111/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

9η/8 .4. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

111/2022

  12ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Ορισμός –συμβολαιογράφου– για σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 8η Απριλίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                      κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4671/4.4.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
    -Σωτηρόπουλος Ι.        
απόντες:   -Δομετίου Β.        

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού συμβολαιογράφου για σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων για την αντίκρουση της υπ’αριθμ. 1/14-1-2022 αγωγής των Αβραμίδη Δημοσθένη & Βήχα Λαμπρινής κατά του Δήμου Σικυωνίων, δυνάμει της 48/2022 απόφασης ΟΕ που ορίζει το δικηγόρο  Φάμα Φώτιο προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος (παράσταση + προτάσεις καθώς και γνωστοποίηση μαρτύρων + παράσταση κατά την εξέταση μαρτύρων) κατά τη συζήτηση της ως άνω αγωγής.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • την 48/20211 (6ΚΠΛΩ1Θ-ΠΩΚ) απόφαση ΟΕ
  • την 229/4965/08.04.2022 (6Η1ΜΩ1Θ-ΩΟΦ) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει τη συμβολαιογράφο Γιαμπουράνη Χριστίνα για σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων για την αντίκρουση της υπ’αριθμ. 1/14-1-2022 αγωγής των Αβραμίδη Δημοσθένη & Βήχα Λαμπρινής κατά του Δήμου Σικυωνίων .

 

Η αμοιβή  συμβολαιογράφου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 200,00€ σύμφωνα με την 229/2022 ΑΑΥ.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 111/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 8.4.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email