114/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

13ης/14.05.2021

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 114/2021   Θέμα 1ο

ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση της 256/2020 απόφασης ΟΕ με θέμα:  Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα  «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητας ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» του ΥΠΕΣ και υποβολή της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ05 (9Η574646ΜΤΛ6-ΓΥ3).

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 14η Μαΐου 2021 και ώρα 15:00’μμ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                            κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4688/14.05.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Σώκος Δημήτριος
  5. Σωτηρόπουλος Ι. 6. Ρουμπέκας Γεώργιος 7. Λέγγας Μάρκος  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας τα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την από 14/05/2020 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμο μας που ακολουθεί:

 

Έχοντας Υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Την με Α.Π.: 14575/24.07.2020 Πρόσκληση ΑΤ05 (ΑΔΑ:9Η5746ΜΤΛ6-ΓΥ3) με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» του Υπουργείου Εσωτερικών, την 2η Τροποποίηση με Α.Π.: 5444/29.03.2021 (ΑΔΑ:69ΛΩ46ΜΤΛ6-Ψ0Γ) και την 3η Τροποποίηση αυτής με  Α.Π.: 6563/13.04.2021 (ΑΔΑ:ΕΨΧ346ΜΤΛ6-Β92) , με την οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών».
 3. Την υπ’ αριθμ. 13/2020 μελέτη, του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Δήμου Σικυωνίων» της Τ.Υ. του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 17.495.000,00€, η οποία αφορά στην βελτίωση της πρόσβασης της αγροτικής οδοποιίας στις Δ.Ε. Σικυωνίων, Στυμφαλίας και Φενεού.
 4. Την υπ’ αριθμ. 256/2020 (ΑΔΑ: Ω7ΡΘΩ1Θ-ΛΕ8) σε Ορθή Επανάληψη Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητας ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» του ΥΠΕΣ και υποβολή της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ05 (9Η574646ΜΤΛ6-ΓΥ3).
 5. Τον 1ο Ειδικό Προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 13/2020 μελέτης του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Δήμου Σικυωνίων» της Τ.Υ. του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 2.780.000,00€.
 6. Την υπ’ αριθμ. 22/2020 μελέτη εργασίας «Υπηρεσίες Συμβούλου για Σύνταξη και Προετοιμασία Φακέλου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμη Λειτουργία των Πόλεων, της Υπαίθρου και των Οικισμών» της Πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο “Ανάπτυξη της Υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιϊα”» της Τ.Υ. του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 6.200,00€, η οποία αφορά στη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου για την υποβολής  της αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων.

 

 1. Την τροποποίηση της υποβληθείσας πρότασης του Δήμου Σικυωνίων στο πλαίσιο της προαναφερθείσας Πρόσκλησης ΑΤ05 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, με τίτλο  «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Δήμου, Σικυωνίων» ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και συγκεκριμένα:

 

Τίτλος Πράξης:                  «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Δήμου Σικυωνίων – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός»

Προϋπολογισμός:            2.786.200,00€ (2.246.935,48€ + 539.264,52€ ΦΠΑ 24%)

 

Η προτεινόμενη πράξη απαρτίζεται από δύο – υποέργα και συγκεκριμένα:

1ο Υποέργο:    «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Δήμου Σικυωνίων – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός», προϋπολογισμού 2.780.000,00€ (2.241.935,48€ + 538.064,52€ ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για το Κύριο Υποέργο το οποίο είναι Τεχνικό – Κατασκευαστικό και περιλαμβάνει εργασίες ασφαλτόστρωσης των  αγροτικών οδών σε περιοχές της Δ.Ε. Σικυωνίων, της Δ.Ε. Στυμφαλίας και Δ.Ε. Φενεού.

2ο Υποέργο:   «Υπηρεσίες Συμβούλου για σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της Πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο “Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία”» προϋπολογισμού 6.200,00€ (5.000,00€ + 1.200,00€ ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για Προπαρασκευαστικό Υποέργο του Κύριου Υποέργου, το οποίο αφορά σε υπηρεσίες από εξωτερικό πάροχο προκειμένου να υποβληθεί πλήρης φάκελος με τα προαπαιτούμενα της Πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο : «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

 1. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενοι προς βελτίωση αγροτικοί οδοί δεν εξυπηρετούν την γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου, είναι υφιστάμενοι αγροτικοί οδοί, η εδαφική λωρίδα που καταλαμβάνουν είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων για την κατασκευή του έργου.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου :

 

 1. περί Τροποποίησης της αριθμ. 256/2020 (ΑΔΑ: Ω7ΡΘΩ1Θ-ΛΕ8), σε Ορθή Επανάληψη, Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ως προς την  αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή  πρότασης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», συνολικού προϋπολογισμού 2.786.200,00€ (2.246.935,48€ + 539.264,52€ ΦΠΑ 24%),στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία».
 2. περί βεβαίωσης για την μη απαίτηση απαλλοτριώσεων ιδιωτικών εκτάσεων για την κατασκευή του έργου καθώς οι προτεινόμενοι προς βελτίωση αγροτικοί οδοί είναι υφιστάμενοι και η εδαφική λωρίδα που καταλαμβάνουν είναι ιδιοκτησίας του Δήμου και επιπλέον ότι δεν εξυπηρετούν την γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου.

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τo ανωτέρω έγγραφο της αρμόδια Υπηρεσίας του Δήμου μας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

 

Β. Τροποποιεί την 256/2020 (ΑΔΑ: Ω7ΡΘΩ1Θ-ΛΕ8), σε ορθή επανάληψη, απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων ως προς  την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και την υποβολή πρότασης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», συνολικού προϋπολογισμού 2.786.200,00€ (2.246.935,48€ + 539.264,52€ ΦΠΑ 24%), στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία».

 

Γ. Βεβαιώνει την μη απαίτηση απαλλοτριώσεων ιδιωτικών εκτάσεων για την κατασκευή του έργου καθώς οι προτεινόμενοι προς βελτίωση αγροτικοί οδοί είναι υφιστάμενοι και η εδαφική λωρίδα που καταλαμβάνουν είναι ιδιοκτησίας του Δήμου και επιπλέον ότι δεν εξυπηρετούν την γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 114/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.05.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email