112/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

10/13.05.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

διά περιφοράς

   
 Αρ. Απόφασης

112/2020

  Θέμα: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α438/2019 απόφασης του Τριμελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου (προσφυγή Αμαλίας & Ασπασίας Μπαλλά) κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου, δυνάμει της 293/2019 απόφαση ΟΕ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Τετάρτη 13η Μαΐου 2020 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή                             συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την                              υπ’ αριθμ. 3504/08.05.2020 έγγραφη πρόσκληση, που εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 42/Α’/25-2-2020). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών   συμμετείχαν και τα  -7- ήτοι,

Συμμετέχοντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι.
4. Μυττάς Ιωάννης 5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Λέγγας Μάρκος 7. Ρουμπέκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

10ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α438/2019 απόφασης

του Τριμελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου (προσφυγή Αμαλίας & Ασπασίας Μπαλλά)

κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου, δυνάμει της 293/2019 απόφαση ΟΕ.»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 31/01/2020 γνωμοδότηση δικηγόρου, δυνάμει της 293/2019 απόφασης ΟΕ σύμφωνα που μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

 

«Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συνυπολογιστούν ως δεδομένα:

  1. Το αναμφισβήτητο γεγονός της μη συντέλεσης της απαλλοτρίωσης λόγω μη καταβολής του ποσού της αποζημίωσης και το υφιστάμενο δικαίωμα των αντιδίκων να ζητήσουν την ανάκληση της απαλλοτρίωσης λόγω μη συντέλεσης αυτής.
  2. Το δικαίωμα της Διοίκησης να επιβάλει εκ νέου τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση, με την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών.
  3. Το μεγάλο κόστος που συνεπάγεται για τη Διοίκηση η άσκηση και συζήτηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ, με μικρές μάλιστα πιθανότητες αυτό να ευοδωθεί και με κίνδυνο περαιτέρω επιβάρυνσης με τη δικαστική δαπάνη των αντιδίκων. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ Περί της μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ. Α438/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.»

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την Α438/2019 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου
  • την 293/2019 απόφαση (ΩΛΤΜΩ1Θ-50Υ) ΟΕ,
  • την από 31/01/2020 γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ. Α438/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, για τους λόγους που αναφέρονται στην σχετική γνωμοδότηση δικηγόρου.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 112/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.05.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email