11/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                      ΑΔΑ:94ΕΕΟΚ3Ξ-21Μ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4/9-3-2020 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 17/2020

Περίληψη:. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση των παρακάτω Σχολικών μονάδων:

 • 4ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου

 • Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9 Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 69/4-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος 1. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 2. Δομετίου Βασίλειος 2. Γκούμας Σταμάτιος

 3. Μπόκιας Βασίλειος 3. Τσαμαντά Ελένη

 4. Πάτσιου Ιωάννα 4. Αθανασούλη Ελένη

 5. Βαφειαδάκης Αριστείδης

 6. Καλφαντή Βασιλική

 7. Ρουμελιώτη Βασιλική

 8. Ζάρκος Ευάγγελος

 9. Μπουζιάνη –Τσαντήλα Βασιλική

10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση των παρακάτω Σχολικών μονάδων

 • 4ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου

 • Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 1. Το αριθμ. πρωτ: Φ.6/34/25-2-2020 έγγραφο του Διευθυντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

 2. Το αριθμ. πρωτ: 40/25-2-2020 έγγραφο της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Καλλιάνων.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

 1. Κατανέμει τα εξής ποσά:

 • Των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00)€ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών της σχολικής μονάδας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

 • Των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00)€ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών της σχολικής μονάδας του Δημοτικού Σχολείου Καλλιάνων.

 1. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2020 και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος

 2. Μπόκιας Βασίλειος

 3. Πάτσιου Ιωάννα

4. Βαφειαδάκης Αριστείδης

5. Καλφαντή Βασιλική

6. Ρουμελιώτη Βασιλική

7. Ζάρκος Ευάγγελος

8. Μπουζιάνη –Τσαντήλα Βασιλική

9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 11-3-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email