107/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 10ης/28-06-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( με τηλεδιάσκεψη)

Αρ. Απόφασης:  107/2021

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου ευρισκόμενου στην συμβολής των οδών Εθν. Αντίστασης αριθ. 20 και Μετ. Σωτήρος  στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου .

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η  του μηνός Ιουνίου  έτους 2021 ημέρα Δευτέρα    και ώρα 20:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   (με Τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 6392/24-6-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020),  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  16 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3 Ζάρκος Δημήτριος  4. Δομετίου Βασίλειος
5 Τσιόγκας Νικόλαος                         6. Θελερίτης Γεώργιος  7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Σαρχάνης Κων/νος 10. Λέγγας Μάρκος 11. Συριάνος Κων/νος                          12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Παπαγεωργίου Δημήτριος 14. Ρουμπέκας Γεώργιος 15 Κατσιμπούλας Αντώνιος 16. Νανοπουλος Βασιλειος
 

          ΑΠΟΝΤΕΣ:  

     
  1. Κουτρέτσης Σπυρίδων 2. Φιακάς Παναγιώτης  3. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

 4.  Μυττάς Ιωάννης    5.  Σώκος Δημήτριος 6. Παπαβασιλείου Νικόλαος 7. Μαστοράκης Δημήτριος

 

8. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 9. Γαλάνης Βασίλειος 10. Μπακόλιας Παναγιώτης  11. Χουσελάς  Ευάγγελος
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

     
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
35. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 36. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :    

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

10ο  Θέμα    (ημερήσιας διάταξης)

 

  Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου ευρισκόμενου στην Κοινότητα Καστανιάς», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αριθ. πρωτ. 6226/22-6-2021, Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου  η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                             Κιάτο,  22 Ιουνίου 2021

Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                         Αρ. Πρωτ.: 6226

      ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΡΟΣ:

-Τμ. Υποσ/ξης Πολ. Οργάνων

-Αντ/ρχο Οικ/κών Υπηρεσιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-Γ. Γραμματέα Δήμου

 

ΘΕΜΑ :  ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 ΚΑΙ ΜΕΤ. ΣΩΤΗΡΟΣ .

 

Σύμφωνα με το από 18/6/2009 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εθν. Αντίστασης 20 και Μετ. Σωτήρος και την αριθ. 233/13-06-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης από την Παναγιώτα Χασούρου στον υιό της Γεώργιο Χασούρο, ορίζεται η διάρκεια της μίσθωσης σε δώδεκα έτη, από 1/7/2009 έως 30/06/2021, δικαιούμενου του μισθωτή να παρατείνει  μονομερώς τη μίσθωση για χρονικό διάστημα άλλων τεσσάρων (4) ετών ώστε να συμπληρωθούν 16 έτη συνολικά, μετά δε, τη συμπλήρωση του χρονικού αυτού διαστήματος των 16 ετών, ο μισθωτής θα δικαιούται με δήλωσή του προς τον εκμισθωτή να παρατείνει τη διάρκεια της μίσθωσης για άλλα τέσσερα (4) έτη, ώστε να συμπληρωθεί συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών, με τους ίδιους όρους.

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 5788/10-06-2021 αίτησή του, ο Γεώργιος Χασούρος, ζητά την παράταση της μισθωτικής σχέσης για επιπλέον τέσσερα (4) έτη και καλείσθε  να αποφασίσετε σχετικά.

 

Κιάτο, 22 Ιουνίου 2021

Η προϊσταμένη

Γεωργία Μιχαλοπουλου

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • τα παραπάνω αναφερθέντα, –   και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                             

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα 

 

Α.  Εγκρίνει, την παράταση της Σύμβασης Μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου ευρισκόμενο στην Κοινότητα Σικυώνος Κιάτου και στην συμβολή των οδών , Εθν. Αντίστασης 20 και Μετ. Σωτήρος από τον Γεώργιο Χασούρο   για τέσσερα (4) επιπλέον έτη, από τον χρόνο λήξης της με τους ίδιους όρους , σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί ,  την παρούσα στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές της ενέργειες .

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 107/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28.06.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email