11/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

2η/31 .01. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

11/2022

  6ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 31η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:30’ πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1043/27.01.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παραβρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζάρκος Δ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών τα (41) σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα του Τμ. Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας με τα οποία εισηγείται την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021 (Α’ 62),
  • τα σχετικά υπηρεσία σημειώματα που αναγράφονται στο αποφασιστικό μέρος,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Ν. ο οποίος ζητά περισσότερα στοιχεία ως προς την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων.

 

Α. Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021,  όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

 

α/α υπηρεσιακό

σημείωμα

αρ.

κυκλοφορίας

οδηγός/

ημερομηνία

προορισμός σκοπό

μετακίνησης

1. ΥΣ.633/31-12-21 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 03/01/22, 04/01/22, 05/01/22, 07/01/22, 08/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
2. ΥΣ.635/31-12-21 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 03/01/22, 04/01/22, 05/01/22, 07/01/22, 08/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
3. ΥΣ.637/31-12-21 ΚΗΗ-5482 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΟΣ– 03/01/22, 04/01/22, 05/01/22, 07/01/22, 08/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
4. ΥΣ.639/31-12-21 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ– 03/01/22, 04/01/22, 05/01/22, 07/01/22, 08/01/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

5. ΥΣ.641/31-12-21 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ– 03/01/22, 04/01/22, 05/01/22, 07/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
6. ΥΣ.643/31-12-21 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ– 03/01/22, 04/01/22, 05/01/22, 07/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
7. ΥΣ.645/31-12-21 ΚΗΥ-2211 ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ– 04/01/22, 07/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
8. ΥΣ.647/31-12-21 ΚΗΥ-2216 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 03/01/22, 04/01/22, 05/01/22, 07/01/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΧΥΤΑ) μεταφορά υπολείμματος απορριμμάτων ανακύκλωσης
9. ΥΣ.1/03-01-2022 ΚΗΗ-5460 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 04/01/22, 05/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
10. ΥΣ.3/03-01-2022 ΚΗΙ-5504 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ– 04/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
11. ΥΣ.5/04-01-2022 ΚΗΗ-2936 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 07/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
12. ΥΣ.7/04-01-2022 ΚΗΗ-5483 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ– 04/01/22. ΛΕΧΑΙΟ

(ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)

επισκευή οχήματος
13. ΥΣ.12/05-01-2022 ΚΗΗ-5468 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ– 05/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά οδηγού
14. ΥΣ.21/07-01-2022 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ– 10/01/22, 11/01/22, 12/01/22, 13/01/22, 14/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
15. ΥΣ.23/07-01-2022 ΚΗΗ-5482 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΟΣ– 10/01/22, 11/01/22, 13/01/22, 14/01/22, 15/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
16. ΥΣ.25/07-01-2022 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 10/01/22, 11/01/22, 13/01/22, 14/01/22, 15/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
17. ΥΣ.27/07-01-2022 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 10/01/22, 11/01/22, 13/01/22, 14/01/22, 15/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
18. ΥΣ.29/07-01-2022 ΚΗΗ-2917 α)ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ– 10/01/22, 11/01/22, 13/01/22, 14/01/22, 15/01/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

β)ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 12/01/22.
19. ΥΣ.31/07-01-2022 ΚΗΥ-2211 ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ– 11/01/22, 12/01/22, 14/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
20. ΥΣ.33/07-01-2022 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ– 10/01/22, 11/01/22, 12/01/22, 13/01/22, 14/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
21. ΥΣ.35/12-01-2022 ΚΗΗ-2936 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 12/01/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

22. ΥΣ.37/12-01-2022 ΚΗΗ-2938 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-12/01/22. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗ

(Εθν. Ανεξαρτησίας 107)

μεταφορά κτηνιατρικού υλικού

 

23. ΥΣ.55/14-01-2022 ΚΗΥ-2211 ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ– 18/01/22, 20/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
24. ΥΣ.57/14-01-2022 ΚΗΗ-2917 α)ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ– 17/01/22, 18/01/22, 20/01/22, 21/01/22, 22/01/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

β)ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 19/01/22.

 

25. ΥΣ.59/14-01-2022 ΚΗΗ-2936 α)ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 17/01/22, 19/01/22, 20/01/22, 21/01/22, 22/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
β)ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 18/01/22.

 

26. ΥΣ.61/14-01-2022 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 17/01/22, 18/01/22, 20/01/22, 21/01/22, 22/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
27. ΥΣ.63/14-01-2022 ΚΗΗ-5482 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΟΣ– 17/01/22, 18/01/22, 20/01/22, 21/01/22, 22/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
28. ΥΣ.65/14-01-2022 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ– 17/01/22, 18/01/22, 19/01/22, 20/01/22, 21/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
29. ΥΣ.67/14-01-2022 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ– 17/01/22, 18/01/22, 19/01/22, 20/01/22, 21/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων

 

30. ΥΣ.69/17-01-2022 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ– 18/01/22. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

MERCEDES-HatKar

Service A.E. συνεργείο (80χλμ. Νέας Εθ. Οδού, ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών)

υπηρεσιακούς λόγους

 

31. ΥΣ.71/21-01-2022 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 24/01/22, 25/01/22, 27/01/22, 28/01/22, 29/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
32. ΥΣ.73/21-01-2022 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 24/01/22, 25/01/22, 27/01/22, 28/01/22, 29/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
33. ΥΣ.75/21-01-2022 ΚΗΗ-5482 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΟΣ– 24/01/22, 25/01/22, 27/01/22, 28/01/22, 29/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
34. ΥΣ.77/21-01-2022 ΚΗΗ-2917 α)ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ– 24/01/22, 25/01/22, 27/01/22, 28/01/22, 29/01/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

β)ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 26/01/22.
35. ΥΣ.79/21-01-2022 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ– 24/01/22, 25/01/22, 26/01/22, 27/01/22, 28/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
36. ΥΣ.81/21-01-2022 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ– 24/01/22, 25/01/22, 26/01/22, 27/01/22, 28/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
37. ΥΣ.83/21-01-2022 ΚΗΥ-2211 ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ– 25/01/22, 26/01/22, 27/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
38. ΥΣ.85/24-01-2022 ΚΗΙ-5476 ΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ– 24/01/22. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗ

(Εθν. Ανεξαρτησίας 107)

υπηρεσιακούς λόγους

 

39. ΥΣ.89/26-01-2022 ΚΗΗ-5482 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΟΣ– 26/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
40. ΥΣ.91/26-01-2022 ΚΗΗ-2936 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 28/01/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
41. ΥΣ.93/27-01-2022 ΚΗΙ-5476 ΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ– 27/01/22. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗ

(Εθν. Ανεξαρτησίας 107)

υπηρεσιακούς λόγους

 

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31.01.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email