104/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

10/13.05.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

διά περιφοράς

   
 Αρ. Απόφασης

104/2020

  Θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης αγοράς ακινήτου για τη δημιουργία Μικρού Πράσινου Σημείου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Τετάρτη 13η Μαΐου 2020 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή                             συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3504/08.05.2020 έγγραφη πρόσκληση, που εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 42/Α’/25-2-2020). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν και τα  -7- ήτοι,

Συμμετέχοντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι.
4. Μυττάς Ιωάννης 5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Λέγγας Μάρκος 7. Ρουμπέκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

4ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«Καθορισμός όρων διακήρυξης αγοράς ακινήτου για τη δημιουργία Μικρού Πράσινου Σημείου»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την παρακάτω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                        Κιάτο,  8 Μαΐου 2020

Αριθ. πρωτ.: 3523

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προς: Την Οικονομική Επιτροπή

 

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων, λαμβάνοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»,

Β) Τις διατάξεις των άρ. 186,191 ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,

Γ) Τις διατάξεις του άρ. 72 παρ. 1ε του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

Δ) Την υπ’ αριθ. 14/2020 (ΑΔΑ:ΩΡ7ΩΩ1Θ-ΤΗ1) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2020 (άρθρα 1 & 9 του Π.Δ. 270/1981) και της Επιτροπής Εκτίμησης & Καταλληλότητας Ακινήτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά & εκποίηση, για το έτος 2020( άρθρα 7 & 9 του Π.Δ. 270/1981 και άρθρα 186,191,192 & 194 του ν. 3463/2006),

Ε) Την υπ’ αριθ. 1766/32/25-2-2020 (ΑΔΑ: ΨΡΠΠΩ1Θ-ΘΚΕ) απόφαση Δημάρχου, με την οποία ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης & Καταλληλότητας Ακινήτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά & εκποίηση (ενός μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου με τον αναπληρωτή του ), για το έτος 2020  καθώς και καθορισμού του τιμήματος σε περιπτώσεις εκποίησης κινητών πραγμάτων του Δήμο,

ΣΤ) Την υπ’ αριθ. 207/12-06-2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίστηκε η αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτων για την δημιουργία «Πράσινου Σημείου» στο Δήμο Σικυωνίων, που να βρίσκονται στην περιοχή «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού, όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 20/2020 νεότερη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  ,

Ζ) Την υπ΄ αριθ. 104690/1954/14-5-2019  (ΑΔΑ: Ω8ΒΦ7Λ1-5ΧΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 30256/513/28-02-2019 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας που αφορά την Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του Έργου «Πράσινο Σημείο, Δήμου Σικυωνίων ως προς την περιγραφή της λειτουργίας του», καθώς και την αναλυτικά αναφερόμενη σε αυτή νομοθεσία.

 

Προτείνει

στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, τον καθορισμό των όρων διακήρυξης αγοράς ακινήτου/των στην περιοχή «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού για την δημιουργία Μικρού Πράσινου Σημείου, για την διεξαγωγή μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας ως εξής:

 

 • Περιγραφή του/των ακινήτου/των

Το ακίνητο ή ακίνητα που θα αγοραστούν για την δημιουργία Μικρού Πράσινου Σημείου, θα πρέπει να πληρούν, επί ποινή αποκλεισμού, τους παρακάτω όρους:

 1. να βρίσκονται στην περιοχή «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού,
 2. να είναι εκτός οικισμού,
 • η συνολική επιφάνεια του προς αγορά ακινήτου ή ακινήτων (σύνολο αυτών), να είναι 2.386 τ.μ. προκειμένου τα τηρούνται οι προδιαγραφές της προαναφερόμενης μελέτης για τη δημιουργία Μικρού Πράσινου Σημείου.
 1. να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση (άμεσα προσβάσιμα) από την επαρχιακή οδό Μουλκίου – Βέλου,
 2. να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το κέντρο του αστικού ιστού και από την θέση «Λιτσάρδα» (πρώην ΧΥΤΑ) Κιάτου της Κοινότητας Σουλίου,
 3. να είναι στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το/τα προσφέρει ή σε περίπτωση που ανήκει/κουν εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες,
 • να είναι ελεύθερα νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κλπ) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου,
 • Γίνονται δεκτά και περισσότερα του ενός ακίνητα που πληρούν όλες τις προδιαγραφές της διακήρυξης. Στην περίπτωση όμως που τα προσφερόμενα ακίνητα δεν αποτελούν ενιαία εδαφική έκταση, επιλέγεται το μεγαλύτερο σε έκταση και πιο εύκολα προσβάσιμο (σε κοντινή απόσταση) από την επαρχιακή οδό Μουλκίου – Βέλου.

