114/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

10η/14 .04. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

114/2022

  2ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός για την ιδιοκτησία

με ΚΑ 010315 οικ. ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ μετά από -γνωμοδότηση-

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 14η Απριλίου 2022 και ώρα 13:30’μμ συνήλθε                                   σε –δια περιφοράς–  έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την                                       υπ’ αριθμ. 5410/14.04.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) σε συνδυασμό όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55/11.03.2020) όπως ισχύει σήμερα. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν -7- και αναλυτικά,

συμμετέχοντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεωργιος -Δομετίου Βασίλειος -Ζάρκος Δημήτριος
    -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δημ.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος υπενθύμισε ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως  και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης (§6) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 * για έκδοση συμβολαιογραφικής πράξης .

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

1] την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου, δυνάμει της 109/2022 απόφασης ΟΕ,  που μεταξύ άλλων αναφέρει πως   «…. από τα προσκομισθέντα εκ του αιτούντος έγγραφα πλέον της 306/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, το αντικείμενο του συμβιβασμού τυγχάνει υποδεέστερο αυτού των 60.000,00€ συνάγεται πως δύναται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση περί συμβιβασμού, κι ως εκ τούτου –καθορισμού του ύψους των υποχρεώσεων σε χρήμα- ………».

2] την αρ. πρωτ. 4645/07-04-22 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων που ακολουθεί,

 

Με την αριθ. 4311/29-03-2022 αίτησή του ο κ.Πιστεύου Νικόλαου πληρεξούσιος των 1)Παπαμήτρου –Κότσια Μαρία του Παναγιώτη, 2)Παπαμήτρου Νικόλαου του Παναγιώτη και 3)Παπαμήτρου Σπυρίδωνα του Παναγιώτη ζητά να ληφθεί η σχετική απόφαση για Εξωδικαστικό Συμβιβασμό όσον αφορά την εισφορά του που προκύπτει από την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήματα σύμφωνα με την τιμές μονάδος γης όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την υπ΄αρ. 306/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Συκιωνίων : «Περί καθορισμού τιμών ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1337/1983 και περιλαμβάνουν ιδιοκτησίες που οφείλουν εισφορά σε χρήμα κατόπιν μετατροπής της γης».

Για το οικοδομικό τετράγωνο 3 η τελική τιμή οικοπέδου είναι 152,80€/τμ

Σύντομο Ιστορικό :

Σύμφωνα με τον κυρωμένο πίνακα Πράξης Εφαρμογής (ΑΔΑ: 6ΛΓΠ7Λ1-ΦΞ9) των περιοχών της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1337/83 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων και την Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής 1/29-03-2022 (ΑΔΑ 6 Η Ν 27Λ1-ΠΕΨ), η ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 010315 που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 3, έχει αρχικό εμβαδόν 606,78τμ, (με ποσοστό συνιδιοκτησίας 11,4 0%) και τελικό εμβαδόν μετά την

Κύρωση 602,64τμ. ήτοι 68,70 τμ εμβαδόν.

 

Η ιδιοκτησία σύμφωνα με τους υποβληθέντες τίτλους που συνοδεύουν την Διορθωτική Κυρωμένη Πράξη Εφαρμογής περιοχών Άρθρου 13, ανήκει σύμφωνα με την αρ. 12536/7-12-2021 Αποδοχή Κληρονομιάς στους : 1) στην Παπαμήτρου –Κότσια Μαρία του Παναγιώτη 2)στον Παπαμήτρου Νικόλαου του Παναγιώτη 3) στην Παπαμήτρου Σπυρίδωνα του Παναγιώτη κατά ένα τρίτο εξ αδιαιρέτου.

 

Κατά συνέπεια, για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και των :

1)Παπαμήτρου –Κότσια Μαρία του Παναγιώτη και της Σοφίας ποσοστό 3,80% , για τα 4.29 τ.μ. που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε 4,29χ 152,80€=655,51€

2)Παπαμήτρου Νικόλαου του Παναγιώτη και της Σοφίας ποσοστό 3,80%, για τα 4.28 τ.μ.που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε 4,28χ152,80€=653,98€

3)Παπαμήτρου Σπυρίδωνα του Παναγιώτη και της Σοφίας ποσοστό 3,80%, για τα 4.28 τ.μ.που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε 4,28χ152,80€=653,98€.

 

Επισυνάπτονται :

Αίτηση, Συμβόλαιο, Δηλώσεις Ιδιοκτησίας, Απόσπασμα Σχεδίου, Πίνακας Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής

 

Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

Παπαβασιλείου  Βασίλειος

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • όλα τα παραπάνω
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * για έκδοση συμβολαιογραφικής πράξης.

 

Β. Εγκρίνει την Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς που προκύπτει με τους κάτωθι, σύμφωνα με την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου καθώς και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών σε συνδυασμό με την 306/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Γ. Καθορίζει ως κάτωθι, το ύψος των υποχρεώσεων που αφορά, σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, ανά συνιδιοκτησία του με ΚΑ 050922 ακινήτου, σύμφωνα με τα επικαλούμενα στο αρ. πρωτ. 4945/07.04.2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

 

1)Παπαμήτρου –Κότσια Μαρία του Παναγιώτη και της Σοφίας ποσοστό 3,80% , για τα 4.29 τ.μ. που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε 4,29×152,80€=655,51€

 

2)Παπαμήτρου Νικόλαου του Παναγιώτη και της Σοφίας ποσοστό 3,80%, για τα 4.28 τ.μ. που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε 4,28×152,80€=653,98€

 

3)Παπαμήτρου Σπυρίδωνα του Παναγιώτη και της Σοφίας ποσοστό 3,80%, για τα 4.28 τ.μ. που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε 4,28×152,80€=653,98€.

 

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του σχετικού πρακτικού.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 114/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.04.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email