106/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/02.04.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 106/2019

Περίληψη : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 2α Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3686/28.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Φιακάς Παναγιώτης
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.  Γεώργας Χρήστος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Aλεξόπουλος Βασίλειος
17. Ζάρκος Δημήτριος 18. Ραυτόπουλος Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
απόντα
1. Λαλιώτης Γεώργιος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4.Μπακόλιας Παναγιώτης
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7.Κελλάρης Βασίλειος 8.Σπανός Κωνσταντίνος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
παρόντες : 1.Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 1.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3.Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)
4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
παρόντες : 1. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 2.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
16 Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

16ο Θέμα

ημερήσιας διάταξης  

 

Στο 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) οι οποίες επιβεβαιώνονται και από την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις οποίες  το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σε αυτό, οπότε και θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
  • την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
  • τα πρωτόκολλα των εκάστοτε Υπηρεσιών του Δήμου μας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Γεώργα Χρήστου.

 

Εγκρίνει τα παρακάτω πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, που ανά Υπηρεσία έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

 

Α’.  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Τεχνική υποστήριξη server, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   SERVER – ΔΙΚΤΥΩΝ – Η/Υ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ & Κ.Ε.Π. ΚΙΑΤΟΥ) ώρες  21,75 24,00 522,00
ΣΥΝΟΛΟ: 522,00
ΦΠΑ (24%): 125,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:           647,28

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Τεχνική Υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χρονική διάρκεια εργασιών στην οποία συμπεριλαμβάνεται το κόστος εργατοώρας-εργασίας-ανταλλακτικών-αναλώσιμων ΔΑΠΑΝΗ
1 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών από 01-03-2019 έως 31-03-2019 1.525,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.525,00 €
ΦΠΑ 24%    366,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.891,00 €

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. Φενεού
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΣΙΑΛΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
1 Γεωργικός ελκυστήρας (τρακτέρ) ισχύος από 100 hp έως 200 hp με εκχιονιστική λεπίδα & αλατοδιανομέα ώρα 241 30,00

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΡΕΒΕΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ ΜΕΤΡ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Υ τμχ 16 140,00 2.240,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.240,00
ΦΠΑ 24% 537,60
ΣΥΝΟΛΟ 2.777,60

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Ηχητική κάλυψη παρέλασης Εθνικής Εορτής 25ης  Μαρτίου 2019
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΗΣ ART.SF
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ.

(Κ.Α.)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
 1 Ηχητική κάλυψη παρέλασης Εθνικής Εορτής 25ης  Μαρτίου 2019 1 403,22 403,22
ΣΥΝΟΛΟ 403,22
ΦΠΑ 24% 96,78
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 500,00

 

Α’.  Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Εργασίες επισκευής οχημάτων
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Χατζηαναστασίου Κυριάκος

1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 2227

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή- αντικατάσταση μηχανισμού παραθύρου, καθαριστήρων, λαδιού κινητήρα, επισκευή ελαστικού, επισκευή καλωδίωσης μηχανής και επιδιόρθωση συστήματος συναγερμού, έλεγχος φρένων και συστήματος διεύθυνσης 1 330,00 330,00
  ΣΥΝΟΛΟ 330,00
  Φ.Π.Α. 24% 79,20
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 409,20

2.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 2216

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή- αντικατάσταση αντλίας νερού, λαδιών κινητήρα και φίλτρων, επισκευή κυκλώματος αέρα, έλεγχος φρένων και συστήματος διεύθυνσης 1 450,00 450,00
  ΣΥΝΟΛΟ 450,00
  Φ.Π.Α. 24% 108,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 558,00

3.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 107674

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή- αντικατάσταση λαδιού κινητήρα και φίλτρων, 2 σταυρών μετάδοσης κίνησης, μπαταρίας, καθαριστήρων, επισκευή καλωδίωσης, ασφαλειοθήκης, φάρων και σειρήνων, επισκευή αντλίας πετρελαίου και καλιμπράρισμα, αλλαγή αισθητήρα καυσίμου και άνω αντλίας συμπλέκτη, επισκευή της κάτω αντλίας συμπλέκτη, έλεγχος φρένων και συστήματος διεύθυνσης 1 760,00 760,00
  ΣΥΝΟΛΟ 760,00
  Φ.Π.Α. 24% 182,40
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 942,40

 

4.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 112263

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή- αντικατάσταση λαδιού κινητήρα και φίλτρων, μπαταρίας, επισκευή καλωδίωσης, φάρων και σειρήνων, έλεγχος φρένων και συστήματος διεύθυνσης 1 230,00 230,00
  ΣΥΝΟΛΟ 230,00
  Φ.Π.Α. 24% 55,20
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 285,20

5.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 68281

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή- αντικατάσταση αντλιών συμπλέκτη, ρελέ φλας και φώτων, βαλβίδας όπισθεν, επισκευή καλωδίωσης και διακόπτη φώτων, έλεγχος φρένων και συστήματος διεύθυνσης 1 200,00 200,00
  ΣΥΝΟΛΟ 200,00
  Φ.Π.Α. 24% 48,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 248,00

