104/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

8/13.05.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 104/2019   Θέμα: Λήψη απόφασης, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου Τασούλη Γαβριήλ, περί της άσκησης ή μη πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά πρωτοκόλλου αποβολής του Δασάρχη Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 13η Μαΐου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5581/09.05.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Σπανός Κων/νος
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

5ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου Τασούλη Γαβριήλ, περί της άσκησης ή μη πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά πρωτοκόλλου αποβολής του Δασάρχη Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων», o πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την με αρ. πρωτ. 5204/2.5.2019 γνωμοδότηση του δικηγόρου Τασούλη Γαβριήλ δυνάμει της 75/2019 απόφασης ΟΕ που γνωμοδοτεί  «…. Υπέρ της άσκησης πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά του υπ. αριθμ. ΔΑ 5/2018 και του υπ’ αριθμ. 96063/03.08.2018 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Δασαρχείου Κορίνθου…»

 

Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την 75/2019 (ΨΙΗΡΩ1Θ-ΜΝ5) απόφαση ΟΕ
  • την από 25/04/2019 με αρ. πρωτ. 5204/2.5.2019 γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

 

Την άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά του υπ’ αριθμ. 96063/03.08.2018 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Δασαρχείου Κορίνθου, σύμφωνα με την από 25/04/2019 γνωμοδότηση του ορισθέν δικηγόρου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 104/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.05.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email