105/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

10/13.05.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

διά περιφοράς

   
 Αρ. Απόφασης

105/2020

  Θέμα: Άνοιγμα λογαριασμών όψεως σε ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  και ALPHA BANK AE μετά των σχετικών εξουσιοδοτήσεων για την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής. 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Τετάρτη 13η Μαΐου 2020 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή                             συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3504/08.05.2020 έγγραφη πρόσκληση, που εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 42/Α’/25-2-2020). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν και τα  -7- ήτοι,

Συμμετέχοντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι.
4. Μυττάς Ιωάννης 5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Λέγγας Μάρκος 7. Ρουμπέκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

3ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«Άνοιγμα λογαριασμών όψεως σε ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  και ALPHA BANK AE μετά των σχετικών εξουσιοδοτήσεων για την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το παρακάτω Υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κιάτο, 30 Απριλίου 2020

                                                 Αριθ. πρωτ.: 3297           

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», «πάσης φύσεως λογαριασμοί των Ο.Τ.Α. σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανοίγονται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής».  Περαιτέρω, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο διοίκησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.

Μέχρι σήμερα ο Δήμος Σικυωνίων τηρεί λογαριασμούς όψεως για την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων στις τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Με την παρούσα προτείνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με το Δήμο Σικυωνίων, το άνοιγμα λογαριασμών όψεως στις τράπεζες: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. και ALPHA BANK Α.Ε., οι οποίες διατηρούν υποκαταστήματα στο Κιάτο, έδρα του Δήμου Σικυωνίων.

Επίσης προτείνεται όπως ο Δήμος Σικυωνίων συμμετέχει στα προγράμματα ηλεκτρονικής τραπεζικής τα οποία και λειτουργούν οι δύο αναφερόμενες τράπεζες, ήτοι Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. και ALPHA BANK Α.Ε., προκειμένου να εξυπηρετείται μέσω των υπηρεσιών αυτών, το σύνολο όσων συναλλάσσονται με το Δήμο, δεδομένου ότι ήδη χρησιμοποιούμε τις αντίστοιχες υπηρεσίες στις μέχρι σήμερα συνεργαζόμενες τράπεζες του Δήμου.

Περαιτέρω, ήδη με την υπ’ αριθ. πρωτ. 13/9/3-1-2011 Απόφαση Δημάρχου, ορίσθηκε η τακτική υπάλληλος μας Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού, ως Δημοτική Ταμίας με τα καθήκοντα και τις ευθύνες που περιγράφονται αναλυτικά στο Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (Α’ 114) «περί Οικονομικής Διαχειρίσεως και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», αναπληρούμενη σε όλα τα καθήκοντά της σε περίπτωσης απουσίας ή κωλύματός της, από την επίσης τακτική υπάλληλό μας Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού. Ήδη με την υπ’ αριθ. 5200/130/23-5-2018 Απόφαση Δημάρχου, ορίσθηκε ως Προϊσταμένη του νεοσυσταθένος με τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, Τμήματος Ταμείου, η ως άνω αναφερόμενη τακτική υπάλληλος Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού.

Προκειμένου λοιπόν να συνεχιστεί απρόσκοπτα και ομαλά η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Σικυωνίων, εισηγούμαστε:

 • Το άνοιγμα λογαριασμού όψεως σε κάθε μία από τις τράπεζες: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. και ALPHA BANK Α.Ε.
 • Την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και των ως άνω αναφερόμενων τραπεζών, για χρήση των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής: internet banking (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.) και e-banking (ALPHA BANK Α.Ε.) που διαθέτουν, προκειμένου να πραγματοποιούνται από τα γραφεία της υπηρεσίας μας και από πιστοποιημένους και εξουσιοδοτημένους για το σκοπό αυτό χρήστες, τραπεζικές συναλλαγές από απόσταση με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, εξουσιοδοτώντας παράλληλα το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο για την υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων.
 • Τον ορισμό και την εξουσιοδότηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Ταμείου και Δημοτική Ταμία Παναγιώτας Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού ως νόμιμου εκπροσώπου στους λογαριασμούς του Δήμου Σικυωνίων, για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται με τις ως άνω αναφερόμενες τράπεζες και που απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του δήμου, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα είναι:

α) Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε αριθμό και είδος ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου και διαχείριση αυτών

β) παραλαβή μπλοκ επιταγών και χρήση αυτών

γ)  έντυπες  εντολές  του  δήμου  για  εκτέλεση  εμβασμάτων  και  πληρωμών  σε  προμηθευτές, πιστωτές, μισθωτούς, δημόσιους οργανισμούς – αρχές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ δικαιούχους

δ) έντυπες εντολές του Δήμου για εκτέλεση μεταφοράς ποσών μεταξύ των ιδίων τραπεζικών λογαριασμών για λογιστική τακτοποίηση

ε) λήψη τραπεζικών επιστολών και εγγυήσεων

στ) χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών – ηλεκτρονικής τραπεζικής, για εισπράξεις, πληρωμές, μεταφορές ποσών, ενημέρωση κινήσεων των λογαριασμών

η) λήψη αντιγράφων κινήσεων λογαριασμών

και γενικά κάθε διενέργεια συναλλαγών που αφορά τους λογαριασμούς, που κινεί ο δήμος.

