11/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3 / 11-2-2020 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης: 11 / 2020

ΘΕΜΑ: 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Περί εγκρίσεως του προγράµµατος ΕΣΠΑ 2014-2020 επιχειρησιακό πρόγραµµα (Μια νέα αρχή στα ΕΠΑ. Λ.) για το έτος 2020.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11ην Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 26/7-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Ν. Παπαβασιλείου Μέλος

2.- Β. Μπουζιάνη – Τσαντίλα (Αντιπρόεδρος) 2.- Π. Πανάγου «

3.- Δ. Βυτινιώτη Μέλος 3.- Β. Νανόπουλος «

4.- Αικ. Λούτα « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Α. Βαφειαδάκης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί εγκρίσεως του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 επιχειρησιακό πρόγραμμα (Μια νέα αρχή στα ΕΠΑ. Λ.) για το έτος 2020» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Στο πλαίσιο της δράσης «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑ. Λ» ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 το Σχέδιο δράσης του 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου με τίτλο (Ανοικτό σχολείο) που υποβλήθηκε από τον υπεύθυνο έργου κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη, καθηγητή του 1ου ΕΠΑ. Λ. Κιάτου ειδικότητας (ΠΕ82) με το Τεχνικό Δελτίο Σχεδίου Δράσης (προϋπολογισμού 2.430,00€) και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, όπου το « ΙΔΡΥΜΑ» Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ» με την υπ’ αριθ. Φ 25α/19516/Δ4 απόφαση (ΑΔΑ Ψ0624653ΠΣ-19Η) έχει οριστεί ως δικαιούχος της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ. Λ.» με αντικείμενο την υλοποίηση Σχεδίων δράσης και Καλών Πρακτικών που υποβάλλονται από το σύνολο των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ. Λ.) της χώρας, σε συνεργασία με την αρμόδια Σχολική Επιτροπή, στην οποία υπάγεται, οφείλει κατά την υλοποίηση του προαναφερόμενου Σχεδίου Δράσης να τηρεί τις προβλέψεις της ΚΥΑ Φ25α/220800/Δ4 (ΦΕΚ Β΄5883/31-12-2018) καθώς και την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει την χρηματοδότηση της ως άνω δράσης.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Σχολική Επιτροπή

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Το Τεχνικό Δελτίο Σχεδίου Δράσης προϋπολογισμού 2.430,00€

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Εγκρίνει το σχέδιο δράσης «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑ. Λ» στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανοικτό σχολείο», όπου θα υλοποιηθεί με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ» ως διαχειριστής του έργου που έχει ορισθεί με την υπ’ αριθ. Φ 25α/19516/Δ4 απόφαση (ΑΔΑ Ψ0624653ΠΣ-19Η) ως δικαιούχος της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ. Λ.» με αντικείμενο την υλοποίηση Σχεδίων δράσης και Καλών Πρακτικών που υποβάλλονται από το σύνολο των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ. Λ.) της χώρας, σε συνεργασία με την αρμόδια Σχολική Επιτροπή, στην οποία υπάγεται, οφείλει κατά την υλοποίηση του προαναφερόμενου Σχεδίου Δράσης να τηρεί τις προβλέψεις της ΚΥΑ Φ25α/220800/Δ4 (ΦΕΚ Β΄5883/31-12-2018) καθώς και την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει την χρηματοδότηση της ως άνω δράση.

Υπεύθυνος του έργου θα είναι ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, καθηγητής του 1ου ΕΠΑ. Λ. Κιάτου και αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας της Σχολικής Επιτροπής θα είναι ο Λαλιώτης Γεώργιος.

Β.- Εγκρίνει την διάθεση των παρακάτω πιστώσεων για διάφορες προμήθειες υλικών που θα εξυπηρετούν το εν λόγω πρόγραμμα (Ανοικτό σχολείο) ως κάτωθι:

ΣΧΟΛΕΙΟ : 1Ο ΕΠΑ. Λ ΚΙΑΤΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΞΙΑ

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

1 Πρόπλασμα αντιμετώπισης πνιγμού από κατάποση

250,00

1

2 Πρόπλασμα Καρδιάς

41,00

1

3 Τομή νεφρού

90,00

1

4 Παρελκόμενα CNC (Καλώδια σύνδεσης, κοπτικά, τσοκ, μικροεξαρτήματα)

20,00

2

5 3 Axis CNC Router Wood Carving

397.00

2

6

3D-Scanner

195.00

2

7

3d filiament

80.00

2

8

Κίτ ηλεκτρικού κινητήρα ποδηλάτου

300,00

3

9 Μπαταρία και παρελκόμενα σύνδεσης (καλώδια, διακόπτες, μικροηλεκτρονικά)

350,00

3

10 Υλικά κατασκευής αμαξόματος Ρόδες , σίδηρα, βίδες, χρώματα, φρένα κλπ.)

150,00

3

11 Υλικά κατασκευής σταθμού φόρτισης (πάνελ, ηλεκτρονικά, καλωδιώσεις κλπ.

300,00

3

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

2.173,00

12 Γραφική ύλη (μαρκαδόρους, στυλό, χαρτικά)

57,00

1,2,3,

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

57,00

13 Αφίσα , προσκλήσεις, προγράμματα ενημερωτικά φυλλάδια

200,00

1,2,3,4

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

200,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

2.430,00

Γ .- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων:

1.- Όπως υπογράψει την σύμβαση με το ΙΔΡΥΜΑ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ»

2.- Tην εξόφληση των τιμολογίων των αναδόχων, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 2020 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11-02-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email