11η/2023 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 27/ΜΑΡΤΙΟΥ/2023

11η/2023

τακτική συνεδρίαση

Παρασκευή  31.3.2023

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής
1) Δομετίου Β. 2) Ζάρκο Δ. 3) Ζαχαρόπουλο Ν. 4) Μαστοράκη  Δ. 5) Μυττάς Ι. 6) Σωτηρόπουλο Ι.
v  τους προέδρους των κοινοτήτων

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Παρασκευή 31η Μαρτίου 2023 και ώρα 11.00’πμ για τη συμμετοχή σας, σε τακτική συνεδρίαση τις Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Καθορισμός όρων διακήρυξης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)»
2. Τροποποίηση π/υ οικονομικού  έτους 2023,  μετά το με αρ. πρωτ. 14070/22-02-2023 έγγραφο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
3. Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ οικονομικού  έτους 2023,  για την ολοκληρωση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)»
4. Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών: «Εργασίες κλαδέματος ή κοπής ψηλών δένδρων, για τις οποίες δεν επαρκούν οι δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ »
5. Εξωδικαστικός συμβιβασμός ή μη με ΜΠΕΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ κατόπιν γνωμοδότησης. (62/2023 Γεωργ.)
6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. μελέτης 1/2023 «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των ΝΠ του, για το έτος 2023»
7. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
8. Εξειδίκευση Πίστωσης (4.500,00€) σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6733.002 «Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρων»
9. Ορισμός -δικηγόρων- για διενέργεια έρευνας στο Υποθηκοφυλακείο Σικυώνος, σχετικά με ιδιωτικά ακαθάριστα οικόπεδα εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Σικυωνίων.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email