11/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                     ΑΔΑ:ΨΙ5ΧΟΚ3Ξ-81Ζ

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

 

Από το πρακτικό της 3/18-2-2020 τακτικής  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 11/2020

 

Θέμα: «Περί συγκροτήσεως επιτροπής για καταστροφή υλικού στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18 Φεβρουαρίου του έτους  2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ31/11-2-2020  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε  κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                              Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος          Γκούμας Σταμάτιος
 3. Μπόκιας Βασίλειος   Τσαμαντά Ελένη
 4. Πάτσιου Ιωάννα      Αθανασούλη Ελένη
 5. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 6. Καλφαντή Βασιλική
 7. Ρουμελιώτη Βασιλική
 8. Ζάρκος Ευάγγελος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

Επίσης  στη  συνεδρίαση     παραβρέθηκε     και  η  υπάλληλος  του  ∆ήµου  µας  Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούµενος το 4o θέµα  της  ηµερήσιας διάταξης  µε τίτλο «Περί συγκροτήσεως επιτροπής για καταστροφή υλικού στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» έθεσε υπόψη των µελών, ότι στις σχολικές µονάδες υπάρχουν υλικά τα οποία έχουν υποστεί φθορές ή έχουν καταστραφεί και δεν είναι δυνατόν ούτε να χρησιµοποιηθούν ούτε να εκποιηθούν. Τα υλικά αυτά δημιουργούν πρόβλημα στα σχολεία γιατί καλύπτουν χώρους που µπορούν να αξιοποιηθούν δηµιουργικά και στη συνέχεια έθεσε υπόψη των µελών

Όπως γνωρίζετε, στην  εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ 8440/2011«Καθορισµός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών», για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται ειδικώς στην παρούσα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.∆.Κ (Ν. 3463/2006).

Σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου199 του παραπάνω νόµου ορίζεται   ότι: «Αντικείµενα που δεν έχουν καµία αξία καταστρέφονται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, που  εκδίδεται  ύστερα  από  γνώµη επιτροπής,  η  οποία  αποτελείται  από  τρεις  συµβούλους που ορίζονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο και από τους οποίους ο ένας προέρχεται από τη µειοψηφία. Αν κατά την κρίση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου για τη διατύπωση της γνώµης της επιτροπής απαιτούνται τεχνικές γνώσεις, τις οποίες δεν διαθέτει, η επιτροπή συγκροτείται από δύο συµβούλους και έναν τεχνικό υπάλληλο του ∆ήµου ή της Κοινότητας. Αν δεν υπάρχει Δηµοτικός ή κοινοτικός τεχνικός υπάλληλος, το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο ορίζει ως τρίτο µέλος της επιτροπής τεχνικό υπάλληλο από την Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.∆.Κ.) ή αν δεν υπάρχει άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία.

Η παραπάνω διάταξη έχει αναλογική εφαρµογή και για τα Ν.Π.∆.∆. και κατ’ επέκταση για τις Σχολικές Επιτροπές .Επειδή η κινητή (όπως και η ακίνητη) περιουσία των Σχολείων ανήκει πλέον στους Οργανισµούς τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε απόφασή του εγκρίνει την καταστροφή του υλικού εάν δεν έχει καµία εµπορική αξία. Συνεπώς   σας καλώ να αποφασίσετε για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 199 παρ.6 του Ν.3463/2006.

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 199 παρ.6 του Ν.3463/2006 σχετικά µε την καταστροφή αντικειµένων
 • Τα άρθρα 240 και 243 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 τεύχος Α΄/8-6-2006)  Κύρωση τουΚώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
 • Την υπ’αριθ.8440/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών(ΦΕΚ318/25-2-2011) «Καθορισµός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει

 

Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει την συγκρότηση τριµελούς επιτροπής για την καταστροφή υλικού των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης   αποτελούμενη  από τα παρακάτω  τακτικά μέλη:

 

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Γκούμας Σταμάτιος
 3. Βασιλική Μπουζιάνη -Τσαντίλα

 

Η παραπάνω Επιτροπή,  σε συνεργασία µε τους ∆ιευθυντές  και Προϊστάµενους των σχολικών µονάδων της  Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του  ∆ήµου µας  θα  προβεί  στην  καταγραφή  του άχρηστου και µη επισκευάσιµου  υλικού και σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες είναι απαραίτητες, προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και µετά την ολοκλήρωση του έργου της, θα υποβάλλει στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής υλικού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµ. 11/2020  και υπογράφεται ως έπεται.

 

Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Μπόκιας Βασίλειος
 3. Πάτσιου Ιωάννα
 4. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5.     Καλφαντή Βασιλική
 6.                   Ρουμελιώτη Βασιλική
 7.     Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Κουτρέτσης   Σπυρίδων
 9.    Σαρχάνης  Κωνσταντίνος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  21-2-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

 

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email