 

 • Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77).

Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α.  Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α΄ Φάση).

Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη κατά το άρθρο 4 του ΠΔ 270/81, στην οποία καθορίζονται το είδος, η θέση, η έκταση και κάθε στοιχείο που περιγράφει λεπτομερώς το προς αγορά ακίνητο ή ακίνητα, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές), κατατίθενται στο Δήμο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία, τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, Επιτροπή Εκτίμησης & καταλληλότητας ακινήτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2020, η οποία με επιτόπια έρευνα, α) κρίνει περί της καταλληλότητας ενός εκάστου εκ των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης και β) καθορίζει το τίμημα αγοράς ενός εκάστου εκ των προσφερομένων ακινήτων (μέγιστη τιμή) . Η επιτροπή  συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί  σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Στην περίπτωση που η αξία ενός εκάστου ακινήτου από τα ως άνω αναφερόμενα, υπερβαίνει το ποσό των 58.694,06 € (άρθρο 186 παρ. 6 του Ν. 3463/2006, το άρθρο 31 παρ. 12 του Ν. 2579/1998 όπως συμπληρώθηκε με άρθρο 23 παρ. 2 του Ν. 2873/2000), απαιτείται, από την έναρξη ισχύος του Ν.4152/2013 {παρ. 1 της υποπαρ. Γ.11(ΦΕΚ 107 Α΄/09-05-2013)}, εκτίμηση της αγοραίας αξίας του από εκτιμητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, το οποίο τηρείται στην Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 

Β. Διενέργεια δημοπρασίας (Β΄ Φάση ).

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό επίδοσης της πρόσκλησης (άρ. 5, παρ. 4Β του Π.Δ. 270/1981), να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης (Α΄ Φάσης). Η δημοπρασία θα λάβει χώρα στο δημοτικό κατάστημα (Δημαρχείο Κιάτου-  Γεωργίου Γεννηματά 2, Τ.Κ. 20200, Κιάτο Κορινθίας), στον 1ο όροφο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Διενεργείται φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία, ενώπιον της επιτροπής δημοπρασίας. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, το κριτήριο επιλογής θα είναι η οικονομικότερη προσφορά του οικοπέδου (τιμή ανά τ.μ.).

Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσονται πρακτικά, τα οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφονται από τον μειοδότη, διαφορετικά ο Δήμος θα αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνει απόφαση για την κατακύρωση του ανωτέρω Πρακτικού της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρ. 5 παρ. 8 του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α΄/ 1981) και άρ. 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010.

 

3) Εκπροσώπηση

 • Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους στο οποίο έχει παραχωρηθεί το σχετικό δικαίωμα, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας δημοσιευμένο στο ΦΕΚ, πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καθώς και τη σχετική εξουσιοδοτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Φυσικά πρόσωπα: Πέραν την αυτοπρόσωπης παρουσίας, μπορούν να εκπροσωπηθούν από τρίτον με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
 • ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.), εκπροσωπούνται από το Διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού καθώς και πιστοποιητικό περί μη τροποποίησής του. Στην περίπτωση του ειδικά εξουσιοδοτημένου προσώπου απαιτείται επιπροσθέτως και σχετική εξουσιοδοτική πράξη.
 • Κοινοπραξίες: Οι προσφορές κατατίθενται από κοινό εκπρόσωπο, διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη.

4) Δικαιολογητικά συμμετοχής (απαιτούνται στην Α΄ φάση).

Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου, χωρίς την αξία του. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει με την πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε φάκελο, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη/ συμμετέχοντα, τηλέφωνο επικοινωνίας, πλήρης και ακριβής περιγραφή ακινήτου (τοποθεσία ακινήτου, εμβαδό, θέση, έκταση),

β. Υπεύθυνη – Δήλωση ιδιοκτήτη/συμμετέχοντα ότι έλαβε γνώση των ορών της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα,

γ. Ταυτότητα φυσικού προσώπου, άλλως εκπροσώπου Νομικού Προσώπου,

δ. Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν (σύμφωνα με τον Ν.651/1977 και Ν. 4495/2017),

ε. Αντίγραφο Ε9 του ιδιοκτήτη (το τελευταίο ισχύον με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού),

