110/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

-ως προς των ορισθέντα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

12ης/10.05.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 110/2021   8ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση κλήσης επαναφοράς

προς συζήτηση υπόθεσης Χατζοπούλου Αλεξάνδρας, 

κατόπιν της 18/2021 απόφασης ΟΕ.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 10η Μαΐου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4321/06.05.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 18/2021 απόφαση με την οποία ορίζει τη δικηγόρο Κοτίνη Χρυσούλα για τη σύνταξη κλήσης επαναφοράς προς συζήτηση κατόπιν της 258/2020 προδικαστικής απόφασης του Πρωτοδικείου Κορίνθου σχετικά με την υπόθεση Χατζοπούλου Αλεξάνδρας.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμος μας θα πρέπει να ορίσει το δικαστικό επιμελητή για την επίδοση της σχετικής κλήσης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 18/2021 (Ψ58ΘΩ1Θ-9ΞΨ) απόφαση ΟΕ,
  • την 251/4361/06.05.2021 (9Π2ΝΩ1Θ-Ψ3Γ)ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει την δικαστική επιμελήτρια Πρωτοδικείου Αθηνών κα Κατίνα  Δανίκα, για επίδοση στην Χατζοπούλου Αλεξάνδρα (κάτοικο Κυψέλης Αττικής) κλήσης επαναφοράς  προς συζήτηση κατόπιν της 258/2020 προδικαστικής απόφασης του Πρωτοδικείου Κορίνθου .

 

Η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 43,40€ σύμφωνα με την 251/2021 ΑΑΥ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 110/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.05.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email