112/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

12ης/10.05.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 112/2021   10ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Επικαιροποίηση της 287/2020 απόφασης περί ορισμού δικηγόρου

για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του

Αρείου Πάγου κατά τη συζήτηση αίτησης αναίρεσης

ΦΛΩΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του Αχιλλέα.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 10η Μαΐου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4321/06.05.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 287/2020 προηγούμενη απόφαση με αρ. πινακίου 463/26.08.2020 κλήση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου  που καλεί το Δήμο μας να παραστεί, δια συνηγόρου, την Τετάρτη 11/11/2020 κατά τη συζήτηση αίτησης αναίρεσης ΦΛΩΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του Αχιλλέα .

 

Με την από 23-4-2021 (αριθμός πινακίου 463/2020), Κλήση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που σας κοινοποιήθηκε, καλείται ο πολιτικώς ενάγων και υποστηρίζων την κατηγορία Δήμος σας, να παραστεί δια συνηγόρου την 26-5-2021 ενώπιον του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, οπότε συζητείται, μεταξύ άλλων, α) η από 13-3-2020 έκθεση αναιρέσεως, την οποία άσκησε ο κατηγορούμενος Αριστείδης ΦΛΩΡΟΣ κατά της με αριθμούς 184, 618, 1339, 1476, 1705, 1725, 2034, 2409 και 2533/2019 καταδικαστικής αποφάσεως του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών (σύνθεση της 17-12-2018, ποινική υπόθεση ENERGA – HELLAS POWER), δίκη στην οποία ο Δήμος σας παραστάθηκε ως πολιτικώς ενάγων (όπως και πρωτοδίκως) και εκπροσωπήθηκε δι’ εμού και β) η από 15-7-2020 αίτηση της εταιρίας Κέντωρ ΑΕ (πρώην Energa AE), περί διορθώσεως-συμπληρώσεως της ανωτέρω υπ. αρ. 2533/2019 αποφάσεως.

 

Η ανωτέρω υπόθεση στον Άρειο Πάγο είχε προσδιορισθεί αρχικά για την δικάσιμο της 11-11-2020, οπότε και αποσύρθηκε λόγω της πανδημίας.

 

Με την 287/2020 απόφαση ΟΕ ορίστηκε & εξουσιοδοτήθηκε ο Δικηγόρο Αθηνών, Ανδρέας Κ. Παπαρρηγόπουλος (ΔΣΑ 23298), κάτοικο Αθηνών (Βαλαωρίτου 14), ΑΦΜ 129116289, Δ’ ΔΟΥ Αθηνών, σχετικά για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων, στην ανωτέρω δίκη και χρήζει Επικαιροποίησης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την με αρ. πινακίου 463/26.08.2020 κλήση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου,
  • την 287/2020 (6ΤΝΙΩ1Θ-ΟΨ4) απόφαση ΟΕ
  • την 43/2021 ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Επικαιροποιούμε την 287/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά τη συζήτηση αίτησης αναίρεσης ΦΛΩΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του Αχιλλέα.

 

B.Εξουσιοδοτούμε, δίνουμε την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και διορίζουμε εκ νέου τον Δικηγόρο Αθηνών, Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο (ΔΣΑ 23298), κάτοικο Αθηνών (Βαλαωρίτου 14), ΑΦΜ 129116289, Δ’ ΔΟΥ Αθηνών, όπως, δυνάμει της από 23-4-2021 υπ. αρ. πιν. 463/2020 Κλήσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εμφανισθεί την 26-5-2021 και σε οποιαδήποτε τυχόν άλλη, μετ’ αναβολή, ή από διακοπή, ή από ματαίωση, ή από απόσυρση κλπ δικάσιμο, ενώπιον του Αρείου Πάγου (ποινικού τμήματος) και εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ως πολιτικώς ενάγοντα και υποστηρίζοντα την κατηγορία στη συζήτηση α) κατά του ανερεσείοντα κατηγορουμένου Αριστείδη Φλώρου, με σκοπό την απόρριψη της από 13-3-2020 αιτήσεώς του για αναίρεση (και των τυχόν προσθέτων λόγων του) της υπ. αρ. 184/2019, 618/2019, 1339/2019, 1476/2019, 1705/2019, 1725/2019, 2034/2019, 2409/2019 και 2533/2019 απόφασης του Α’ Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, β) κατά της εταιρίας Κέντωρ Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (πρώην Energa AE), στη συζήτηση της από 15-7-2020 αίτησής της περί διορθώσεως-συμπληρώσεως της ανωτέρω υπ. αρ. 2533/2019 αποφάσεως και γενικά να εκπροσωπεί τον Δήμο μας, σε όλες ανεξαιρέτως τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν την ανωτέρω συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, ενεργώντας όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις και οτιδήποτε απαιτείται για την διεκπεραίωση της εν λόγω εντολής. Τέλος, τον διορίζουμε αντίκλητό μας και δηλώνουμε ότι εγκρίνουμε και αναγνωρίζουμε από σήμερα όλες τις πράξεις του ανωτέρω πληρεξουσίου μας, που θα ενεργηθούν στα πλαίσια της παρεχομένης εντολής που του δίνεται, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες.

 

Η αμοιβή του δικηγόρου για τα ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με την 43/2021 ΑΑΥ.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 112/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.05.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email