκθεση για την έκδοση άδειας εκτέλεσης τεσσάρων υδροαρδευτικών γεωτρήσεων για την ενίσχυση της άρδευσης των κτηματικών περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης, Καλιάνων, Κλημεντίου και της ύδρευσης της πεδινής ζώνης του Δ. Σικυωνίων», που είναι 6.000,00 € (μη συμπ/νου ΦΠΑ 24%) ευρώ και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΣ.

 

 

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της, δύναται δε να παραταθεί πριν την λήξη της, με την σύμφωνη γνώμη και των δυο μερών μέχρι την ολοκλήρωση τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης με τίτλο «Σύνταξη φακέλου & Αναγνωριστική Γεωλογική Έκθεση για την έκδοση άδειας εκτέλεσης τεσσάρων υδροαρδευτικών γεωτρήσεων για την ενίσχυση της άρδευσης των κτηματικών περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης, Καλιάνων, Κλημεντίου και της ύδρευσης της πεδινής ζώνης του Δ. Σικυωνίων», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα.

 

Άρθρο 5

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

Για την πιο αποτελεσματική εκτέλεση του παρούσας κρίνεται απαραίτητη η συστηματική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Προς τούτο με την υπογραφή της σύμβασης θα οριστεί Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου που θα απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο κάθε συμβαλλόμενου μέρους, με τον αναπληρωτή του, όπως ορίζεται ακολούθως:

 

Α) Για το Δήμο Σικυωνίων:

Ο/Η  ………………….., Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον/την  ……………………

Β) Για τη Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων:

Ο/Η ……………………, Διοικητικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον/την  …………………….

Επίσης ορίζεται ο/η  ……………………, υπάλληλος της/του ……………………. για την γραμματειακή υποστήριξη τη παρούσας.

 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και ειδικότερα  η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

 

Άρθρο 6

Επίλυση διαφορών

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι αρμόδια για την επίλυση όλων των διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή των άρθρων της Παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. Αν η επίλυση των διαφορών δεν είναι εφικτή με τον ανωτέρω τρόπο τότε δύναται να παραπέμπεται σε αρμόδια δικαστική αρχή.

 

Άρθρο 7

Τροποποίηση – Λοιπές ρυθμίσεις

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών μετά την απόφαση των αρμόδιων οργάνων τους και σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να αφορά το αντικείμενο της σύμβασης και τον τρόπο εκτέλεσης της.

 

Άρθρο 8

Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα σε δύο πρωτότυπα, έλαβε δε έκαστος συμβαλλόμενος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Δήμο Σικυωνίων

……………………….

Για την Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων

……………………….

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Φυσικό αντικείμενο είναι η ανάθεση της σύμβασης με τίτλο :  «Σύνταξη φακέλου & Αναγνωριστική Γεωλογική Έκθεση για την έκδοση άδειας εκτέλεσης τεσσάρων υδροαρδευτικών γεωτρήσεων για την ενίσχυση της άρδευσης των κτηματικών περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης, Καλιάνων, Κλημεντίου και της ύδρευσης της πεδινής ζώνης του Δ. Σικυωνίων»

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης

 

α/α Ενέργεια Εκτιμώμενη Διάρκεια Φάσης
1 Διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης Ένας (01) μήνας
2 Χρόνος εκπόνησης της μελέτης Τρείς (03) μήνες
3 Παραλαβή μελέτης Δύο (2) μήνες
4 Ολοκλήρωση οικονομικού αντικειμένου Δύο (2) μήνες

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης , – και  
 • την τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

Α.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι,   το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Αποχέτευσης Σικυωνίων (ΔΕΥΑΣ) και του Δήμου Σικυωνίων,  για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με

τίτλο: «Σύνταξη Φακέλου &  Αναγνωριστική Γεωλογική Έκθεση για την έκδοση άδειας εκτέλεσης τεσσάρων υδροαρδευτικών γεωτρήσεων,  για την ενίσχυση της άρδευσης των κτηματικών  περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης , Καλιάνων , Κλημεντίου και της ύδρευσης της πεδινής ζώνης του Δήμου Σικυωνίων», όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας  .

      Β.  Ο ρ ί ζ ε ι, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σαρχάνη Κων/νο,  ως τακτικό μέλος της Κοινής Επιτροπής

      Παρακολούθησης της Σύμβασης, με αναπληρωτή του  τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο  κ. Δομετίου Βασίλειο 

σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρο 5, της εν λόγω σύμβασης.

 

 

Γ. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί,  τον  Δήμαρχο Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο, για την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής Σύμβασης .

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 115/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10.06.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email