109/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

10/13.05.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

διά περιφοράς

   
 Αρ. Απόφασης

109/2020

  Θέμα: Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπησης Δήμου Σικυωνίων ενώπιον Δ/κού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο αγωγής ΣΤΑΘΑΚΟΛΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Τετάρτη 13η Μαΐου 2020 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή                             συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή                                    του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3504/08.05.2020 έγγραφη πρόσκληση, που εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87)                    & ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού   Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 42/Α’/25-2-2020). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών                                    συμμετείχαν και τα  -7- ήτοι,

Συμμετέχοντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι.
4. Μυττάς Ιωάννης 5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Λέγγας Μάρκος 7. Ρουμπέκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

7ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπησης Δήμου Σικυωνίων ενώπιον Δ/κού Πρωτοδικείου Κορίνθου

κατά τη δικάσιμο αγωγής ΣΤΑΘΑΚΟΛΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την ανάγκη ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων κατόπιν της ΚΛ365/14.02.2020 κλήσης, ενώπιον του Μονομελούς Δ/κού Πρωτοδικείου Κορίνθου στις 30.04.2020 κατά τη συζήτηση της ΑΓ367/11.11.2019 αγωγής (αποζημίωση-αδικαιολόγητου πλουτισμού) του ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με την οποία ζητά  από τους εναγόμενους να του καταβάλλουν ποσό αποζημίωσης 4.001,20€ .

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την αρ. ΑΓ367/11.11.2019 αγωγή ,
  • την ΚΛ365/14.02.2020 κλήση,
  • την 230/3373/04.05.2020 (9ΛΗΙΩ1Θ-ΗΙ5) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει τη δικηγόρο  Τάσση Βασιλική, προκειμένου να παρασταθεί στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων, κατόπιν της ΚΛ365/14.02.2020 κλήσης, ενώπιον του Μονομελούς Δ/κού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά τη συζήτηση της ΑΓ367/11.11.2019 αγωγής  (αποζημίωση-αδικαιολόγητου πλουτισμού) του ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, η οποία πρόκειται να συζητηθεί την  Πέμπτη  30 Απριλίου 2020  αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης.

 

Β. Η δαπάνη ανέρχεται σε 184,76 και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.005 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

 

Γ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 109/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.05.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email