106/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 8ης/03.04.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 106/2017

Περίληψη : Έγκριση της αρ. 89/2017 απόφασης Ο.Ε. με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017 και ώρα 16:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 4394/03.04.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 3. Μαυραγάνη Κυριακή
 4. Θελερίτης Γεώργιος
 5. Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 7. Πανάγου Αθανάσιος
 8. Κελλάρη Ιωάννα  
 9. Μυττάς Ιωάννης      
 10. Δομετίου Βασίλειος
 11. Φιακάς Παναγιώτης  
 12. Ζάρκος Δημήτριος
 13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 14. Χρυσικός Παύλος  
 15. Μπούρης Ευάγγελος
     
       
       
      16.Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
17. Αλεξόπουλος Βασίλειος   18. Καρακούσης Ευάγγελος 19. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 20. Σπανός Κωνσταντίνος
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Μπακόλιας Παναγιώτης 23. Λαλιώτης Γεώργιος   24. Κελλάρης Βασίλειος
25.Γεώργας Χρήστος 26. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 10. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 13. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 14. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: ουδεμία.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της αρ. 89/2017 απόφασης Ο.Ε. με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017», υπενθύμησε στο σώμα το κατεπείγον της συνεδρίασης, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέματι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας από την οποία προκύπτει η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την από 22/03/2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 22/03/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • την αρ. 89/2017 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:Ψ03ΕΩ1Θ-Ο5Ο)
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010.

2. Εγκρίνειτην αρ. 89/2017 απόφασης Ο.Ε. με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017»η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

3. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017, ως κάτωθι:

1) Από Κ.Α. 02.25.7135.017 «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού 200.115,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017, μειώνουμε κατά 200.115,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €

μεταφέρει συνολικό ποσό 216.156,17 €

μέσω αποθεματικού

α) Στον Κ.Α. 02.25.7135.018 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», ποσό     216.156,17 €     προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 200.115,00€

από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 560,21€

από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 124,96€

και από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 15.356,00€, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 200.115,00€ προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό 416.271,17€ , προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 400.230,00€ από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 560,21€ από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το   ποσό των 124,96€

και από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 15.356,00€, .-                

2) Από Κ.Α. 02.20.7135.015 «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού 368,28 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μειώνουμε κατά 368,28€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €

3) Από Κ.Α. 02.25.7135.008 «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ποσού 74.036,60 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των   2.076,60€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 71.960,00€ (5.000,00€+ 66.960,00€) μειώνουμε κατά   66,96€ προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 73.696,64€, προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 2.076,60€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 71.893,04€.

4) Από Κ.Α. 02.25.7135.015 «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ποσού 74.400,00€ ,     προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 10.000,05€ , από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 244,07€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των 10.158,76€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 3.061,04€ , από     ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 15.436,07€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 35.500,01€ μειώνουμε κατά 124,97€ προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 74.275,03€ , προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 10.000,05€ , από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 244,07€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των 10.158,76€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 3.061,04€ , από     ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 15.436,07€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 35.375,04€.

5) Από Κ.Α. 02.25.7135.016 «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ποσού 74.400,00€ ,     προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 49.600,00€ , και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 24.800,00€   μειώνουμε κατά 124,96€ προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 74.275,04€ , προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 49.475,04€ , και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των   24.800,00€.

6) Από Κ.Α. 02.30.7331.024 «Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ,   ποσού 15.356,00 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2011, μειώνουμε κατά 15.356,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €

{Η παραπάνω μείωση προτείνεται μετά την αρίθμ. 534/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΚΡΑΩ1Θ-1Λ1) με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας, βάση του οποίου προκύπτει μείωση κατά 15.355,83€}.  

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 106/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 3 Απριλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email