11/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 3ης/18. 1. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η (δια ζώσης)

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   11/2023

Περίληψη:  Υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού μέσω του προγράμματος επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, σύμφωνα και με την αριθ. 4/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η   του μηνός Ιανουαρίου έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.576/13-1-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης 
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Παπαγεωργίου Δημήτριος 15. Μαστοράκης Δημήτριος 16. Σαρχάνης Κων/νος
17. Παπαβασιλείου Νικόλαος 18. Χουσελάς  Ευάγγελος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
       
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Λέγγας Μάρκος

 

2. Ρουμπέκας Γεώργιος

 

3.Ζαχαρόπουλος Νικόλαος

4. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ 5. Μπακόλιας Παναγιώτης  6. Κατσιμπούλας Αντώνιος 7. Θελερίτης Γεώργιος 
8. Γαλάνης Βασίλειος    

 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
4.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  5. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)  6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7.Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)
       
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)

 

2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12.  Καλαντζής Π. (Γονούσας)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)    
 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :  

 

 

      Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την τήρηση

των πρακτικών.

 

4ο    Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 4ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού μέσω του προγράμματος επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, σύμφωνα και με την αριθ. 4/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος  το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                          

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

2η/16.01.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   2ο θέμα ημερήσιας διάταξης
 

4/2023

  Υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού

μέσω του προγράμματος επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ,

για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 16η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 420/11.1.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη  Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Ζάρκος Δημήτριος -Μυττάς Ιωάννης
    -Ζαχαρόπουλος Ν.      
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δημ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. 39/3-1-22 έγγραφο του γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών που ακολουθεί,

Ο Δήμος προτίθεται να υποβάλει νέο αίτημα για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών, σύμφωνα με την με αριθμ. Πρωτ. 59951/30-08-2017 Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 42119/15-07-2020. Το Πρόγραμμα επιχορηγείται από τον ΟΑΕΔ σε ποσοστό 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως και έχει διάρκεια (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει ο δικαιούχος εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν τη λήξη του δωδεκάμηνου απασχόλησης. Προτείνεται ο Δήμος μας να προχωρήσει στην πρόσληψη 3 ανέργου – ωφελούμενου όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 1 ΔΕ Υπεύθυνος εκδηλώσεων
2 1 ΔΕ Αρχειοθετών-Ταξινόμων
3 1 ΔΕ Διαχειριστή Υποθέσεων

καθώς κρίνετε απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Σπηλιώτη Φωτεινή

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • υπό την προϋπόθεση δέσμευσης για την εγγραφή σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό 2023 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας & εργοδοτικών εισφορών.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Εγκρίνει την υποβολή του Δήμου Σικυωνίων στον ΟΑΕΔ νέου αιτήματος χρηματοδότησης, για την ένταξή του στο πρόγραμμα «Απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών» σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 59951/30-08-2017 Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 42119/15-07-2020, για την πρόσληψη (3) ανέργων πλήρους απασχόλησης με χρονική διάρκεια (12) μηνών με δυνατότητα επέκτασης για άλλους (12) μήνες, που ανά ειδικότητα παρουσιάζονται στην ως άνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που απαιτούνται για την ένταξη και υλοποίηση του προγράμματος.

Γ. Δεσμεύεται για την εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στο προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας & εργοδοτικών εισφορών.

Δ. Υποβάλει την παρούσα για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2023

συντάχθηκε & υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                                         Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.01.2023

Ο πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα, – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα  

 

Α.   Ε γ κ ρ ί ν ε ι , την υποβολή νέου αιτήματος του Δήμου Σικυωνίων προς τον Ο.Α.Ε.Δ., για την  ένταξη του  στο πρόγραμμα «Απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»,  σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 59951/30-08-2017 Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 42119/15-07-2020, για την πρόσληψη (3) ανέργων πλήρους απασχόλησης με χρονική διάρκεια (12) μηνών με δυνατότητα επέκτασης για άλλους (12) μήνες, που ανά ειδικότητα έχουν ως κάτωθι:

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 1 ΔΕ Υπεύθυνος εκδηλώσεων
2 1 ΔΕ Αρχειοθετών-Ταξινόμων
3 1 ΔΕ Διαχειριστή Υποθέσεων

 

Β. Δ ε σ μ ε ύ ε τ α ι,  για την εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στο προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας & εργοδοτικών εισφορών.

 

Γ. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί, ο Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που απαιτούνται για την ένταξη και υλοποίηση του προγράμματος Δεσμεύεται για την εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στο προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας & εργοδοτικών εισφορών.

 

 

Δ.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ι, την παρούσα απόφαση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων για τις δικές της ενέργειες  .

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 11/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 18 – 1 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email