108/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8ης/27.03.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 108/2018

Περίληψη :

Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο Πρόγραμμα «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου

2018-2019.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 27η Μαρτίου 2018 και ώρα 20:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3063/23.03.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2 Μαυραγάνη Κυριακή 3. Μυττάς Ιωάννης       4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. . Μπούρης Ευάγγελος
13.Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.     14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης 16. Γεώργας Χρήστος
17. Κελλάρης Βασίλειος 18. Ραυτόπουλος Γεώργιος 19 Ρουμπέκας Γεώργιος 20. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. .Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Χρυσικός   Παύλος   3. Πανάγου Αθανάσιος 4. Λαλιώτης Γεώργιος  
5. Καρακούσης Ευάγγελος 6. .Ζάρκος Δημήτριος 7. Σπανός Κωνσταντίνος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
Απόντες: 1. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16.Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 17.Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 18. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 19. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
20. Κοτσίρης Β. (Στενού 21. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)    
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική, προσήλθε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος ΗΔ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Σαρχάνης Κωνσταντίνος, αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 6ου θέματος της ΗΔ

Μπακόλιας Παναγιώτης, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος της ΗΔ

           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 22o

Στο 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2017-2018, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Το με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/98557/4837/422/146/7-3-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (επισυνάπτεται),

Β. Το από 22.03.2018 Υπερεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου μας, το οποίο έχει ως εξής:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                         Κιάτο 22 Μαρτίου 2018

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                      Αρ. Πρωτ. : ΔΥ

Τμήμα Κοιν. Προστασίας,                                                                                      

Παιδείας & Πολιτισμού                                            

                                                                                   ΠΡΟΣ: 1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                 2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. 3.Τμ. Δημοτικής Κατάστασης

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Αποστολή αιτημάτων Ο.Τ.Α. για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γΟ.) περιόδου 2018-2019.

 

Σχετ.:     1. Το από 7/3/2018 (ΑΔΑ: 6ΝΩΚ4653Π4-9ΟΨ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας

                   Αθλητισμού. (επισυνάπτεται)

2. Η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891/7-6-2016

     Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου

     Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» ΦΕΚ 1774/τΒ΄/17-6-2016

               3. Η αριθ. 85/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Με το παραπάνω (1) σχετικό έγγραφο του Τμήματος Σχεδιασμού, Παρακολούθησης & Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καλούνται οι Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και τα ΝΠ αυτών, εφόσον επιθυμούν να υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2018-2019, να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) που θα απασχοληθούν στα προγράμματα αυτά, έως την 13-4-2018.

Προκειμένου να αξιολογηθούν και να εγκριθούν τα αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από:

 1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που θα αφορά το αίτημα πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, στην οποία θα πρέπει να βεβαιώνεται ρητά ότι το σύνολο (100%) της δαπάνης για τη μισθοδοσία τους θα καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που θα καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της ΓΓΑ έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου ΚΑΕ (άρθρο 29 του Ν. 4151/29.04.2013) και στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων και θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού.
 2. 2.Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας ότι για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής οι οποίοι θα προσληφθούν για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2017-18 έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει μετά την 31η/12/2017. Καθώς και ότι η δαπάνη μισθοδοσίας θα καλύπτεται από την είσπραξη εσόδων από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της ΓΓΑ (φόρμα 1) .
 3. Σχέδιο υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2018-2019, όπου αποτυπώνεται ο συνολικός προγραμματισμός υλοποίησης των προγραμμάτων.
 4. Δικαιολογητικά πιστοποίησης Φορέα και ορισμός υπεύθυνου επικοινωνίας.
 5. Προτάσεις Υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2018-2019.

Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο γα τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η Αν. Προϊσταμένη Τμ. Κοιν.                                                                              Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Προστ, Παιδείας & Πολιτισμού,                                                                         Διοικητικών Υπηρεσιών

       Γεωργία Γκαβάγια                                                                                        Θεόδωρος Ασημακόπουλος

         ΠΕ1 Διοικητικού                                                                                                    ΠΕ1 Διοικητικού

Β. την από 27/03/2018βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων, η οποία έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Κιάτο 28   Μαρτίου 2018                                      

ΝΟΜΟΣ       ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                 Αρίθμ. Πρωτ.: Δ.Υ.

