109/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 15ης/5.7.2022 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης)συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:   109/2022

Περίληψη: Έγκριση  της 20/2019 απόφαση της Κοινότητας Πασίου περί «Πεζοδρόμηση οδού Πασίου».

 

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η  του μηνός Ιουλίου έτους 2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.9836/1-7-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Μυττάς Ιωάννης    4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σώκος Δημήτριος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Σαρχάνης Κων/νος 11. Λέγγας Μάρκος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Μπακόλιας Παναγιώτης  15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Μαστοράκης Δημήτριος 19. Παπαβασιλείου Νικόλαος 20. Χουσελάς  Ευάγγελος
21. Νανοπουλος Βασιλειος      
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος 

 

3. Κατσιμπούλας Αντώνιος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Τσολάκος Γεωργιος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                          
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
4. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 5. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)  
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.    

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

5ο Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

  Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση  της 20/2019 απόφαση της Κοινότητας Πασίου περί «Πεζοδρόμηση οδού Πασίου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 20/2019 απόφαση του συμβουλίου της Κοινότητας Πασίου η οποία έχει ως ακολούθως :

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 7/10-10-2019 συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Πασίου.

Στο Πάσιο και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα στις δέκα (10) του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄, συνεδρίασε το συμβούλιο Πασίου, μετά από πρόσκληση του προέδρου του, που δόθηκε εμπρόθεσμα σε καθέναν από τους συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τέσσερα  μέλη ενώ ένα μέλος ήταν απών.

                Παρόντες                                                                       Απόντες

Παναγιώτης Ραφτόπουλος (Πρόεδρος)                         Δημήτριος Φίλης (Μέλος)

Ιωάννης Κασκαούτης (Μέλος)

Δημήτριος Κελλάρης (Μέλος)

Ιωάννης Ραυτόπουλος (Μέλος)

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Βασίλειος Κουτσουμπός.

         Αριθμός Απόφασης :    20/2019

 

Θέμα 13ο : Πεζοδρόμηση στη στροφή από ΧΑΣΟΥΡΑ μέχρι ΠΑΠΠΑ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε το συμβούλιο για την αναγκαιότητα πεζοδρόμησης στην οδό Πασίου και συγκεκριμένα  στη στροφή οικία Χασούρα και στην απέναντι πλευρά στη στροφή οικία Πάππα εως οικία Γεννάτου, (όπως αυτό εμφανίζετε  στην φωτογραφία GOOGLE που επισυνάπτεται) λόγω του ότι η συχνή διέλευση των οχημάτων και από άλλες κοινότητες όπως Μεγ. Βάλτος, Μικρός Βάλτος κ.λ.π., με κατεύθυνση από και προς το Κιάτο, καθιστούν επικίνδυνη την πορεία των μικρών μαθητών προς το σχολείο αλλά και των κατοίκων γενικότερα διότι περπατούν στο δρόμο ενώ η ορατότητα των οχημάτων είναι περιορισμένη.

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την πρόταση του προέδρου

 

αποφασίζει    ο μ ό φ ω ν α

 

Προτείνει προς το Δήμο, την πεζοδρόμηση στην οδό Πασίου στη στροφή οικία Χασούρα και στην απέναντι πλευρά στη στροφή οικία Πάππα εως οικία Γεννάτου, σύμφωνα με το σκεπτικό και τις υποδείξεις του Προέδρου του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2019

Το Πρακτικό αυτό μετά τη σύνταξή του υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

Πάσιο  10-10-2019

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΣΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα  

 

1.Διαπιστώνει την αναγκαιότητα, πεζοδρόμησης  της οδού Πασίου  (από στροφή οικίας Χασούρου και  στην απέναντι πλευρά  στροφή οικίας Πάππα έως οικία Γεννάτου), λόγω της μεγάλης κίνησης των διερχόμενων οχημάτων από τις Κοινότητες Μεγάλου Βάλτου, Μικρού Βάλτου κ.λ.π. , με ορατότητα περιορισμένη καθιστούν επικίνδυνη την διέλευση των μικρών μαθητών προς και από το Δημοτικό Σχολείο αλλά και των κατοίκων γενικότερα .

  1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για τις δικές της  ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 109 /2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5.07.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email