106/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

9η/8 .4. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

106/2022

  7ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 8η Απριλίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                      κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4671/4.4.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
    -Σωτηρόπουλος Ι.        
απόντες:   -Δομετίου Β.        

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών το από 4/4/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
  • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
  • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 4/4/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των κ.κ. Δημ. Μαστοράκη & Νικ. Ζαχαρόπουλου

Α. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

 

  έσοδα   έξοδα
1.                   Κ.Α. 06.00.5123 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των  962.231,09€ μειώνουμε κατά (21.912,11€ ποσό το οποίο αφορά έσοδο του έτους 2020  και 19.381,80€ ποσό το οποίο αφορά έσοδο του έτους 2021)  41.293,91€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 920.937,18€

 

διότι στον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στο χρηματικό υπόλοιπο χρήσης 2021 έχει συμπεριληφθεί και το ανωτέρω ποσό , το οποίο προέρχεται από περιουσία που έχει διατεθεί στο Δήμο μας για εκπλήρωση σκοπού.

 

  Κ.Α.02.00.6739.001 με   τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ (ΧΡΗΣΗ 2020) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ» την πίστωση του ποσού των 21.912,11€ την μειώνουμε ισόποσα , καταργώντας την.

 

       
  έσοδα   έξοδα
2.                   Κ.Α. 06.00.1421.001 με τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 30.000,00€ αυξάνουμε κατά 19.381,80€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 49.381,80€

 

  Κ.Α. 02.00.6739.010 με τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ {ΧΡΗΣΗ 2021}»  είχε εγγραφεί το ποσό των 13.758,30€ που αφορούσε εισπράξεις μισθωμάτων μέχρι την κατάρτιση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, και οι εισπράξεις στο τέλος του οικονομικού έτους 2021 ανήλθαν στο ποσό των 19.381,80€  σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Καθολικό Εσόδων έτους 2021 του Κ.Α. 06.00.1421.001,  προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους αναλυτικά όπως παρακάτω:

 

1. Από Κ.Α.  02.90.9111 με  τίτλο «Αποθεματικό»,  ποσού (Αρχική Πίστωση = 110.021,27  – 4.345,13-1.588,50)  104.088,24€  μειώνουμε κατά  5.623,50€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 98.464,74€ (104.088,24 – 5.623,50)

 

  Στον Κ.Α. 02.00.6739.010 των εξόδων «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ (ΧΡΗΣΗ 2021)», πίστωση ποσού 5.623,50€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 13.758,30€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 19.381,80€ .

 

2. Από Κ.Α.  02.90.9111 με  τίτλο «Αποθεματικό»,  ποσού (Αρχική Πίστωση = 110.021,27  – 4.345,13 – 1.588,50 – 5.623,50)  98.464,74€  μειώνουμε κατά  15.711,27€ (Ποσό το οποίο προέρχεται από  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  και βρίσκεται στο Χρηματικό Υπόλοιπο της 31.12.2021),  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 82.753,47€ (98.464,74– 15.711,27)

 

2.1 Στον Κ.Α. 02.70.6041.002 των εξόδων με  τίτλο «Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. για την Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων»  ποσό  12.240,13€  προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών,  ενισχύοντας την διαμορφωμένη ως άνω  πίστωση  του ποσού  των 97.230,00€  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 109.470,13€ προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών.
2.2 Στον Κ.Α. 02.70.6054.002 των εξόδων με   τίτλο «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) Υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. για την Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων»   ποσό  3.471,14€  προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών,  ενισχύοντας την διαμορφωμένη ως άνω  πίστωση του ποσού  των 25.746,00€ διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 29.217,14€ προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

3. Από Κ.Α.  02.90.9111 με  τίτλο «Αποθεματικό»,  ποσού (Αρχική Πίστωση = 110.021,27  – 4.345,13 -1.588,50 – 5.623,50 – 15.711,27)  82.753,47€  μειώνουμε κατά  2.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 80.753,47€ (82.753,47–2.000,00)

 

 

  Στον Κ.Α. 02.00.6116 των εξόδων με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών»,  πίστωση ποσού 2.000,00€ προερχόμενη από Ιδίους Πόρους, ενισχύοντας την διαμορφωμένη  πίστωση του ποσού των 5.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 7.000,00€

 

 

 

 

4. Από Κ.Α.  02.90.9111 με  τίτλο «Αποθεματικό»,  ποσού (Αρχική Πίστωση = 110.021,27  – 4.345,13 -1.588,50 – 5.623,50 – 15.711,27 – 2.000,00)  80.753,47€ μειώνουμε κατά  331,17€  ποσό το οποίο προέρχεται από  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΣΟΔΟ σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες και τα αντίστοιχα καθολικά εσόδων το οποίο πρέπει να αποδοθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και βρίσκεται στο Χρηματικό Υπόλοιπο της 31.12.2021), διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 80.422,30€ (80.753,47–331,17)

 

 

  Στον Κ.Α. 02.00.6718.008 των εξόδων με   τίτλο «Απόδοση στην ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ποσοστού 25% του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους προσερχομένων στην Λαϊκή Αγορά ΚΙΑΤΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 άρθρου 7 Ν. 4264/2014 όπως τροπ/θηκε  με  την  παρ.  6β  του   άρθρου  36 του Ν. 4497/2017   -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 2021-»,  ποσό  331,17€  προερχόμενο από τέλος Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ  το οποίο έχει εισπραχθεί το έτος 2021,  ενισχύοντας την πίστωση  του ποσού  των 1.542,56€  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 1.873,73€ προερχόμενο από τέλος Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ .

 

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 106/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 8.4.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email