105/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 8ης/03.04.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 105/2017

Περίληψη : Αποδοχή Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» για την ένταξη της πράξης: «Αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων συγκροτήματος αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (Α’ ειδικός προϋπολογισμός)» στο εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017 και ώρα 16:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 4394/03.04.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 3. Μαυραγάνη Κυριακή
 4. Θελερίτης Γεώργιος
 5. Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 7. Πανάγου Αθανάσιος
 8. Κελλάρη Ιωάννα  
 9. Μυττάς Ιωάννης      
 10. Δομετίου Βασίλειος
 11. Φιακάς Παναγιώτης  
 12. Ζάρκος Δημήτριος
 13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 14. Χρυσικός Παύλος  
 15. Μπούρης Ευάγγελος
     
       
       
      16.Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
17. Αλεξόπουλος Βασίλειος   18. Καρακούσης Ευάγγελος 19. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 20. Σπανός Κωνσταντίνος
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Μπακόλιας Παναγιώτης 23. Λαλιώτης Γεώργιος   24. Κελλάρης Βασίλειος
25.Γεώργας Χρήστος 26. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 10. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 13. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 14. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: ουδεμία.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Αποδοχή Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» για την ένταξη της πράξης: «Αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων συγκροτήματος αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (Α’ ειδικός προϋπολογισμός)» στο εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, υπενθύμησε στο σώμα το κατεπείγον της συνεδρίασης, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 28/03/2016 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου μας , το σώμα της οποίας ακολουθεί:

«Αποδοχή Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την ένταξη στο εν λόγω Ε.Π. της πράξης : «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή Χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)».

Έχοντας Υπόψη:

 1. 1.Την με Α.Π.: 11043/21.07.2016 Αίτηση του Δήμου για την Χρηματοδότηση της εν θεμάτι πράξης από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Α.Π. Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.: 8831/22.07.2016), συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.998.999,99 €.
 2. 2.Τον με Α.Π.: οικ. 4422/21.03.2017 Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βάσει του οποίου η εν θεμάτι πράξη κατατάχθηκε με α/α 4 στην Δράση 14.6iv.33.33.2 και στην οποία βάση του Πίνακα, προτείνονται προς ένταξη στο Ε.Π. οι προτάσεις-πράξεις με α/α κατάταξης από 1 έως 37. Η δημόσια δαπάνη ταυτίζεται με την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη και ανέρχεται σε 1.998.999,99 €.
 3. 3.Τη δυνατότητα του Δήμου Σικυωνίων στην παρούσα φάση, να προβεί στις απαιτούμενες διενέργειες προ της ανάληψης νομικής δέσμευσης του μοναδικού υποέργου της Πράξης και συγκεκριμένα να υποβάλλει, προς την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., αίτημα εξέτασης της διαδικασίας διακήρυξης, για την εν συνεχεία έκδοση της αντίστοιχης απόφασης έγκρισης, με στόχο την επίσπευση χρόνου ώστε όταν εκδοθεί η Απόφαση Ένταξης της Πράξης, να διενεργήσει άμεσα την δημοπράτηση.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 1. Την λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή του με Α.Π.: οικ. 4422/21.03.2017 Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την ένταξη στο εν λόγω Ε.Π. της πράξης : «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή Χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)».
 2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για την υποβολή, προς την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., αιτήματος εξέτασης της διαδικασίας της διακήρυξης του μοναδικού υποέργου της Πράξης «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή Χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)», συνοδευόμενο από τα απαραίτητα έγγραφα.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τον υπ’ αρίθμ. 4422/21.03.2017 Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
 • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010.

2. Αποδέχεται τον υπ ‘αριθμ. 4422/21.03.2017 Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την ένταξη στο εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της πράξης : «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή Χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)».

 1. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για την υποβολή, προς την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., αιτήματος εξέτασης της διαδικασίας της διακήρυξης του μοναδικού υποέργου της Πράξης «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή Χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)», συνοδευόμενο από τα απαραίτητα έγγραφα.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 105/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 3 Απριλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email