Αναπληρώτρια της ανωτέρω για όλες τις ως άνω αναφερόμενες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συναλλαγές, ορίζεται η επίσης τακτική υπάλληλός μας Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού.

Ειδικότερα και όσον αφορά την υπογραφή επιταγών ποσού άνω των € 3.000,00 ορίζεται ως δεύτερο πρόσωπο που θα συνυπογράφει τις επιταγές αυτές, η τακτική υπάλληλος μας και Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας Χαρίκλεια Λούτα του Ιωάννη του κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού Α΄ βαθμού.

 • Την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής: internet banking (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.) και e-banking (ALPHA BANK Α.Ε.), από την Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου και Δημοτική Ταμία Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, η οποία με τη χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής της από τα αντίστοιχα ως άνω αναφερόμενα συστήματα, θα δεσμεύει έγκυρα το δήμο σε όλες τις συναλλαγές του, πλην ενδεχόμενης αγοραπωλησίας μετοχών. Επίσης με τη χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής της από τα αντίστοιχα ως άνω αναφερόμενα συστήματα θα εκπροσωπεί το Δήμο Σικυωνίων για τις εξής συναλλαγές:
  • Αλλαγή στοιχείων αλληλογραφίας
  • Αιτήσεις – τροποποιήσεις εντολών πάγιας εξόφλησης λογαριασμών (π.χ. Δ.Ε.Η., ΟΤΕ κλπ.)
  • Αιτήσεις για έκδοση νέου μπλοκ επιταγών
  • Αναλυτική κίνησης λογαριασμών (statesments)

Αναπληρώτρια της ανωτέρω για όλες τις ως άνω αναφερόμενες συναλλαγές, ορίζεται η επίσης τακτική υπάλληλός μας Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού.

 • Αμφότερες οι ως άνω αναφερόμενες υπάλληλοί μας, εξουσιοδοτούνται όπως μεταβούν στις δύο (2) ως άνω αναφερόμενες Τράπεζες, ήτοι Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. και ALPHA BANK Α.Ε. και ζητήσουν την έκδοση στο όνομά τους, απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής της από τα αντίστοιχα ως άνω αναφερόμενα συστήματα internet banking (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.) και e-banking (ALPHA BANK Α.Ε.) για τη διενέργεια όλων των ως άνω αναφερόμενων συναλλαγών, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που θα τους ζητηθεί.
 • Την παροχή εξουσιοδότησης στο Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δημοσθένη Βοϊδήλα του Γεωργίου του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού Α’ βαθμού, προκειμένου να ενημερώνεται για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου στις ως άνω αναφερόμενες τράπεζες συνεργασίας, μη έχοντας δικαίωμα εισαγωγής και καταχώρισης λογαριασμών και γενικότερα κινήσεων επί των λογαριασμών που δεσμεύουν το Δήμο Σικυωνίων. Ο εν λόγω εξουσιοδοτείται επιπλέον, να υπογράφει επιστολές προς τα ως άνω αναφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να λαμβάνει στοιχεία τόσο για την ενημέρωσή του όσο και για την ενημέρωση φυσικών ή νομικών προσώπων ή φορέων του Δημοσίου (π.χ. Ελεγκτικό Συνέδριο, Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ορκωτοί λογιστές – ελεγκτές κλπ.) που είναι εκ του νόμου επιφορτισμένοι για τον οικονομικό έλεγχο των Δήμων.
 • Την εξουσιοδότηση της τακτικής υπαλλήλου μας Χαρίκλειας Λούτα του Ιωάννη του κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού Α΄ βαθμού, προκειμένου να συνυπογράφει μαζί με την Δημοτική Ταμία και Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού ή την αναπληρώτρια της τελευταίας Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, τις εντολές μεταφοράς χρημάτων ποσού άνω των € 3.000,00 από την Τράπεζα της Ελλάδος προς τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται ο Δήμος Σικυωνίων

 

Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

ΠΕ 1 Δ/κού / Α’

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 • Εγκρίνει το άνοιγμα λογαριασμού όψεως στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. και ALPHA BANK Α.Ε.

 

 • Εγκρίνει την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και των ως άνω αναφερόμενων τραπεζών, για χρήση των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής: internet banking (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.) και e-banking (ALPHA BANK Α.Ε.) που διαθέτουν, προκειμένου να πραγματοποιούνται από τα γραφεία της υπηρεσίας μας και από πιστοποιημένους και εξουσιοδοτημένους για το σκοπό αυτό χρήστες, τραπεζικές συναλλαγές από απόσταση με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, εξουσιοδοτώντας παράλληλα το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο για την υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων.

