114/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/10-6-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  114/2020

Περίληψη: Καθορισμός Ανταλλάγματος Παραχώρησης του Δικαιώματος Απλής χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας έτους 2020, στις περιπτώσεις που οι διαδικασίες παραχώρησης διενεργούνται από το Δήμο Σικυωνίων.  

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η  Ιουνίου  του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη  ώρα  έναρξης 20:00’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 4418/5-6-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  22 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Φιακάς Παναγιώτης 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Aλεξόπουλος Βασίλειος
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Λέγγας Μάρκος 11. Συριάνος Κων/νος 12.Γαλάνης Βασίλειος
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Μαστοράκης Δημήτριος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Μπακόλιας Παναγιώτης 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Χουσελάς  Ευάγγελος 22.Νανόπουλος Βασίλειος    
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
4. Σώκος Δημήτριος 5. Ρουμπέκας Γεώργιος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

4. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 23. Σκούπας Α. (Μποζικών)
24. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 25. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
28. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 29. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 30. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου). 31.Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
32. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 33. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
       

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των

πρακτικών.

                Θέμα  2ο    

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλοΚαθορισμός Ανταλλάγματος Παραχώρησης του Δικαιώματος Απλής χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας έτους 2020, στις περιπτώσεις που οι διαδικασίες παραχώρησης διενεργούνται από το Δήμο Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αριθ. πρωτ. 3917/21-5-2020 εισήγηση της  Οικονομικής Υπηρεσίας  η οποία έχει ως ακολούθως :

 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                             ΠΡΟΣ:   

Αριθ. πρωτ: 3917                                                   –    Τμ. Υποσ/ξης Πολ. Οργάνων

  • Αντ/ρχο Οικ/κών Υπηρεσιών

 

                                                                                                                               

                                                                                                                    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  • Γ. Γραμματέα Δήμου

      

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

Σας ενημερώνουμε ότι, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α’ 285) όπως ισχύει, εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 47458 ΕΞ 2020/15-5-2020 (Β’ 1864) για   τον «Καθορισμό όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», με ισχύ έως και 31.12.2022.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 7 αυτής, προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις που η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης διενεργείται από το Δήμο, το αντάλλαγμα που προβλέπεται να καταβληθεί από τους αιτούντες αυτήν, καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο του Δήμου, εγκρίνεται δε από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία.

Για τον καθορισμό του ανταλλάγματος, σύμφωνα με το άρθρο 16 Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4607/2019 (Α’ 65), λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από στοιχεία όπως είναι, η τιμή βάσης για κάθε περιοχή όπως αυτή καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών, το είδος της δραστηριότητας και το εμβαδόν του χώρου. Το αντάλλαγμα υπολογίζεται σε ετήσια βάση.

Με βάση τα ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίας του Υπουργείο Οικονομικών, είχαν υπολογίσει το αντάλλαγμα χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το Δήμο Σικυωνίων έως και το έτος 2019, σε € 15,00/τ.μ. παραχωρούμενου χώρου.

Πέραν αυτών και σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. β της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 47458 ΕΞ 2020/15-5-2020 (Β’ 1864), κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020 και με δεδομένη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας από τον κορωνοϊό COVID – 19, το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό 40% του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 7 της ανωτέρω Κ.Υ.Α.

Με βάση τα ανωτέρω, προτείνεται όπως το αντάλλαγμα της παραχώρησης απλής χρήσης για αιγιαλό και κοινόχρηστη παραλία εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Σικυωνίων, καθορισθεί ειδικά για το έτος 2020 και με βάση την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19, σε έξι ευρώ (€ 6,00) ανά τετραγωνικό μέτρο παραχώρησης, τιμή που αποτελεί το 40% του διαμορφωθέντος έως και 31.12.2019 ανταλλάγματος. Η τιμή αυτή θα ισχύσει αποκλειστικά έως και 31.12.2020, αναφέρεται δε σε συμβάσεις παραχώρησης απλής χρήσης χωρίς δημοπρασία, ενώ για τις περιπτώσεις παραχώρησης του δικαιώματος με δημοπρασία, θα αποτελεί το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ανά τ.μ. παραχώρησης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην ως άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α.

Κιάτο, 21 Μαΐου 2020

O Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • το άρθρο 17 παρ. β της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 47458 ΕΞ 2020/15-5-2020 (Β’ 1864), κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020 και με δεδομένη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας από τον κορωνοϊό COVID – 19,
  • την με αριθ. πρωτ. 3917/21-5-2020 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας   ,   – και
  • την τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα    

 

  1. Καθορίζει, το αντάλλαγμα της παραχώρησης απλής χρήσης για αιγιαλό και κοινόχρηστη παραλία εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Σικυωνίων, για το έτος 2020 και με βάση την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19, σε έξι ευρώ (€ 6,00) ανά τετραγωνικό μέτρο παραχώρησης, τιμή που αποτελεί το 40% του διαμορφωθέντος ανταλλάγματος.
  2. Για τις περιπτώσεις παραχώρησης του δικαιώματος με δημοπρασία, το ποσό των έξι ευρώ (€ 6,00) θα αποτελεί το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ανά τ.μ. παραχώρησης.
  3. Η τιμή αυτή θα ισχύσει αποκλειστικά έως και την 31.12.2020.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 114/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10.06.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email