104/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/02.04.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 104/2019

 

Περίληψη :

 

Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη υδρονομέων για τις ανάγκες των ΤΚ Λαύκας &  Καστανιάς .   

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 2α Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3686/28.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Φιακάς Παναγιώτης
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.  Γεώργας Χρήστος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Aλεξόπουλος Βασίλειος
17. Ζάρκος Δημήτριος 18. Ραυτόπουλος Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
απόντα
1. Λαλιώτης Γεώργιος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4.Μπακόλιας Παναγιώτης
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7.Κελλάρης Βασίλειος 8.Σπανός Κωνσταντίνος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
παρόντες : 1.Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 1.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3.Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)
4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
παρόντες : 1. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 2.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
16 Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 14ο

ημερήσιας διάταξης  

 

Στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη υδρονομέων για τις ανάγκες των ΤΚ Λαύκας &  Καστανιάς, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω:

 

 1. Την αριθ. 1/2019 απόφαση του Συμβουλίου της ΤΚ Λαύκας με την οποία ομόφωνα προτείνει την πρόσληψη ενός (1) υδρονομέα για την απρόσκοπτη άρδευση των καλλιεργειών του αρδευτικού έργου Λαύκας – Καστανιας – Δροσοπηγή για το χρονικό διάστημα από 1-8-2019 έως 30-9-2019.

 

 1. Το με αριθ. πρωτ. 2707/07-03-2019 έγγραφο του Εκπροσώπου της ΤΚ Καστανιάς με το οποίο ζητά την πρόσληψη ενός (1) υδρονομέα για την απρόσκοπτη άρδευση των καλλιεργειών του αρδευτικού έργου Λαύκας – Καστανιας – Δροσοπηγή για το χρονικό διάστημα από 1-6-2019 έως 31-7-2019.

 

 1. 3. Την από 15-3-2019 εισήγηση του γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                         Προς

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Γραφείο: Ανθρώπινου Δυναμικού

Κοινοποίηση:      1.κ Δήμαρχο Σικυωνίων

2.κ. Αντιδ/ρχο Διοικ-Οικον/κών Υπηρεσιών

 1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη υδρονομέων.

Σύμφωνα με την 1/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Λαύκας και του εγγράφου του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Καστανέας και δεδομένου ότι επίκειται η έναρξη της αρδευτικής περιόδου, κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ανωτέρω  Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας.

Με το άρθρο 211 του Ν. 3584/2007 η πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Βασιλικού Διατάγματος 28.3/15-4-1957 (ΦΕΚ 60/Α΄) «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων», όπως ισχύει. Το ανωτέρω άρθρο είχε καταργηθεί με τις διατάξεις τους Ν. 3812/2009, επανήλθε όμως σε ισχύ με την δημοσίευση του Ν. 3966/2011 (άρθρο 58 παρ. 5 του Ν. 3966/2011 του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις») για να καταργηθεί εκ νέου με το άρθρο 9 του Ν. 4057/2012 και να επανέλθει σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012. Επομένως οι υδρονομείς δεν υπόκεινται στην διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 και η  πρόσληψή τους γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2190/1994. Η επέκταση της εξαίρεσης και στην κατηγορία αυτή δικαιολογείται από τα ιδιαίτερα καθήκοντα που ασκούν κατά την αρδευτική περίοδο, το ειδικό ωράριο εργασίας τους, καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, τις συνθήκες εργασίας τους κλπ. Ως εκ τούτου για την πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης απαιτείται η λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα καθορίζονται α) η αρδευτικής περίοδος, β) οι τοπικές κοινότητες που πρόκειται να αρδευτούν και γ) ο αριθμός των υδρονομέων που πρόκειται να προσληφθούν (με την επισήμανση εάν πρόκειται για πλήρη ή μερική απασχόληση). Η μισθοδοσία των υδρονομέων υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015. Ύστερα από μελέτη των αναγκών άρδευσης στις τοπικές κοινότητες κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ως εξής :

 

Τοπική

Κοινότητα

Αριθμός Υδρονομέων Διάρκεια Αρδευτικής Περιόδου Είδος Απασχόλησης

(πλήρης ή Μερική)

 

Καστανέας

 

1 1-6-2019  / 31-07-2019 πλήρης
 

Λαύκας

 

1 1-8-2019 / 30-09-2019 πλήρης

 

Για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων για τις αποδοχές-εισφορές του προσωπικού που θα προσληφθεί θα εκδοθεί σχετική βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Σικυωνίων .