 

 • Ορίζει & εξουσιοδοτεί την Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου και Δημοτική Ταμία, Λίγκα Παναγιώτα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού ως νόμιμου εκπροσώπου στους λογαριασμούς του Δήμου Σικυωνίων, για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται με τις ως άνω αναφερόμενες τράπεζες και που απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του δήμου, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα είναι:

α) Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε αριθμό και είδος ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου και διαχείριση αυτών,

β) παραλαβή μπλοκ επιταγών και χρήση αυτών,

γ)  έντυπες  εντολές  του  δήμου  για  εκτέλεση  εμβασμάτων  και  πληρωμών  σε  προμηθευτές, πιστωτές, μισθωτούς, δημόσιους οργανισμούς – αρχές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ δικαιούχους,

δ) έντυπες εντολές του Δήμου για εκτέλεση μεταφοράς ποσών μεταξύ των ιδίων τραπεζικών λογαριασμών για λογιστική τακτοποίηση,

ε) λήψη τραπεζικών επιστολών και εγγυήσεων,

στ) χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών – ηλεκτρονικής τραπεζικής, για εισπράξεις, πληρωμές, μεταφορές ποσών, ενημέρωση κινήσεων των λογαριασμών,

η) λήψη αντιγράφων κινήσεων λογαριασμών και

ζ) γενικά κάθε διενέργεια συναλλαγών που αφορά τους λογαριασμούς, που κινεί ο δήμος.

 

Αναπληρώτρια της ανωτέρω για όλες τις ως άνω αναφερόμενες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συναλλαγές, ορίζεται η επίσης τακτική υπάλληλός μας, Κλουτσινιώτη Χάϊδω του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού.

Ειδικότερα και όσον αφορά την υπογραφή επιταγών ποσού άνω των € 3.000,00 ορίζεται ως δεύτερο πρόσωπο που θα συνυπογράφει τις επιταγές αυτές, η τακτική υπάλληλος μας και Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, Λούτα Χαρίκλεια του Ιωάννη του κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού Α΄ βαθμού.

 

 • Εγκρίνει την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής: internet banking (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.) και e-banking (ALPHA BANK Α.Ε.), από την Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου και Δημοτική Ταμία Λίγκα Παναγιώτα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, η οποία με τη χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής της από τα αντίστοιχα ως άνω αναφερόμενα συστήματα, θα δεσμεύει έγκυρα το δήμο σε όλες τις συναλλαγές του, πλην ενδεχόμενης αγοραπωλησίας μετοχών. Επίσης με τη χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής της από τα αντίστοιχα ως άνω αναφερόμενα συστήματα θα εκπροσωπεί το Δήμο Σικυωνίων για τις εξής συναλλαγές:
  • Αλλαγή στοιχείων αλληλογραφίας
  • Αιτήσεις – τροποποιήσεις εντολών πάγιας εξόφλησης λογαριασμών (π.χ. Δ.Ε.Η., ΟΤΕ κλπ.)
  • Αιτήσεις για έκδοση νέου μπλοκ επιταγών
  • Αναλυτική κίνησης λογαριασμών (statesments)

Αναπληρώτρια της ανωτέρω για όλες τις ως άνω αναφερόμενες συναλλαγές, ορίζεται η επίσης τακτική υπάλληλός μας, Κλουτσινιώτη Χάϊδω του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού.

 

 • Εξουσιοδοτεί αμφότερες τις ως άνω αναφερόμενες υπαλλήλους μας, όπως μεταβούν στις δύο Τράπεζες, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. και ALPHA BANK Α.Ε. και ζητήσουν την έκδοση στο όνομά τους, απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής της από τα αντίστοιχα ως άνω αναφερόμενα συστήματα internet banking (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.) και e-banking (ALPHA BANK Α.Ε.) για τη διενέργεια όλων των ως άνω αναφερόμενων συναλλαγών, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που θα τους ζητηθεί.

 

 • Εξουσιοδοτεί το Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών, Βοϊδήλα Δημοσθένη του Γεωργίου του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού Α’ βαθμού, προκειμένου να ενημερώνεται για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου στις ως άνω αναφερόμενες τράπεζες συνεργασίας, μη έχοντας δικαίωμα εισαγωγής και καταχώρισης λογαριασμών και γενικότερα κινήσεων επί των λογαριασμών που δεσμεύουν το Δήμο Σικυωνίων. Ο εν λόγω εξουσιοδοτείται επιπλέον, να υπογράφει επιστολές προς τα ως άνω αναφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να λαμβάνει στοιχεία τόσο για την ενημέρωσή του όσο και για την ενημέρωση φυσικών ή νομικών προσώπων ή φορέων του Δημοσίου (π.χ. Ελεγκτικό Συνέδριο, Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ορκωτοί λογιστές – ελεγκτές κλπ.) που είναι εκ του νόμου επιφορτισμένοι για τον οικονομικό έλεγχο των Δήμων.

 

 • Εξουσιοδοτεί την τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Λούτα Χαρίκλειας του Ιωάννη του κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού Α΄ βαθμού, προκειμένου να συνυπογράφει μαζί με την Δημοτική Ταμία και Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου Λίγκα Παναγιώτα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού ή την αναπληρώτρια της τελευταίας Κλουτσινιώτη Χάϊδω του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, τις εντολές μεταφοράς χρημάτων ποσού άνω των € 3.000,00 από την Τράπεζα της Ελλάδος προς τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται ο Δήμος Σικυωνίων

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 105/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.05.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email