107/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 15ης/5.7.2022 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης)συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:   107/2022

Περίληψη: Επί του αριθ.  2/4-5-2022 Πρακτικού  του Αρδευτικού Συλλόγου Περιφέρειας Μεγ. Βάλτου και της αριθ. 1/2022  απόφασης της κοινότητας Μεγάλου Βάλτου με θέμα:  «Διαχείριση Υδάτων».

 

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η  του μηνός Ιουλίου έτους 2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.9836/1-7-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Μυττάς Ιωάννης    4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σώκος Δημήτριος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Σαρχάνης Κων/νος 11. Λέγγας Μάρκος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Μπακόλιας Παναγιώτης  15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Μαστοράκης Δημήτριος 19. Παπαβασιλείου Νικόλαος 20. Χουσελάς  Ευάγγελος
21. Νανοπουλος Βασιλειος      
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος 

 

3. Κατσιμπούλας Αντώνιος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Τσολάκος Γεωργιος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                          
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
4. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 5. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)  
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.    

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

3ο Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί του αριθ.  2/4-5-2022 Πρακτικού  του Αρδευτικού Συλλόγου Περιφέρειας Μεγ. Βάλτου και της αριθ. 1/2022  απόφασης της κοινότητας Μεγάλου Βάλτου με θέμα:  «Διαχείριση Υδάτων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

1.     Το  αριθ. 2/4-5-2022 Πρακτικό του Αρδευτικού Συλλόγου Μεγ. Βάλτου με το οποίο αποφασίζει ομόφωνα την δωρεάν παραχώρηση των πηγών «ΣΙΕ» και των γεωτρήσεων «ΣΤΡΑΒΟΥ- ΑΛΩΝΙ,  ΓΚΟΥΡΙΖΙ (2 γεωτρήσεις),  ΣΚΙΜΠΙ και  ΝΤΙΜΙΝΙ » στο Δήμο Σικυωνίων .

 

2.  Την αριθ. 1/2022 απόφαση του συμβουλίου της Κοινότητας Μεγάλου Βάλτου η οποία έχει ως ακολούθως :

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της αριθμ. 1 / 21-6-2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Μεγάλου Βάλτου.

 

Αριθ. Απόφασης :  1 / 21-6-2022

 

     ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

 

Στο Μεγάλο Βάλτο και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα 21 Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00, συνήλθε υπό την προεδρία του κου ΣΤΑΘΗ Σωτηρίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το συμβούλιο της κοινότητας ύστερα από την  πρόσκληση του Προέδρου,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4555 / 2018 (ΦΕΚ 133 Α’).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισμένος για την τήρηση των πρακτικών υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Στούκας Νικόλαος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών παραβρέθηκαν 4 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΣΤΑΘΗΣ Σωτήριος (Πρόεδρος)                                                                                                                                                         

2. ΚΟΥΦΟΣ Δημήτριος Νικόλαος                                   1. ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗΣ Χρήστος                  

3. ΜΠΟΥΚΗΣ Παρασκευάς

4. ΖΑΡΡΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος του θέματος ανέφερε στο σώμα πως η κοινότητα Μεγάλου Βάλτου παρακαλεί το Δήμο Σικυωνίων , όπως προσκομίσει βεβαίωση που να αναφέρει πως ο Δήμος Σικυωνίων επιθυμεί να παραχωρήσει την διαχείριση των έργων άρδευσης στην περιοχή του Μεγάλου Βάλτου στον υπό ίδρυση ΤΟΕΒ.

Η βεβαίωση θα προσκομιστεί στην διεύθυνση ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  Π.Ε.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ως δικαιολογητικό για την έγκριση ίδρυσης ΤΟΕΒ στην περιοχή.

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για ότι επιπλέον χρειαστείτε.

Σας ευχαριστούμε.

 

Το σώμα αφού έλαβε υπ’όψιν του τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

Να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να λάβει η κοινότητα Μεγάλου Βάλτου βεβαίωση  που να αναφέρει πως ο Δήμος Σικυωνίων επιθυμεί να παραχωρήσει την διαχείριση των έργων άρδευσης στην περιοχή του Μεγάλου Βάλτου στον υπό ίδρυση ΤΟΕΒ.

Η βεβαίωση θα προσκομιστεί στην διεύθυνση ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  Π.Ε.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ως δικαιολογητικό για την έγκριση ίδρυσης ΤΟΕΒ στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος                   Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της

κοινότητας Μεγάλου Βάλτου

ΣΤΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

 

Στο σημείο αυτό ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.  Μάρκος  Λέγγας εξέφρασε τις αντιρρήσεις του,  ως προς την παραχώρηση της διαχείρισης των έργων άρδευσης της περιοχής Μεγ. Βάλτου, στον υπό ίδρυση ΤΟΕΒ για τον οποίο δεν έχουν κατατεθεί στοιχεία όπως,  καταστατικό , μέλη που το αποτελούν,  σχετική έγκριση του από τις  Αρμόδιες  Αρχές,  καθώς και ο Αρδευτικός Σύλλογος Περιφέρειας Μεγ. Βάλτου, από ποιο νομικό καθεστώς διέπεται που  έχει στην κατοχή και νομή του τις πηγές «ΣΙΕ» και τις Κοινοτικές γεωτρήσεις,  ώστε νομικά κατοχυρωμένος να μπορεί να τις παραχωρεί στον Δήμο Σικυωνίων.

Ακολούθως κατέθεσε σχετικό έγγραφο τεκμηρίωσης της αρνητικής  ψήφου  του εν λόγω θέματος,  το οποίο και  επισυνάπτετε στην παρούσα .

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά  Πλειοψηφία   

Μειοψηφούντων  των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. : Μ. Λέγγα , Νικ. Ζαχαρόπουλου, Κ. Συριάνου και  Σ. Γκούμα .

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Β. Νανόπουλος έδωσε λευκή ψήφο .   

 

 

1.Αποδέχεται,την δωρεάν παραχώρηση των πηγών «ΣΙΕ» και των γεωτρήσεων «ΣΤΡΑΒΟΥ- ΑΛΩΝΙ,  ΓΚΟΥΡΙΖΙ (2 γεωτρήσεις),  ΣΚΙΜΠΙ και – ΝΤΙΜΙΝΙ» στον Δήμο Σικυωνίων,  σύμφωνα με το αριθ. 2/4-5-2022 Πρακτικό του Αρδευτικού Συλλόγου  Περιφέρειας Μεγ. Βάλτου,  το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

 

  1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την παραχώρηση διαχείρισης των έργων άρδευσης της περιοχής Μεγάλου Βάλτου  όπως,  πηγές «ΣΙΕ» και των γεωτρήσεων «ΣΤΡΑΒΟΥ- ΑΛΩΝΙ,  ΓΚΟΥΡΙΖΙ (2 γεωτρήσεις),  ΣΚΙΜΠΙ και  ΝΤΙΜΙΝΙ »  στον υπό ίδρυση ΤΟΕΒ.

 

  1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην Κοινότητα Μεγάλου Βάλτου, στον  Αρδευτικό Σύλλογο   Περιφέρειας Μεγ. Βάλτου και στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 107 /2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5.07.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email