107/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/02.04.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 107/2019

Περίληψη : Υποβολή προτάσεων για ίδρυση νέων Τμημάτων Ένταξης σε Σχολικές Μονάδες Ά/Θμιας  Εκπαίδευσης .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 2η Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3686/28.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Φιακάς Παναγιώτης
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.  Γεώργας Χρήστος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Aλεξόπουλος Βασίλειος
17. Ζάρκος Δημήτριος 18. Ραυτόπουλος Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Λαλιώτης Γεώργιος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4.Μπακόλιας Παναγιώτης
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7.Κελλάρης Βασίλειος 8.Σπανός Κωνσταντίνος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1.Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 1.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3.Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)
4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 2.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
16 Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 17 ο

Στο 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση νέων Τμημάτων Ένταξης σε Σχολικές Μονάδες Ά/Θμιας  Εκπαίδευσης», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

  • το αριθ. 36380/Δ3/7-3-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων με θέμα: «Υποβολή Προτάσεων για ίδρυση , κατάργηση τμημάτων ενταξης (Τ.Ε.) σε Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • το με αριθ. πρωτ. Φ.20.2/1756/28-3-2019 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Δ. Εκπ/σης Πελοποννήσου Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας, με το οποίο προτείνει την ίδρυση νέων Τμημάτων Ενταξης στις κατωθι σχολικές μονάδες :

1.       Δημοτικό Σχολείο  Κρυονερίου ,  –  και

  1.   4ο Νηπιαγωγείο Κιάτου ( προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητων/τριων προσχολικής αγωγής του Δήμου Σικυωνίων)    .

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το αριθ. 36380/Δ3/7-3-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας
  • το με αριθ. πρωτ. Φ.20.2/1756/28-3-2019 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Δ. Εκπ/σης Πελοποννήσου ,   -και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Α. Εγκρίνει, την ίδρυση νέων Τμημάτων Ένταξης στις κάτωθι Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων:

·         στο Δημοτικό Σχολείο  της Τ.Κ. Κρυονερίου της Δ.Ε. Σικυωνίων ,  –  και

  • στο 4ο Νηπιαγωγείο της Δ.Κ. Σικυωνος – Κιάτου ( προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητων/τριων προσχολικής αγωγής του Δήμου Σικυωνίων) .

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ι, την  παρούσα απόφαση στο Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας   Εκπαίδευσης,  προκειμένου να προβεί στην έκδοση σχετικής βεβαίωσης ανάληψης δαπάνης για την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας των προτεινόμενων τμημάτων .

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 107/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 02/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email