11/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

5η/14.2. 2023

απόσπασμα πρακτικού έκτακτης συνεδρίασης

αρ. απόφασης   1ο θέμα ημερήσιας διάταξης
 

11/2023

  Ανάκληση της υπ’ αριθ. 456/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 14η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε έκτακτη συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου  κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2442/13.2.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. –   -Ζάρκος Δ. -Δομετίου Β. -Μυττάς Ι. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.

 

απόντες:   -Μαστοράκης Δημ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Ν., αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθμ. 456/2022 απόφαση του σώματος δυνάμει της οποία μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε το 1ο/16.12.2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΚΙΑΤΟΥ» της 1/2019 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  του Δήμου Σικυωνίων (CPV: 45212224-2) συνολικού π/υ (1.128.592,57€ + 270.862,22€ ΦΠΑ 24%) 1.399.454,79€  και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ως άνω έργου, ο μειοδότης οικονομικός φορέας  με την επωνυμία  «Κ/Ξ 2 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με μέση έκπτωση  24,00% ήτοι στο ποσό των  857.730,35€ χωρίς Φ.Π.Α.

Παρ’ αυτά, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου, προέκυψε πως στο ως άνω πρακτικό έχει παρεισφρήσει σφάλμα καθ’ ότι οι δύο πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας κοινοπραξίες, ήτοι: 1) Κ/Ξ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. –ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 2) ΚΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΖΑΝΤΣΟΓΛΟΥ ουδόλως μνημόνευσαν στην προσφορά τους, κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 96 Ν. 4412/2016,την κατανομή της μεταξύ των μελών αμοιβής κι εξ αυτού του λόγου η συμμετοχή τους θα έπρεπε ν’ απορριφθεί.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικ.

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

Β. Ανακαλεί την 456/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων καθ΄ ότι στο εγκριθέν πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού έχει παρεισφρήσει σφάλμα ως προς την παράλειψη απόρριψης των κοινοπραξιών  1) Κ/Ξ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. –ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 2) ΚΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΖΑΝΤΣΟΓΛΟΥ, αφού οι προαναφερθείσες ουδόλως μνημόνευσαν την κατανομή της μεταξύ των μελών αμοιβής.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.2.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email