11/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  07  –  06  –  2021

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    11  /  2021

 

 

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ     << Ανάκληση  της υπ’ αριθ. 31/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής>>

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    7ην  Ιουνίου του έτους  2021  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σταματόπουλου  Σπυρίδωνα (Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και νυν  Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  5426/02-06-2021  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος  (Πρόεδρος)                          1.- Βασιλική Μπουζιάνη-Τσαντίλα    (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος            (Αντιπρόεδρος)                      2.- Σταμάτιος  Γκούμας                     (Μέλος)

3 .-Νικόλαος   Σκαρμούτσος     (Μέλος)                               3.- Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος Σικυώνος (Κιάτου)

4.- Κων/νος    Σαρχάνης           (Μέλος)                                     (Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρέθηκαν)

5.- Αντώνιος   Κατσιμπούλας    (Μέλος)

 

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   1ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

            Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 1ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Ανάκληση  της υπ’ αριθ. 31/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» ανέφερε τα  εξής:

 

 

Με την υπ’ αριθ. 31/2020  απόφαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής  είχαμε αποφασίσει κατά  πλειοψηφία την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 59 σε συμμόρφωση της 156/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και της  673/2017 Απόφασης ΣτΕ (Τμήμα Ε΄), με παράλληλη επανεπιβολή της  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στον προβλεπόμενο πεζόδρομο, εφόσον ο Δήμος Σικυωνίων έχει τη δυνατότητα άμεσης καταβολής της προσήκουσας αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του εν λόγω ακινήτου.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος   ανέφερε ότι,   η εν λόγω  ανάκληση  πρέπει να πραγματοποιηθεί  καθ΄ ότι  στην  από  18-05-2020 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, δεν είχε προβλεφθεί  αρχικά  ο κωδικός αριθμός 02.30.7111.004  του προϋπολογισμού τρέχοντος  έτους.

 

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την από 18-05-2020 εισήγηση   της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

 3.-   Την από 01-06-2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

 4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

5.-   Την υπ’ αριθ. 12/2020 απόφαση της Κοινότητας Σικυώνος- (Κιάτου)

6.-   Την υπ’ αριθ. 11/2021 απόφαση της Κοινότητας Σικυώνος- (Κιάτου)

7.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν  α

 

 

1.-  Ανακαλεί  της υπ’ αριθ. 31/2020  απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  καθ’ ότι  στην  από  18-05-2020 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, δεν είχε προβλεφθεί  αρχικά  ο κωδικός αριθμός 02.30.7111.004  του προϋπολογισμού τρέχοντος  έτους  και

 

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σταματόπουλο Σπυρίδωνα, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     11 / 2021    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  07-06-2021

                                                  Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής          

 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Print Friendly, PDF & Email