11/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  26  –  05  –   2020

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:   11  /  2020

 

 

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ   «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου  για άρση και  επανεπιβολή  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης  στο Ο.Τ. 59 του Ρυμοτομικού σχεδίου  Κιάτου.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    26ην  Μαϊου   του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σώκου  Δημητρίου (Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και νυν  Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  3969/22-5-2020  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Δημήτριος  Σώκος     (Αντιπρόεδρος)                            1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος        (Πρόεδρος)

2.- Σταμάτιος   Γκούμας          (Μέλος)                                2.- Ιωάννης          Μυττάς                  (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος  (Μέλος)                                3.- Βασιλική Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

4.- Αντώνιος    Κατσιμπούλας (Μέλος)

 

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   2ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

      Χρέη  Προέδρου στην παρούσα συνεδρίαση θα εκτελέσει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σώκος Δημήτριος και νυν Αντιδήμαρχος,  λόγω απουσίας του Προέδρου της Επιτροπής κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου).

 

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 2ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου  για άρση και  επανεπιβολή  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης  στο Ο.Τ. 59 του Ρυμοτομικού σχεδίου  Κιάτου» ανέφερε τα  εξής:

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την από 18-05-2020   εισήγησή της σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης, σχετικά με τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 59 σε συμμόρφωση της 56/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και της  673/2017 Απόφασης ΣτΕ (Τμήμα Ε΄), με παράλληλη επανεπιβολή της  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στον προβλεπόμενο πεζόδρομο, εφόσον ο Δήμος Σικυωνίων έχει τη δυνατότητα άμεσης καταβολής της προσήκουσας αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του εν λόγω ακινήτου.

Με την  εισήγηση του προέδρου,   συμφωνεί  και το μέλος της  Επιτροπής κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, έναντι των μελών της Επιτροπής , α) Σ. Γκούμα  ο οποίος ψηφίζει παρόν και  β) Α. Κατσιμπούλα, ο οποίος λέγει ότι ο παρόν πεζόδρομος  βρίσκεται σε πλάτη με τα κτήρια και δεν διευκολύνει τους σκοπούς  ενός πεζοδρομίου.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την από 18-05-2020 εισήγηση   της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κ α τ ά        π λ ε ι ο ψ η φ ί α

 

(Μειοψηφούντων των κ. Σ. Γκούμα και Α. Κατσιμπούλα)

 

 

 

1.-Εγκρίνει την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 59 σε συμμόρφωση της 56/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και της  673/2017 Απόφασης ΣτΕ (Τμήμα Ε΄), με παράλληλη επανεπιβολή της  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στον προβλεπόμενο πεζόδρομο, εφόσον ο Δήμος Σικυωνίων έχει τη δυνατότητα άμεσης καταβολής της προσήκουσας αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του εν λόγω ακινήτου δεδομένου ότι με την εισήγηση του προέδρου συμφωνεί και το μέλος της Επιτροπής κ. Σκαρμούτσος  Νικόλαος, έναντι των μελών Σ. Γκούμα και Α. Κατσιμπούλα, οι οποίοι αντιτίθενται με την εισήγηση του προέδρου, όπως αναλυτικότερα αναφέρονται στην εισήγηση του προέδρου   και

 

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον αντιπρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σώκο  Δημήτριο, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     11 / 2020    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  26-05-2020

                                                  Ο    Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

 

 

 

                                                                         ΣΩΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email