11/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της     3  / 26-03-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης  11 / 2019

 

ΘΕΜΑ: 5Ο «Περί  εγκρίσεως των πρακτικών καταστροφής υλικού των Σχολείων του Γυμνασίου Κρυονερίου και

                    του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  26ην  Μαρτίου  του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη   και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 58/22-03-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                        1.- Α.  Λούτα

2.- Α.  Λεονάρδου              Μέλος                                            2.- Ν.  Σκαρμούτσος

3.- Β.  Kελλάρης                  «                                                  3.-  Γ.  Κουκουμέλης

4.- Δ.  Ασβεστόπουλος        «                                                  4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Α.  Βυτινιώτης                 «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

  —————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ     5ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  5ον θέμα

της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  εγκρίσεως των πρακτικών καταστροφής υλικού των Σχολείων του

Γυμνασίου Κρυονερίου και   του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

Η Διευθύντρια  του Γυμνασίου  Κρυονερίου, , κ. Βελέντζα Μαρία , μας υπέβαλε  το υπ’ αριθ. 3/28-5-2018 πρακτικό  της

τριμελούς επιτροπής καταστροφής υλικού,  που έχει καταγραφεί στο βιβλίο του Διευθυντή του Γυμνασίου Κρυονερίου στη

σελίδα -49- , όπου  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης,   για την καταστροφή  μη χρησιμοποιημένου

υλικού και πρέπει με απόφασή μας να το εγκρίνουμε  ή όχι .

 

 

Ακόμη ο Διευθυντής του 1ου Γενικού  Λυκείου Κιάτου κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος, μας υπέβαλε  με το υπ’ αριθ. 511/14-

11-2018 σχετικό   έγγραφό του,  το αριθ. 4/12-11-2018 πρωτόκολλο καταστροφής υλικού  του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου

όπου  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης,   για την καταστροφή  μη χρησιμοποιημένου υλικού και

πρέπει με απόφασή μας να το εγκρίνουμε  ή όχι .

 

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και  διάβασε το υπ’ αριθ 3/28-5-2018  πρακτικό της Διευθύντριας  του   Γυμνασίου  Κρυονερίου και το υπ’ αριθ. 4/12-11-2018 πρακτικό του Διευθυντή του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

1.-  Ε γ κ ρ ί ν ε ι    το   υπ’ αριθ. 3ον  /28-5-2018  πρακτικό   της τριμελούς  επιτροπής καταστροφής υλικού , σελίδα -49-  βιβλίο πράξεων  της   Διευθύντριας   του   Γυμνασίου  Κρυονερίου καθώς  και το  αριθ. 4/12-11-2018 πρωτόκολλο  καταστροφής υλικού   του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου,  όπως ακριβώς  αναγράφονται  και  αποτελούν  αναπόσπαστα τμήματα   της παρούσας απόφασης .

 

2.-    Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,   όπως  διαβιβάσει την εν λόγω απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων για την έγκριση ή μη.

 

 

                            Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    11  / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

1.- Λεονάρδου           Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                              2.- Βυτινιώτης            Αλέξιος

3.- Κελλάρης              Βασίλειος

4.- Ασβεστόπουλος   Δημήτριος

                                           

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 

Κιάτο  27-03-2019

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email