109/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/02.04.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 109/2019

Περίληψη : Έγκριση Πρακτικών Καταστροφής υλικού των Σχολικών μονάδων,  Γυμνασίου Κρυονερίου και 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου.  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 2η Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3686/28.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Φιακάς Παναγιώτης
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.  Γεώργας Χρήστος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Aλεξόπουλος Βασίλειος
17. Ζάρκος Δημήτριος 18. Ραυτόπουλος Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Λαλιώτης Γεώργιος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4.Μπακόλιας Παναγιώτης
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7.Κελλάρης Βασίλειος 8.Σπανός Κωνσταντίνος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1.Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 1.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3.Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)
4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 2.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
16 Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 19 ο

Στο 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση Πρακτικών Καταστροφής υλικού των Σχολικών μονάδων,  Γυμνασίου Κρυονερίου και 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την αριθ. 11/2019 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/Θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

  • Α Π Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της     3  / 26-03-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης  11 / 2019

 

ΘΕΜΑ: 5Ο «Περί  εγκρίσεως των πρακτικών καταστροφής υλικού των Σχολείων του Γυμνασίου Κρυονερίου και

                    του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου.»

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  26ην  Μαρτίου  του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη   και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 58/22-03-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                        1.- Α.  Λούτα

2.- Α.  Λεονάρδου              Μέλος                                            2.- Ν.  Σκαρμούτσος

3.- Β.  Kελλάρης                  «                                                  3.-  Γ.  Κουκουμέλης

4.- Δ.  Ασβεστόπουλος        «                                                  4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Α.  Βυτινιώτης                 «

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

ΘΕΜΑ     5ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  5ον θέμα

της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  εγκρίσεως των πρακτικών καταστροφής υλικού των Σχολείων του

Γυμνασίου Κρυονερίου και   του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η Διευθύντρια  του Γυμνασίου  Κρυονερίου, , κ. Βελέντζα Μαρία , μας υπέβαλε  το υπ’ αριθ. 3/28-5-2018 πρακτικό  της

τριμελούς επιτροπής καταστροφής υλικού,  που έχει καταγραφεί στο βιβλίο του Διευθυντή του Γυμνασίου Κρυονερίου στη

σελίδα -49- , όπου  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης,   για την καταστροφή  μη χρησιμοποιημένου

υλικού και πρέπει με απόφασή μας να το εγκρίνουμε  ή όχι .

 

Ακόμη ο Διευθυντής του 1ου Γενικού  Λυκείου Κιάτου κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος, μας υπέβαλε  με το υπ’ αριθ. 511/14-

11-2018 σχετικό   έγγραφό του,  το αριθ. 4/12-11-2018 πρωτόκολλο καταστροφής υλικού  του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου

όπου  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης,   για την καταστροφή  μη χρησιμοποιημένου υλικού και

πρέπει με απόφασή μας να το εγκρίνουμε  ή όχι .

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και  διάβασε το υπ’ αριθ 3/28-5-2018  πρακτικό της Διευθύντριας  του   Γυμνασίου  Κρυονερίου και το υπ’ αριθ. 4/12-11-2018 πρακτικό του Διευθυντή του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

1.-  Ε γ κ ρ ί ν ε ι    το   υπ’ αριθ. 3ον  /28-5-2018  πρακτικό   της τριμελούς  επιτροπής καταστροφής υλικού , σελίδα -49-  βιβλίο πράξεων  της   Διευθύντριας   του   Γυμνασίου  Κρυονερίου καθώς  και το  αριθ. 4/12-11-2018 πρωτόκολλο  καταστροφής υλικού   του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου,  όπως ακριβώς  αναγράφονται  και  αποτελούν  αναπόσπαστα τμήματα   της παρούσας απόφασης .

 

2.-    Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,   όπως  διαβιβάσει την εν λόγω απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων για την έγκριση ή μη.

 

                            Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    11  / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο  27-03-2019

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το αριθ. 3/28-5-2018 πρακτικό επιτροπής του Γυμνασίου Κρυονερίου
  • το αριθ.4/12-11-2018 πρακτικό επιτροπής του 1ου Γεν. Λυκείου Κιάτου
  • την αριθ. 11/2019 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/Θμιας εκπαίδευσης  -και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

   Εγκρίνει,ως έχει την αριθ.11/2019 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/Θμιας εκπαίδευσης περί, «Εγκρίσεως των πρακτικών καταστροφής υλικού των Σχολείων του Γυμνασίου Κρυονερίου και   του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου», όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 109/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 02/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email