στ. Τίτλους  κυριότητας του ακινήτου εις διπλούν για την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, πιστοποιητικό μεταγραφής του, πιστοποιητικό βαρών και διεκδικήσεων,

 

5) Υποβολή και ισχύς προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

 • Η κατάθεση των προσφορών ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές) γίνεται εντός της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας της παραγράφου Α του όρου 2 της παρούσης. Η κατάθεση γίνεται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Σικυωνίων στο Δημοτικό Κατάστημα Κιάτου – Γ. Γεννηματά 2, Τ.Κ. 20200- , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που ισχύουν για τις δημοτικές υπηρεσίες.
  • Ταχυδρομική αποστολή. Γίνεται με συστημένο φάκελο, που θα παραληφθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, με ευθύνη του αποστολέα. Προσφορά που διαβιβάστηκε με φάκελο ο οποίος παραλήφθηκε μετά την οριζόμενη προθεσμία, για να κριθεί εμπρόθεσμη, πρέπει να αποδεικνύεται, από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
 • Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς. Προσφορές υπό αίρεση ή επιφύλαξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 • Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη προετοιμασία και υποβολή φακέλων προσφοράς.
 • Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες από την υποβολή τους και μέχρι να συνταχθεί σχετική συμβολαιογραφική πράξη για την μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων και μετεγγραφής τους στο οικείο Υποθηκοφυλακείο.
 • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της διακήρυξης.

6) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο/Οι τελευταίος/οι μειοδότης/τες δεν αποκτά/ούν δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή τη διοικητική αρχή που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

7) Συμβολαιογραφική πράξη αγοράς-μεταβίβασης κυριότητας ακινήτων

Ο/Οι τελευταίος/οι μειοδότης/τες υποχρεούται/ούνται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας που αφορά στα πρακτικά, να προσέλθει/ουν για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης αγοραπωλησίας ενός εκάστου ακινήτου,  διαφορετικά ο Δήμος θα αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.

Ο δε Δήμος Σικυωνίων, υποχρεούται να καταβάλλει το επιτευχθέν τίμημα αγοραπωλησίας του/των ακινήτων στους ως άνω αναφερόμενους μειοδότες, εκδίδοντας  αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής στο όνομα ενός εκάστου μειοδότη. Τα προκύπτοντα συμβολαιογραφικά έξοδα και έξοδα μεταγραφής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο Σικυώνος των ως άνω πράξεων, βαρύνουν τον αγοραστή των ακινήτων Δήμο Σικυωνίων

8) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (στην έδρα του Δήμου) και του Κ.Ε.Π. της Δ.Ε. Σικυωνίων, ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων καθώς επίσης και στο διαδίκτυο (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στα δημοσιότερα μέρη της έδρας του Δήμου κατόπιν σύνταξης αποδεικτικού υπογεγραμμένο  από δύο μάρτυρες (παρ.2 άρθρο 4 ΠΔ 270/81). Επίσης, θα αναρτηθεί, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010 στο διαδίκτυο (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

9) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί κατ’ αυτήν μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας,

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης/τες αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, καθώς και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας απόφασης της διοικητικής αρχής, δεν προσέλθει/ουν αυτός/οί εμπροθέσμως να υπογράψει την συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας ακινήτων.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

 

10) Ένσταση κατά αποκλεισμού ενδιαφερόμενου από τη διαδικασία της Β΄ Φάσης.

Συμμετέχων του οποίου η προσφορά ή το ακίνητο κριθούν απορριπτέα ως ακατάλληλα ή για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας (5) πέντε ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της έκθεσης αποκλεισμού του, για την εξέταση της οποίας μπορεί να ζητηθεί η άποψη της εκτιμητικής επιτροπής ή η διενέργεια νέας αυτοψίας, εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Οικονομική Επιτροπή στην επόμενη συνεδρίασή της και πριν τη διενέργεια της Β΄ φάσης της Δημοπρασίας.

 

11) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Σικυωνίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο: 2742360141 – αρμόδιος υπάλληλος κα. Χάιδω Κλουτσινιώτη.

 

 

12) Κατά τα λοιπά

Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και του Ν. 3463/2006.

 

Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981 (Α’77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»,
 • την ανωτέρω εισήγηση,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Καθορίζει του όρους διακήρυξης για τη διεξαγωγή μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας, αγοράς ακινήτου/των, στην περιοχή «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού, όπως αυτοί παρουσιάζονται στη ανωτέρω εισήγηση της αρμόδια Υπηρεσίας του Δήμου μας,.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 104/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.05.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email