105/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9ης/15-5-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  105/2020

Περίληψη: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ». 

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή  ώρα  έναρξης 20:00’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 3576/11-05-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  20 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Φιακάς Παναγιώτης 8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Τσιόγκας Νικόλαος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Λέγγας Μάρκος
13.  Γκούμας Σταμάτιος 14. Μαστοράκης Δημήτριος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανόπουλος Βασίλειος
       
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 3. Συριάνος Κων/νος
4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Ρουμπέκας Γεώργιος 6 Παπαβασιλείου Νικόλαος 7, Μπακόλιας Παναγιώτης

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα  18ο

Στο 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  ο Πρόεδρος κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 16-4-2020 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κιάτο 16 – 04 – 2020
Πληροφορίες: Π. Πέππα ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών

ΣΧΕΤ:   η υπ’ αριθμ. 2600/20-03-2020 αίτηση της ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΛΙΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση χώρων για κατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων»

                           

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου : «Διαμόρφωση χώρων για κατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων».

Τα στοιχεία του έργου είναι:

Μελέτη:  22 / 2019 της Τ.Υ

Συμφωνητικό:  Αρ. Πρωτ.  14390 / 26-11-2019

Προθεσμία περαίωσης έργου:  Έξι (6) μήνες έως 26/05/2020

Πηγή χρηματοδότησης:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Κωδικός προϋπολογισμού:  Κ.Α. 02.30.7326.001

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης:56.451,61 € (μη συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α)

Ποσό συμφωνητικού: 41.767,91 € (μη συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.)

Ανάθεση: Συνοπτικός διαγωνισμός  (169/2019 Απόφαση Ο.Ε.)

Επιβλέποντες έργου: Πέππα Κωνσταντίνα

 

Εισηγούμαστε την παράταση εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρων για κατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων» σύμφωνα με την 22/2019 μελέτη, για χρονική διάρκεια τριών (3) μηνών ήτοι  έως την 26η – 08 -2020, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση της «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΛΙΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ», χωρίς αναθεώρηση τιμών.

Ο   Προϊστάμενος  Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • την αριθ. 16-4-2020 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  • το αριθ. 2600/20-3-2020 αίτημα του αναδόχου, –και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο:  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,   της αριθ. 22/2017  μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου ,   χωρίς αναθεώρηση τιμών  και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ήτοι έως την  26-8-2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 105/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15.05.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email