108/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/10-6-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  108/2020

Περίληψη:  Επί του από 10-6-2020 αιτήματος της κ. Παρρά Παναγιώτας περί: «Αποκατάστασης ηλεκτροδότησης του χώρου της χερσαίας ζώνης λιμένα» . 

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η  Ιουνίου  του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη  ώρα  έναρξης 20:00’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 4418/5-6-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  22 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Φιακάς Παναγιώτης 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Aλεξόπουλος Βασίλειος
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Λέγγας Μάρκος 11. Συριάνος Κων/νος 12.Γαλάνης Βασίλειος
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Μαστοράκης Δημήτριος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Μπακόλιας Παναγιώτης 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Χουσελάς  Ευάγγελος 22.Νανόπουλος Βασίλειος    
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
4. Σώκος Δημήτριος 5. Ρουμπέκας Γεώργιος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

4. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 23. Σκούπας Α. (Μποζικών)
24. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 25. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
28. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 29. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 30. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου). 31.Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
32. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 33. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
       

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των

πρακτικών.

Θέμα  Α΄  (πρό ημερήσιας διάταξης)   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως,  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών (θερινή περίοδος)  το Α’ προ ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο: «Επί του από 10-6-2020 αιτήματος της κ. Παρρά Παναγιώτας περί: «Αποκατάστασης ηλεκτροδότησης του χώρου της χερσαίας ζώνης λιμένα» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το έκτακτο και κατεπείγον του εν λόγω θέματος.

       Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  παρ. 7 του  Ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αριθ. πρωτ. 4578/10-6-2020 αίτημα ,   απόσπασμα του οποίου  ακολουθεί:

 

«……….από το έτος 1995 μισθώνω από τον Δήμο Σικυωνίων το ισόγειο κατάστημα του κτιρίου του Δημαρχείου στο οποίο λειτουργώ την επιχείρησή μου (μαζικής εστίασης).  Κατ΄ έτος  μου παραχωρείται έναντι χρηματικού ανταλλάγματος από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ιδ. Δικαίωμα χρήσης χώρου,   έναντι του καταστήματός μου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. ……. Η ηλεκτροδότηση του χώρου από το 1995 και μέχρι πρόσφατα  γίνονταν από παροχή ηλεκτρικού ρεύματος επ΄ ονόματι  του Δήμου Σικυωνίων χωρίς να έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα.           

Η δε ηλεκτροδότηση αυτή δεν είναι μόνο προς όφελος της επιχείρησης μου,  αλλά και τον διερχόμενων από το χώρω αυτό δημοτών. Εξ αφορμής εκτέλεσης εργασιών στο πεζοδρόμιο διεκόπη η παροχή της ηλεκτροδότησης όλου του χώρου και αυτού για τον οποίο μου έχει παραχωρηθεί ιδ. δικαίωμα χρήσης , κατά την ολοκλήρωση των εργασιών επανασυνδέθηκε το ρεύμα στους λοιπούς χώρους της χερσαίας ζώνης λιμένος, δεν επανασυνδέθηκε στον χώρο στο οποίο αναπτύσσω τραπεζοκαθίσματα με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η λειτουργία της επιχείρησης  μου και με την αιτιολογία ότι παρανόμως χρησιμοποιώ το ρεύμα που πληρώνει ο Δήμος . …………      

Μετά τα παραπάνω διαμαρτύρομαι  για την ως άνω ενέργεια σας και :

Ζητώ,  να τεθεί ως θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο,  

Ζητώ,  με τίνος εντολή και με ποια απόφαση ενεργήσατε ως ανωτέρω,

Ζητώ,  όπως επανέλθει – αποκατασταθεί άμεσα η ηλεκτροδότηση του χώρου για τον οποίο μου έχει παραχωρηθεί  

Ιδ. δικαιώματος χρήσης έχοντας μάλιστα καταβάλει εμπρόθεσμα το καθορισθέν οικονομικό αντάλλαγμα .

Ζητώ,  όπως λάβετε άμεσα απόφαση για την αξιοποίηση , συντήρηση και ανάδειξη του χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος που βρίσκεται έναντι του καταστήματος μου το οποίο τα τελευταία έτη έχετε εγκαταλείψει παντελώς με αποτέλεσμα να παρουσιάζει απαράδεκτη εικόνα για τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης μας.

Άλλως σε περίπτωση αρνήσεως σας Δηλώνω ότι προτίθεμαι να προσφ’υγω στα αρμόδια δικαστήρια για την προάσπιση παντός νομίμου δικαιώματος μου.

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • το με αριθ. πρωτ. 4578/10-6-2020 αίτημα της κ. Παρρά Παναγιώτας , – και  
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Α. Αποδέχεται, το  έκτακτο & κατεπείγον του ανωτέρω θέματος σύμφωνα  με τις διατάξεις της              του άρθρου 74  παρ. 7  του   Ν.555 / 2018.

 

Β.   Συγκροτεί , τριμελής (3) Επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ.

  • Αλεξόπουλο Βασίλειο, Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.
  • Παπαγεωργίου Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο – και
  • Μαθιόπουλο Μιχαήλ, υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ΤΕ- 4 Η/Μ .

Έργο  της επιτροπής  θα είναι η εξέταση του με αριθ. πρωτ. 4578/10-6-2020 αιτήματος της  κ. Παρρά

Παναγιώτας  το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

  

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 108/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10.06.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email