11/2022 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   7  /  23-12-2022

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   11 /  2022

 

Περίληψη: «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων 

                     οικονομικού έτους  2020.»

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23ην  Δεκεμβρίου έτους  2022,  ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 10:30 π. μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  της κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 11/16-12-2022 έγγραφη  πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 74 του  Ν. 4555/2018 πρόγραμμα (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)  σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου  ότι  σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα –6- μέλη  ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Βασιλική           Μπουζιάνη – Τσαντίλα    (Πρόεδρος)   1.-  Σοφία            Παπαχρίστου     Μέλος

2.- Παλαιολόγος    Δούρος           Μέλος                            2.-  Παναγιώτης  Κατσούλας         Μέλος

3.- Κων/νος           Κελλάρης        Mέλος                            3.-  Ιωάννης        Σωτηρόπουλος  Μέλος

4.- Βασίλειος         Μπόκιας         Μέλος

5.- Αικατερίνη        Λούτα             Μέλος

6.- Αριστείδης       Βαφειαδάκης   Μέλος

————————————————————————————————————————————————-

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα     5ο

Η Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη- Τσαντίλα  Βασιλική εισηγούμενη  το  5ο  θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους  2020»    έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Α.- Στην παρ.12β της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ ορίζεται, ότι ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στο Διοικητικό Συμβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» καθώς και συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού προηγούμενου οικονομικού  έτους  μαζί με τα σχετικά  δικαιολογητικά.

Β.- Στην παρ.13 της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ ορίζεται ότι: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται προς έγκριση  στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων,  βάση της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.  1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20.

Ακολούθως η πρόεδρος  εξέθεσε ότι η  Σχολική   Επιτροπή   Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης του Δήμου μας, με την υπ’ αριθ. 54/2022 απόφασή της,  ενέκρινε τον  απολογισμό οικονομικού έτους  2020 ως  κατωτέρω:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΑ € ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΕΞΟΔΩΝ                 ΠΟΣΑ   €
Υπόλοιπο από μεταφορά  έτους 2019  

71.908,96

Συντηρήσεις και επισκευές 51.677,05
Tόκοι από καταθέσεις   Αμοιβές  τρίτων 17.904,87
Επιχορήγηση από τον  τακτικό προϋπολογισμό  

168.642,50

Παροχές τρίτων-Φωτισμός-Ύδρευση Τηλέφωνα 24.686,56
Επιχορήγηση  από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ  

40.265,39

Θέρμανση (Φυσικό αέριο-Πετρέλαιο) 41.299,77
Επιχορήγηση (Μια νέα  αρχή  στα ΕΠΑ.Λ)  

1.000,00

   
Έσοδα  από  κυλικείο 4.712,07 Γραφική ύλη –Υλικά καθαριότητας  
Λοιπά έσοδα 660,70 Αγορές παγίων 30.538,15
Έξοδα πληρ. 115,90 Φόροι και  Κρατήσεις  
    Αμοιβές  καθαριστριών  (καθαρές) 25.629,75
    Αμοιβές  γραμματέα 916,46
    Εργοδοτική εισφορά  ΙΚΑ 14.570,09
    Φόρος και Κρατήσεις 2.188,27
    Λοιπές δαπάνες 45.364,52
                                             Σύνολο   εξόδων € 254.775,49
    ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
    ΤΡΑΠΕΖΕΣ 30.728,12
    Μετρητά εις χείρας Διευθυντών 1.801,91
    Μετρητά εις χείρας Προέδρου Σ.Ε. ———
Σύνολο  Εσόδων € 287.305,52 Γενικό Σύνολο  € 287.305,52

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε την υπ’ αριθ. 54/2022 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη διαχείριση του Οικονομικού Έτους 2020 ως εξής:

 Ετήσιος  Συνοπτικός  Πίνακας  Απολογισμού 2020

Διαχειριστική περίοδος: Από 1-1-2020-  Έως  31-12-2020

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΑ € ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΕΞΟΔΩΝ                 ΠΟΣΑ   €
Υπόλοιπο από μεταφορά  έτους 2019  

71.908,96

Συντηρήσεις και επισκευές 51.677,05
Tόκοι από καταθέσεις   Αμοιβές  τρίτων 17.904,87
Επιχορήγηση από τον  τακτικό προϋπολογισμό  

168.642,50

Παροχές τρίτων-Φωτισμός-Ύδρευση Τηλέφωνα 24.686,56
Επιχορήγηση  από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ  

40.265,39

Θέρμανση (Φυσικό αέριο-Πετρέλαιο) 41.299,77
Επιχορήγηση (Μια νέα  αρχή  στα ΕΠΑ.Λ)  

1.000,00

   
Έσοδα  από  κυλικείο 4.712,07 Γραφική ύλη –Υλικά καθαριότητας  
Λοιπά έσοδα 660,70 Αγορές παγίων 30.538,15
Έξοδα πληρ. 115,90 Φόροι και  Κρατήσεις  
    Αμοιβές  καθαριστριών  (καθαρές) 25.629,75
    Αμοιβές  γραμματέα 916,46
    Εργοδοτική εισφορά  ΙΚΑ 14.570,09
    Φόρος και Κρατήσεις 2.188,27
    Λοιπές δαπάνες 45.364,52
                                             Σύνολο   εξόδων € 254.775,49
    ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
    ΤΡΑΠΕΖΕΣ 30.728,12
    Μετρητά εις χείρας Διευθυντών 1.801,91
    Μετρητά εις χείρας Προέδρου Σ.Ε. ———
Σύνολο  Εσόδων € 287.305,52 Γενικό Σύνολο  € 287.305,52

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 2022 και υπογράφεται ως έπεται.-

 Η    Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                                                                  1.-  Β.  Μπόκιας

2.-  Π.  Δούρος

3.-  Κ. Κελλάρης

4.-  Α. Βαφειαδάκης

Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλική                                                                              5.-  Αικ.  Λούτα

 

Ακριβές απόσπασμα                                                                                                                                                      

                                                                                 Κιάτο  23-12-2022                                                                                                                              

                                                          Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                              ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Print Friendly, PDF & Email