115/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

8/13.05.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 115/2019 Θέμα: Απευθείας ανάθεση -λόγω κατεπείγοντος- για την εκτέλεση του 2ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της αριθ. 11/2019 μελέτης του Τμ. Κινητού Μηχ/κου εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2019», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 περίπτωση 1δ του Ν. 3852/2010.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 13η Μαΐου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5581/09.05.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Σπανός Κων/νος
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
3.     Μυττάς Ιωάννης
4.     Μπουζιάνη Βασιλική
5.     Ζάρκος Δημήτριος
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

16ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Απευθείας ανάθεση -λόγω κατεπείγοντος- για την εκτέλεση του 2ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της αριθ. 11/2019 μελέτης του Τμ. Κινητού Μηχ/κου εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2019», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 περίπτωση 1δ του του Ν. 3852/2010», o πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα παρακάτω:

 

 • Την από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’ 240) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18) και την αρ. 3/26-03-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 11/2019 μελέτη του Τμ. Κινητού Μηχ/κου εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2019».
 • Τον προϋπολογισμό έτους 2019 του Ν.Π. «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.», ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ. 08/24-01-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (νομιμοποιηθείσα με την αριθ. 70973/09-04-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου).
 • Την αριθ. 16/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» περί ψήφισης και διάθεσης πίστωσης ΚΑ 6641.005 του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την προμήθεια καυσίμων
 • Την αριθ. 38/2019 Απόφαση (ΑΔΑ: Ψ3Β4ΟΚΣ9-9ΡΓ) περί δέσμευσης πίστωσης ποσού, 023,12€ για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (Κ.Α. 00.6641.005) του Ν.Π. «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.».
 • Την προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. δ) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, διότι οι διαδικασίες του ανοικτού διαγωνισμού εάν εκκινήσουν τώρα, δεν θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν μέχρι 31 Μαΐου 2019, οπότε και λήγει η σύμβαση του προμηθευτή καυσίμων με το Ν.Π. «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» και η ανάγκη για προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης πλέον είναι ΑΜΕΣΗ, διότι χωρίς αυτήν τα αυτοκίνητα του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ δεν μπορούν να κινηθούν, με αποτέλεσμα την αδυναμία εξυπηρέτησης των ατόμων που έχουν ανάγκη, θέτοντάς τους σε κίνδυνο.
 • Την αριθ. 5636/10-05-2019 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς την «Α. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που διατηρεί πρατήριο καυσίμων στο Βέλο Κορινθίας, για τον 2ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της αριθ. 11/2019 μελέτης του Τμ. Κινητού Μηχ/κου εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
 • Την αριθ. 5649/13-05-2019 κατατεθείσα προσφορά της «Α. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 & 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),
 • τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες του ΝΠΙΔ,
 • την 38/164/19.04.2019 (Ψ3Β4ΟΚΣ9-9ΡΓ) ΑΑΥ του ΝΠΙΔ
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

 

Α.  την απευθείας ανάθεση -λόγω κατεπείγοντος- σύμφωνα με την παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του 2ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της αριθ. 11/2019 μελέτης του Τμ. Κινητού Μηχ/κου εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου που αφορά στην προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για το ΝΠΙΔ του Δήμου «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.

Α/Α Περιγραφή ΚΩΔΙΚΟΣ CPV Μ.Μ. Ποσότητα Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€) Δαπάνη (€)
1 Βενζίνη Αμόλυβδη 09132100-4 lt 2.000,00 1,219 2.438,00
  Σύνολο: 2.438,00
  ΦΠΑ 24%: 585,12
  Γενικό Σύνολο: 3.023,12

 

στην «Α. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που διατηρεί πρατήριο καυσίμων ‘’REVOIL’’ στο Βέλο, στην ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ, T.K. 20002, τηλ.: 2742032465, με Α.Φ.Μ. 999171157, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, με ποσοστό έκπτωσης μείον τέσσερα τοις εκατό (-4%) επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την αριθ. 5649/13-05-2019 προσφορά της «Α. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 11/2019 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

 

Β. Καθορίζει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης έως 31.12.2019.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 115/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.05.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email