11/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2 / 24-03-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   11 / 2017

                                  

ΘΕΜΑ: 1Ο «Περί συζητήσεως   της αιτήσεως του κ. Δομετίου Γεωργίου – Άννη, για παραχώρηση του  

                 κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στις 08-04-2017»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24ην Μαρτίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 32/20-03-2017   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -6 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Α. Βυτινιώτης

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                          2.- Δ. Ασβεστόπουλος

3.- Ο. Πανδής                     «                                                3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

4.- Γ.   Κουκουμέλης           «                                                

5.- Ν. Σκαρμούτσος             «    

6.- Β. Kελλάρης                   «                                                  

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ  1ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συζητήσεως   της αιτήσεως του κ. Δομετίου Γεωργίου – Άννη, για παραχώρηση του   κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στις 08-04-2017» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο κ. Δομετίου Γεώργιος – Άννης    μας υπέβαλε την από 20-2-2017 αίτησή του και μας ζητεί να του παραχωρήσουμε το χώρο του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ον Γυμνάσιο Κιάτου, στις 08-04-2017 και ώρες από 10: 00 π. μ. έως21: 00 μ.μ. προκειμένου να προωθηθεί το άθλημα Muaythai.

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, με το υπ’ αριθ. 14/03-03-2017   έγγραφό μας, υποβάλαμε το αίτημα του κ. Δομετίου   Γεωργίου – Άννη  στην Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου και της ζητήσαμε να γνωμοδοτήσει σχετικά, προκειμένου στη συνέχεια η Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει για την παραχώρηση ή όχι του εν λόγω χώρου.

   Σε απάντηση ωστόσο του υπ΄ αριθ. 14/03-03-2017   σχετικού εγγράφου μας, από τον Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου που είχαμε με το υπ’ αριθ. 145/06-03-2017 έγγραφό της , συναινεί στην παραχώρηση του   κλειστού Γυμναστηρίου στον κ. Δομετίου Γεώργιο-Άννη, προκειμένου   στις 08-04-2017 και ώρες από 10: 00 π. μ. έως 21: 00 μ. μ.    να προωθηθεί το άθλημα Muaythai.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε όλα τα σχετικά έγγραφα του φακέλου καθώς και την ανάγκη παραχώρησης του εν λόγω κλειστού γυμναστηρίου.

                                                            Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει  την παραχώρηση της χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στον κ. Δομετίου Γεώργιο – Άννη, προκειμένου   στις 08-04-2017 και ώρες από 10: 00 π. μ. έως 21: 00 μ .μ.    να προωθηθεί το άθλημα Muaythai.

     Σημειώνεται ότι κατά την χρησιμοποίηση του εν λόγω χώρου, δεν θα επηρεάζεται καθ’ όλου η λειτουργία του σχολείου, με την προϋπόθεση τήρησης της   υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998.

               Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    11 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 27-03-2017

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email