114/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 9ης/11.04.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 114/2017

Περίληψη : Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου «Θεατράκι Τραγάνας» σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 της αριθ. 162/2015 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου σικυωνίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4761/07.04.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων   7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Δομετίου Βασίλειος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
13. Κελλάρης Βασίλειος 14. Γεώργας Χρήστος 15. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Θελερίτης Γεώργιος 4. Κελλάρη Ιωάννα  
5. Πανάγου Αθανάσιος 6. Φιακάς Παναγιώτης   7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Καρακούσης Ευάγγελος 10. Ρουμπέκας Γεώργιος 11. Μπακόλιας Παναγιώτης 12. Λαλιώτης Γεώργιος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 10. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 13. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:
  • Κουτρέτσης Σπυρίδων, μετά την συζήτηση του 13ου θέματος της Η.Δ.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 7ο

     Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου «Θεατράκι Τραγάνας» σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 της αριθ. 162/2015 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου»,ο Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου:

Α. Την αριθ. 126/2016 Κανονιστική Απόφαση , άρθρο 8 , παρ. 4……

Άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα.

Για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, μπορούν να διατίθενται κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις του Δήμου, με δωρεάν παραχώρηση και κατά προτεραιότητα αιτημάτων σχολείων και μαθητών, Νομικών Προσώπων του Δήμου καθώς και πολιτιστικών φορέων και αθλητικών συλλόγων του δήμου μας.

Δωρεάν παραχώρηση μπορεί να γίνει και σε άλλους φορείς, σωματεία, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κ.λ.π. με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει εισιτήριο κατά τις εκδηλώσεις, οι σκοποί δε αυτών των σωματείων, νομικών προσώπων κλπ. είναι τέτοιοι, σύμφωνα και με το καταστατικό τους, που προάγουν τα τοπικά συμφέροντα ή έχουν κοινωφελή χαρακτήρα.

Η δωρεάν παραχώρηση των χώρων θα γίνεται με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν υποβολής αιτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 185 του ν. 3463/2015 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», αφού εκτιμηθεί η ποιότητα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν.

Όλοι οι προαναφερόμενοι φορείς, αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις για την ασφάλεια των χώρων και των θεατών, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, καθώς την αποκατάσταση της καθαριότητας των χώρων μετά.

Οι χώροι αυτοί είναι: 1. Το θεατράκι Τραγάνας, 2. Το προαύλιο των πρώην αποθηκών Α.Σ.Ο., 3. Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, 4. Το γήπεδο Ανατολικής Τραγάνας, 5. Ο κοινόχρηστος χώρος στην επικάλυψη του Ελισσώνα, 6. Ο παρόχθιος χώρος της Λίμνης Δόξα (Δ.Ε. Φενεού), 7. Ο χώρος πλησίον Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας (Δ.Ε. Στυμφαλίας).

Επίσης και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 192 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», το δημοτικό συμβούλιο, μπορεί με απόφασή του, να εκμισθώνει τους ανωτέρω χώρους για χρονικό διάστημα έως τρείς (3) μήνες για καλλιτεχνικούς ή επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον εκτιμηθεί αναλόγως η ποιότητα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στους χώρους αυτούς.

Β. Το με αριθ. πρωτ.4076/29-3-2017 αίτημα της Καρβουντζή Παναγιώτας με το οποίο αιτείται την παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού χώρου, «θεατράκι Τραγάνας» για την πραγματοποίηση της ετήσιας Εκδήλωσης του ιδιόκτητου Γυμναστηρίου της από την 18/6/2017 (πρόβες) έως και την 24η Ιουνίου 2017 (ημέρα εκδήλωσης ) .

και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  •    το με αριθ. πρωτ.4076/29-3-2017 αίτημα της Καρβουντζή Παναγιώτας
  •    Την αριθ. 126/2016 Κανονιστική Απόφαση του Δήμου -και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα           πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει, τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του θεάτρου Τραγάνας στην κ. Καρβουντζή Παναγιώτα από   18/6/2017 έως και την 24η Ιουνίου 2017 για την πραγματοποίηση πρόβας και ετήσιας εκδήλωσης του Γυμναστηρίου της, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην § 4 του άρθρου 8 της 162/2015 Κανονιστικής Απόφασης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Σικυωνίων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 114 /2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11 Απριλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email