Κιάτο,  15-03-2019

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Αλλοδαπών,

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Βλάσιος Γεωργίου

 

 1. Την από 18-3-2019 σχετική Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία ακολουθεί:

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                 Κιάτο, 18 Μαρτίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                          Αριθ. πρωτ: 3115

Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2

Τ.Κ. 20200, Κιάτο

Πληροφορίες: Δήμος Βοϊδήλας

Τηλέφωνο: 2742360135

Fax: 2742360140

e-mail: d.sikyonion.oik@1497.syzefxis.gov.gr

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 

Βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό μας οικονομικού έτους 2018, υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ακόλουθους Κ.Α.Ε. :

 

– Στον Κ.Α.Ε. 25-6041.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού υδρονομέων άρδευσης» ποσό: € 3.600,00 (τρείς χιλιάδες εξακόσια ευρώ)

– Στον Κ.Α.Ε. 25-6054.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υδρονομέων άρδευσης» ποσό: € 1.200,00 (χίλια διακόσια ευρώ).

 

                Οι ανωτέρω πιστώσεις καλύπτουν τη δαπάνη μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών του υπό πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας υδρονομέων άρδευσης, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών έκαστος, σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

                                                                                               Ο Δήμαρχος

& Ειδική Εντολή

Ο Προϊσ/νος Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

ΠΕ 1 Δ/κού / A’ βαθμού

 

 1. Την από 15-3-2019 βεβαίωση αποδοχών του Γραφείου Μισθοδοσίας η οποία έχει ως εξής :
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝIΩΝ              
Γραφείο Μισθοδοσίας            
AΠΟΔΟΧΕΣ 1 ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΥΕ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ
 ΕΤΟΥΣ 2019
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ Μ.Κ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ
                 
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΥΕ 1 2 823,00 € 0,00 € 50,00 € 873,00 € 227,50 €
ΚΟΣΤΟΣ 1 ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ        ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ 1 2 1.646,00 € 0,00 € 100,00 € 1.746,00 € 455,01 €
 ΚΟΣΤΟΣ 1 ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ 3.292,00 € 0,00 € 200,00 € 3.492,00 € 910,02 €
                 
          25-6041.001   3.492,00 €  
          25-6054.001   910,02 €  
  15/3/2019              
Ο Συντάξας            
  Βασίλειος Χ. Κουτσουμπός            

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αριθ.1/2019 απόφαση του Συμβουλίου της ΤΚ Λαύκας
 • το με αριθ. πρωτ. 2707/07-3-2019 έγγραφο του Εκπροσώπου της ΤΚ Καστανιάς
 • την από 15/03/2019 εισήγηση του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού,
 • την από 18/03/2019 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • την από 15/03/2019 βεβαίωση του Γραφείου Μισθοδοσίας
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 1. Κ α θ ο ρ ί ζ ε ι , ως χρόνο διάρκειας της αρδευτικής περιόδου του έτους 2019,ως εξής :
Τοπική Κοινότητα Διάρκεια Αρδευτικής Περιόδου
Καστανέας 1-6-2019  / 31-07-2019
Λαύκας 1-8-2019 / 30-09-2019

 

 

 1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την πρόσληψης δύο (2) Υδρονομέων για την υπηρεσία άρδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών ως εξής :
Τοπική Κοινότητα Αριθμός Υδρονομέων Διάρκεια Αρδευτικής Περιόδου Είδος Απασχόλησης
Καστανέας 1 1-6-2019 / 31-07-2019 πλήρης
Λαύκας 1 1-8-2019 / 30-09-2019 πλήρης

 

 1. Η αμοιβή του υδρονομέα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’).

 

 1. Η δαπάνη μισθοδοσία θα βαρύνει τις παρακάτω πιστώσεις Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Σικυωνίων:
Κ.Α.25-6041.001 «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού υδρονομέων άρδευσης»  3.600,00 €
Κ.Α.25-6054.001  «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υδρονομέων άρδευσης» 1.200,00 €

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 104/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 02/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email