110/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/10-6-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  110/2020

Περίληψη: Υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων από τη ΣΑΕ 075 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014-2020 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ (ΧΥΤΑ) ΚΙΑΤΟΥ».

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η  Ιουνίου  του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη  ώρα  έναρξης 20:00’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 4418/5-6-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  22 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Φιακάς Παναγιώτης 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Aλεξόπουλος Βασίλειος
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Λέγγας Μάρκος 11. Συριάνος Κων/νος 12.Γαλάνης Βασίλειος
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Μαστοράκης Δημήτριος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Μπακόλιας Παναγιώτης 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Χουσελάς  Ευάγγελος 22.Νανόπουλος Βασίλειος    
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
4. Σώκος Δημήτριος 5. Ρουμπέκας Γεώργιος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

4. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 23. Σκούπας Α. (Μποζικών)
24. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 25. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
28. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 29. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 30. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου). 31.Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
32. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 33. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
       

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των

πρακτικών.

 

 

Θέμα  Γ’ (προ ημερήσιας)

 

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγούμενου θέματος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το Γ’ προ ημερήσιας διάταξης θέμα: «Υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων από τη ΣΑΕ 075 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014-2020 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ (ΧΥΤΑ) ΚΙΑΤΟΥ» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το έκτακτο και κατεπείγον του εν λόγω θέματος.

 

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 74  παρ. 7 του  Ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 9-6-2020 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού  η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 09.06.2020

 

Τμήμα Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Εισηγήτρια: Α. Χήτα

Προς :

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΘΕΜΑ: «Υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων από τη ΣΑΕ 075 του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014-2020 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ (ΧΥΤΑ) ΚΙΑΤΟΥ» .

 

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την υπ’ αριθμ. 11/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ (ΧΥΤΑ) ΚΙΑΤΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού  1.100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (887.096,78 € + 212.903,22€), η οποία αφορά σε εργασίες για την αποκατάσταση του Χ.Υ.Τ. Κιάτου σε 1ο στάδιο, όπως αυτές καθορίζονται στην με 13428/08.02.2017 (ΑΔΑ:6ΙΡΒΟΡ1Φ-Μ26) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων [Α.Ε.Π.Ο.]
 2. Την σπουδαιότητα υλοποίησης του έργου το οποίο θα συμβάλλει στην οριστική εξυγίανσή Χ.Υ.Τ. Κιάτου, σε εφαρμογή των οριζόμενων της προαναφερθείσας εγκεκριμένης Α.Ε.Π.Ο.
 3. Το γεγονός ότι παρέχεται η δυνατότητα συγχρηματοδότησης του εν λόγω έργου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014-2020 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δη τη ΣΑΕ 075.
 4. Την δυνατότητα υλοποίησης του έργου από τον Δήμο Σικυωνίων, στον οποίο θα μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα του Φορέα Υλοποίησης από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου στον Δήμου  Σικυωνίων μέσω συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ ώστε να ενσωματωθεί σε αυτή και ο τρόπος χρηματοδότησης του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την  λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για :

 1. Την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων στη ΣΑΕ 075 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014-2020 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ (ΧΥΤΑ) ΚΙΑΤΟΥ»  με το ποσό των 1.100.000,00€ (887.096,78 € + 212.903,22€ ΦΠΑ 24%), την υλοποίηση του οποίου θα αναλάβει ο Δήμος Σικυωνίων κατόπιν μεταβίβασης της σχετικής αρμοδιότητας μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.
 2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την υποβολή και την υλοποίηση του προτεινόμενου προς χρηματοδότηση από την ΣΑΕ 075 του (ΠΔΕ) 2014-2020 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η αν. Προϊσταμένη

Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την αριθ. 11/2019 , μελέτη της Τ.Υ.
 • την από 9-6-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, και  
 • την τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα    

 

Α. Αποδέχεται, το  έκτακτο & κατεπείγον του ανωτέρω θέματος σύμφωνα  με τις διατάξεις της              του άρθρου 74  παρ. 7  του   Ν.555 / 2018.

 

Β. Εγκρίνει, την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων στη ΣΑΕ 075 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014-2020 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την

υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ (ΧΥΤΑ) ΚΙΑΤΟΥ»  με το ποσό των 1.100.000,00€ (887.096,78 € + 212.903,22€ ΦΠΑ 24%), την υλοποίηση του οποίου θα αναλάβει ο Δήμος

Σικυωνίων κατόπιν μεταβίβασης της σχετικής αρμοδιότητας μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.

 

Γ.  Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί  τον Δήμαρχο Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο ως νόμιμο εκπρόσωπο  του Δήμου για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών –   εγγράφων  για  την  υποβολή  υλοποίησης του προτεινόμενου προς χρηματοδότηση από την ΣΑΕ 075 του (ΠΔΕ) 2014-2020 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 110/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10.06.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email