105/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

9η/8 . 4. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

105/2022

  6ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Παράταση σύμβασης με «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ» αναδόχου

της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 8η Απριλίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                      κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4671/4.4.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
    -Σωτηρόπουλος Ι.        
απόντες:   -Δομετίου Β.        

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών το απί 31/03/2022 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής που ακολουθεί,

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 31η Μαρτίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων Προμηθειών έτους 2021 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

 1. Στούκας Νικόλαος, τακτικό μέλος
 2. Κλουτσινιώτη Χάιδω, τακτικό μέλος
 3. Τρίγκα Ευαγγελία, τακτικό μέλος

που ορίσθηκε με βάση την αριθμ. 16/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση της αριθ. πρωτ. 13631/2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» που αφορά την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Σικυωνίων».

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 1. Το N.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].
 2. Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 206 περί παράδοσης υλικών.
 3. Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 4. To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 6. Την αριθ. 24/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.
 7. Την αριθ. πρωτ. 13631/2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.».
 8. Την αριθ. 416/2021 Α.Ο.Ε. περί παράτασης της αναφερόμενης σύμβασης έως 31-03-2022.
 9. Το αριθ. πρωτ. 4365/30-03-2022 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων περί παράτασης της αριθ. πρωτ. 13631/2021 σύμβασης.
 10. Το από 31-03-2022 έγγραφο της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» περί αποδοχής της παράτασης της αριθ. πρωτ. 13631/2021 σύμβασης μέχρι 15-04-2022.

και βάσει του γεγονότος ότι ο συνολικός χρόνος παράτασης είναι μικρότερος του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης, με την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο και η τροποποίηση δεν είναι ουσιώδης κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 ώστε να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

 

Για την παράταση της αριθ. πρωτ. 13631/2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» έως 15-04-2022, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την σύμφωνη γνώμη της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» και χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης.

Η ανωτέρω παράταση δεν θα προκαλέσει υπέρβαση του ποσού ή των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Στούκας Νικόλαος Κλουτσινιώτη Χάιδω Τρίγκα Ευαγγελία

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την παράταση της αριθ. πρωτ. 13631/2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» έως 15-04-2022, σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβασης και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την σύμφωνη γνώμη της αναδόχου και χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της σύμβασης.

 

Η ανωτέρω παράταση δεν θα προκαλέσει υπέρβαση του ποσού ή των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 105/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 8.4.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email