114/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

11/05.06.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

114/2020

  Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της αρ. 72/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος. (αγωγή Δ. Σικυωνίων κατά Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Κεφαλαρίου)

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 5η Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4256/01.06.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 6 – ήτοι,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Ζάρκος Δημήτριος 4. Λέγγας Μάρκος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Ρουμπέκας Γεώργιος

 

   
απόντες : 1.Μυττάς Ιωάννης      

α’ θέμα
προ ημερήσιας διάταξης

«Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της αρ. 72/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος. (αγωγή Δ. Σικυωνίων κατά Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Κεφαλαρίου)»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, το ως άνω θέμα, προκειμένου να τηρηθούν οι νόμιμες προθεσμίες, και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την ανάγκη ορισμού δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της αρ. 72/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, η οποία απορρίπτει την από 02/04/2019 (με αρ. κατάθεσης 6/02.04.2019) αγωγή του Δήμου μας κατά του Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Κεφαλαρίου .

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την Α438/2019 απόφαση του Τριμελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου,
  • την 522/15700/24.12.2019 (62ΤΥΩ1Θ-ΝΩ1) Α.Α.Υ.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, προκειμένου να τηρηθούν οι νόμιμες προθεσμίες.

Β. Ορίζει τη δικηγόρο Κωνσταντίνα Γεωργούλια προκειμένου να παράσχει στο Δήμο Σικυωνίων, γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της αρ. 72/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος .

Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη, διότι η δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για το Δήμο Σικυωνίων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 114/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 05.06.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email