6.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 45066

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή- αντικατάσταση ηλεκτροβαλβίδων, προβολέα, μπουτόν μίζας, φάρων, επισκευή ελαστικού, αντικατάσταση λαδιών 2 κινητήρων και φίλτρων 1 310,00 310,00
  ΣΥΝΟΛΟ 310,00
  Φ.Π.Α. 24% 74,40
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 384,40

7.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 107654

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή- αντικατάσταση φρένων πίσω (σιαγόνες, δισκόπλακες, τακάκια, δαγκάνες) και ιμάντα 1 400,00 400,00
  ΣΥΝΟΛΟ 400,00
  Φ.Π.Α. 24% 96,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 496,00

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Εργασίες επισκευής οχημάτων
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Σαββόπουλος Αντώνιος

1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 45021

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Εργασίες επισκευής δυναμό, διακόπτη και καλωδίωσης 1 100,00 100,00
  ΣΥΝΟΛΟ 100,00
  Φ.Π.Α. 24% 24,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 124,00

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Εργασίες Επισκευής οχημάτων
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Λυμπερόπουλος Ευάγγελος

1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 5128

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή συστήματος ανατροπής και πόρτας, κατασκευή εμβόλου και πλάτης πρέσσας, αποσυναρμολόγηση-επανασυναρμολόγηση ηλεκτρικής καλωδίωσης, αλλαγή σταυρού αντλίας 1 1.970,00 1.970,00
2 Επισκευή οδηγού μαχαιριού και εξάτμισης 1 380,00 380,00
  ΣΥΝΟΛΟ 2.350,00
  Φ.Π.Α. 24% 564,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 2.914,00

 

 

2.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 45066

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή αντικατάσταση ψυγείου πάνω μηχανής, επισκευή άξονα βούρτσας, αλλαγή ηλεκτροβαλβίδας, τοποθέτηση προφίλτρου αέρα, πλήρωση παραφλού, κατασκευή πόρτας 1 680,00 680,00
  ΣΥΝΟΛΟ 680,00
  Φ.Π.Α. 24% 163,20
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 843,20

3.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 2925

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή φαναριών, προφυλακτήρα, συστήματος ανατροπής, φτερών 1 350,00 350,00
  ΣΥΝΟΛΟ 350,00
  Φ.Π.Α. 24% 84,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 434,00

4.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 2211

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή – αλλαγή κεντρικού σταυρού και λασπωτήρων, επισκευή ασφάλειας καμπίνας, αντλίας και μοτέρ αντλίας, εξάτμισης, φτερών, μασπιέ, κολλήματα 1 460,00 460,00
  ΣΥΝΟΛΟ 460,00
  Φ.Π.Α. 24% 110,40
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 570,40

5.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 2216

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή – αλλαγή αντλίας ανατροπής και βάνας δίοδης, επισκευή πόρτας καρότσας, κόλλημα σασί 1 240,00 240,00
  ΣΥΝΟΛΟ 240,00
  Φ.Π.Α. 24% 57,60
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 297,60

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Εργασίες επισκευής οχημάτων
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Παπαντωνίου Ιωάννης

1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 107668

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έκτακτη επισκευή-αλλαγή λαδιών κινητήρα, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου, αέρος, νεροπαγίδας, καμπίνας, σασμάν, γρασάρισμα, καθαρισμός ψυγείων, έλεγχος στάθμης λιπαντικών 1 250,00 250,00
2 Έκτακτη επισκευή-αλλαγή ψυγείου-φτερωτής-ιμάντα κινητήρα, πλήρωση αντιψυκτικού, αλλαγή λαδιού σασμάν και φίλτρου, καθαρισμός κυκλώματος πετρελαίου, αλλαγή φίλτρων πετρελαίου, αλλαγή μπουκάλας τιμονιού, γρασάρισμα 1 550,00 550,00
  ΣΥΝΟΛΟ 800,00
  Φ.Π.Α. 24% 192,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 992,00

2.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 111244

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έκτακτη επισκευή-αλλαγή βαλβίδας αισθητήρα στροφών, επισκευή βλάβης υδραυλικού κυκλώματος, αλλαγή λαδιών υδραυλικού 1 500,00 500,00
2 Έκτακτη επισκευή-αλλαγή λαδιού σασμάν, περιστροφής, φίλτρου υδραυλικού, επιστροφών, αναπνευστικού, αλλαγή λαδιών κινητήρα και φίλτρων καθάρισμα φίλτρου αέρος, γρασάρισμα, μέτρηση παραφλού 1 350,00 350,00
  ΣΥΝΟΛΟ 850,00
  Φ.Π.Α. 24% 204,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1.054,00

 

3.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 111235

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έκτακτη επισκευή-αλλαγή φίλτρων υδραυλικού, πλήρωση λαδιών υδραυλικού, επισκευή καθίσματος, τοποθέτηση εξάρτησης, εντοπισμός βλάβης συστήματος κίνησης 1 1.000,00 1.000,00
  ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00
  Φ.Π.Α. 24% 240,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1.240,00

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Εργασίες Επισκευής οχημάτων
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Παυλίδης Ιωάννης

1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 111235

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έκτακτη επισκευή-εγκατάσταση αυτοματισμών, καλωδιώσεων, ρύθμιση αναλογικών ηλεκτροβαλβίδων 1 500,00 500,00
  ΣΥΝΟΛΟ 500,00
  Φ.Π.Α. 24% 120,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 620,00

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 106/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 02/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email