ΔΗΜΟΣ     ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                      

Δ/νση: Οικονομικών                                                      

Τμήμα   :   Λογιστηρίου

Ταχ. Δ/νση : Γ. Γεννηματά 2

Ταχ. Κώδικας : 202 00 ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες : Ι. Γιαννούλας

Τηλέφωνο : 2742-3-60142

FAX : 2742 -3- 60140  

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής ορισμένου χρόνου των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους»

         Βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής ο οποίος θα προσληφθεί για την υλοποίηση του Προγράμματος «Άθληση για Όλους» περιόδου 2018-2019, έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 οι σχετικές πιστώσεις:

         α) στον 02.15.6041.003 με τίτλο «Αμοιβή γυμναστή για υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης για όλους της περιόδου 2018-2019» ποσό 3.000,00

         β) στον Κ.Α. 02.15.6054.005 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ γυμναστή για υλοποίηση του Προγράμματος άθλησης για όλους της περιόδου 2018-2019» ποσό 1.000,00 €.

         Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους (2019), σε περίπτωση που οι συμβάσεις συνεχιστούν μετά την 31η-12-2018.

         Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 και του άρθρου 29 του ν.4151/29.04.2013 βεβαιώνεται ρητά ότι η δαπάνη μισθοδοσίας σε βάρος του προϋπολογισμού του φορέα συνολικού ύψους 4.000,00 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από την είσπραξη εσόδων από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών.

         Η απασχόληση των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατά τα ανωτέρω δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη.-

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 •    την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • Την αριθ. 442/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
 • το με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/98557/4837/422/146/7-3-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
 • το από 22.03.2018 Υπερεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
 • την από 27/03/2018βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,
 • τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων Κ.Α. 02.15.6041.003 &

       Κ.Α. 02.15.6054.005 οικονομικού έτους 2018 ,

 •  τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νανόπουλου Βασιλείου

 1. 1.Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την υποβολή αιτήματος – πρότασης προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική

Γραμματεία Αθλητισμού, Διεύθυνση Άθληση για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης & Διεθνών Σχέσεων, για την ένταξη του Δήμου μας στο πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2018-2019.

 1. 2.Ε γ κ ρ ί ν ε ι,τον προγραμματισμό πρόσληψης ενός (1) ατόμου Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής. Σύμφωνα με

τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 & του άρθρου 29 του νόμου Ν.4151/2013, η μισθοδοσία του θα καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ή από την είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της Γ.Γ.Α. έως το ποσό των προβλεπόμενων ΚΑΕ. Η εν λόγω πρόσληψη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6041.003 «Αμοιβή γυμναστή για υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης για όλους της περιόδου 2017-2018» με το ποσό των 3.000,00€ και Κ.Α. 02.15.6054.005 «Εργοδοτική  εισφορά υπέρ ΙΚΑ γυμναστή για υλοποίηση του Προγράμματος άθλησης για όλους της περιόδου 2017-2018» με το ποσό των 1.000,00 €, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του σκέλους των εξόδων του Δήμου, ενώ για το έτος 2019 θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις, σε περίπτωση που οι συμβάσεις συνεχιστούν μετά την 31/12/2018 .

 1. 3.Κ α θ ο ρ ί ζ ε ι, ως αντίτιμο το ποσό των 10,00 € / μήνα με την μορφή διδάκτρων που θα καταβάλλουν οι

ωφελούμενοι από το εν λόγω πρόγραμμα, από το οποίο θα καλυφθεί η δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού.

 1. 4.Ο ρ ί ζ ε ι, ως Υπεύθυνο του προγράμματος τον Δημοτικό Σύμβουλο τον κ. Ζάρκο Δημήτριο, για θέματα σχεδιασμού και Επιστημονικά Υπεύθυνη την τακτική Υπάλληλο κ. Όλγα Σπηλιώτη, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, και ως Διοικητικά Υπεύθυνη την Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου μας, κ. Γεωργία Γκαβάγια, υπάλληλο ΠΕ1 Διοικητικού, η οποία θα επιμεληθεί και τη σύνταξη του σχετικού φακέλου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 108/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 27.03.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email