113/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

10η/14 .04. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

113/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για (4) μήνες Ιανουάριο – Απρίλιο 2022.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 14η Απριλίου 2022 και ώρα 13:30’μμ συνήλθε                                   σε –δια περιφοράς–  έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την                                       υπ’ αριθμ. 5410/14.04.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) σε συνδυασμό όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55/11.03.2020) όπως ισχύει σήμερα. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν -7- και αναλυτικά,

συμμετέχοντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεωργιος -Δομετίου Βασίλειος -Ζάρκος Δημήτριος
    -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δημ.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος υπενθύμισε ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως  και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης (§6) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 * για άμεση καταβολή του επιδόματος.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το από 13/04/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, που ακολουθεί,

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», μπορεί με απόφασή της η Δημαρχιακή Επιτροπή (και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή) να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων, για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.

 

Με το με  αρίθμ. πρωτ. 10-13329/28-02-2022 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Παροχών – Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου – Τμήμα Χορήγησης & Ελέγχων Προνοιακών Παροχών του ΟΠΕΚΑ, μας διαβιβάσθηκε 1) η με αρίθμ. πρωτ. 223776/25-02-2022 αίτηση της  **************,  2) η με αρίθμ. πρωτ. 09905-2022-1***/08-02-2022 Απόφαση ΚΕ. ΠΑ. και 3)  το με αρίθμ. πρωτ. Δ12α/Φ.29/Γ.Π.12371/***/06-05-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να εξετασθεί σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, ως αρμόδιο φορέας  για  τη χορήγηση του εξωϊδρυματικού επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας από αιτήσεως της στον ΟΠΕΚΑ και σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ,  ως έμμεσα ασφαλισμένη στο ΔΗΜΟΣΙΟ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, μέσω του συζύγου της **************** ο οποίος εργάζεται στο Δήμο μας.

 

Στη συνέχεια με το με αρίθμ. πρωτ. 3265/10-03-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, προς την Περιφερειακή Δ/νση Πελοποννήσου – Τμήμα Χορήγησης & Ελέγχων Προνοιακών Παροχών του ΟΠΕΚΑ,  ζητήσαμε λόγω αρμοδιότητας και ειδικότερα για την έκδοση της αναφερόμενης στο άρθρο 4 περ. Β.1 της υπ’ αρίθμ.  Δ12α/Γ.Π. οικ.68856/2202/21-12-2018 (Β΄5855) Κ.Υ.Α. απόφασης, προκειμένου να χορηγηθεί από τη Υπηρεσία μας εγκαίρως το ποσό του προνοιακού επιδόματος, ως αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος στον δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο 6 της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. και εν συνεχεία για την πίστωση του δικαιούμενου ποσού.

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, το  Τμήμα Χορήγησης & Ελέγχων Προνοιακών Παροχών και Ενδικοφανών Προσφυγών  της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου του ΟΠΕΚΑ, με  το με  αρίθμ. πρωτ. 10-21***/01-04-2022 έγγραφό του, μας γνωρίζει ότι η κυρία **************** η οποία  υπέβαλε την με αρίθμ. πρωτ. 223***/25-02-2022 αίτηση της για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης παραπληγικών και ακρωτηριασμένων στον ΟΠΕΚΑ, πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης του εν λόγω επιδόματος, και ως αρμόδιος φορέας να χορηγήσουμε στην ανωτέρω την οικονομική ενίσχυση παραπληγίας-τετραπληγίας, σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην απόφαση της υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ, δηλαδή από 01-01-2022 μέχρι 31-12-2023, ύψους 771,00€ μηνιαίως, καθώς η αίτησή της αφορά σε αίτηση παράτασης της ήδη καταβληθείσα παροχής από το Δήμο μας.

 

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνδυασμό με το ότι για να είναι  απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη,  προκειμένου ο Δήμος μας να προβεί σύμφωνα με  το με  αρίθμ. πρωτ. 10-21250/01-04-2022 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Παροχών – Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου – Τμήμα Χορήγησης & Ελέγχων Προνοιακών Παροχών και Ενδικοφανών Προσφυγών  του ΟΠΕΚΑ, στη «Χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας)», στην ************ σύζυγο του Δημοτικού Υπαλλήλου μας **************  ποσού 771,00€ μηνιαίως, και σε συνδυασμό με το με αρίθμ. πρωτ. Δ12α/Φ.29/Γ.Π.12371/2../06-05-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης     από το οποίο προκύπτει  ότι  εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρίθμ. Π4α/Φ.οικ. 4184 ΚΥΑ (ΦΕΚ 692/Β΄/1993) με την οποία ορίζεται ότι «Η δαπάνη του επιδόματος σε παραπληγικούς και βαρύνει για μεν τους εν ενεργείας και τα μέλη των οικογενειών τους το Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο κατέχουν οργανική θέση, για δε τους συνταξιούχους, τον ασφαλιστικό τους φορέα»,  θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή :

 

Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικού υπαλλήλου που θα ορισθεί από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας,  ποσού 3.084,00€   (771,00€ Χ 4 μήνες)  και συγκεκριμένα για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2022, σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθρου 7 της υπ’ αρίθμ. 115720/3006/10.9.1981 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 572), και σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6011.003 

 

Εξουσιοδοτήσει τον ή την υπάλληλο που θα ορισθεί  να διαχειρισθεί το ποσό των 3.084,00€ για «Χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας)», για τους μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ και ΑΠΡΙΛΙΟ 2022   και στη συνέχεια αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών (3)  μηνών. 

 

Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης  236/2022 με αρίθμ. πρωτ. 5349/13-04-2022, ποσού 9.252,00€ που αφορά την κάλυψη δαπάνης μέχρι 31-12-2022. 

 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχει καθορισθεί ο παραπάνω Κ.Α. ως Κωδικός Δεκτικός Προπληρωμής 15/2022.

 

Τέλος η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο 13  Απριλίου 2022

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος

Τμήμα Π/Υ, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας

Ο Διευθυντής

 

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • το ως άνω υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • την 15/2022 (60Ι3Ω1Θ-Π77) απόφαση ΔΣ «Κωδικός Δεκτικός προπληρωμής»
  • την 236/5349/13.04.2022 (9Ε2ΘΩ1Θ-ΡΗΨ) ΑΑΥ ποσού 9.252,00€ για τη δαπάνη μέχρι 31.12.2022,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * για άμεση καταβολή του επιδόματος.

 

Β. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της δημοτικής υπαλλήλου Γκαβάγια Γεωργίας, ποσού 3.084,00€ (771,00€ x 4μήνες) σύμφωνα με την §4 του άρθρου 7 της υπ’ αρίθμ. 115720/3006/10.9.1981 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 572) και σε βάρος του ΚΑ 02.10.6011.003 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, δεδομένου  ότι με την 15/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει καθορισθεί ο παραπάνω ΚΑ ως Κωδικός Δεκτικός Προπληρωμής. (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: 236/2022).

 

Γ. Εξουσιοδοτεί την ανωτέρω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό των 3.084,00€   για «Χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας)» για (4) μήνες  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ 2022 και στη συνέχεια να αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών.

 

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 113/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.04.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email